Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FACT INTERNATIONAL D.O.O.
Sedež ali naslov: Koblarjeva 34
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1893602000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za ugotavljanje pravic iz delovnega razmerja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, delovno mesto, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zabarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, serijska in registrska številka delovne knjižice, občina in datum izdaj edelovne knjižice, št. osebnega računa pri banki, priimek in ime vzdrževanega člana , njegov EMŠO in davčna številka, podatki o odsotnosti zaradi bolezni, poškodbah pri delu, delovnih nezgodah in poklicnih bolezni ter njihovih vzrokih, podatki o disciplinski odgovornosti uslužbencev ( vrsta kršitve in vrsta izrečene sankcije ), ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci v družbi, ki so seznanjeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in drugimi pravilni pravilniki, ki urejajo poslovanje družbe, -Zavod za zdravstveno zavarovanje, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podalgo o zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu s sprejetim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, s katerim so predpisani postopki in ukrepi za zavarovanje, ter skladno z določili ZVOP-1
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam