Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MBI D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA HEROJA BRAČIČA 3
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5411645000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih v družbi.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe MBI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali obdelovali. Po izpolnitvi n
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov: zaposleni delavci, družinski člani delavcev. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: • ime in priimek • spol • datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) • državljanstvo • enotna matična številka občana • davčna številka in izpostava davčnega urada • stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) • vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje) • poklic • šolska izobrazba • TRR • zdravstveno stanje • strokovna izobrazba • strokovna usposobljenost • zaposlitev za nedoločen ali določen čas • datum sklenitve delovnega razmerja • datum prenehanja delovnega razmerja • razlog prenehanja delovnega razmerja • podatki za pokojninsko zavarovanje • datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice • delovna doba • zavarovalna doba • prostovoljno zdravstveno zavarovanje • podatki o delavčevem delovnem času • razporeditev na delovno mesto in količnik • stroškovno mesto • določitev in evidenca o letnih dopustih • zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda) • podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčni urad RS - računovodski servis - sodišča, odvetniki, notarji - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.05.2006 izdala družba MBI d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o naročnikih, strankah ter poslovnih partnerjih družbe.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki so obdelujejo in se pridobijo na podlagi Pogodb o poslovnem sodelovanju oz. o opravljanju dela ter z osebno privolitvijo posameznikov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki, stranke ter poslovni partnerji družbe MBI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o poslovnem sodelov
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali obdelovali. Po izpolnitvi n
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - kontakt strank, naročnikov; - ime in priimek, naslov (stalno in začasno prebivališče), telefonska številka, mobilna številka, e-mail, davčna številka, izpostava davčnega urada, EMŠO, številka TRR; - kraj dela, poklic, izobrazba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, - prav tako tudi drugi osebni podatki, ki so pridobljeni na osnovi poslovnega sodelovanja.
 • Uporabniki zbirke: - sodišča, odvetniki, notarji - banke, Davčna uprava RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.05.2006 izdala družba MBI d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca delavcev preko napotnic Študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na osnovi napotnic Študentskega servisa, Pogodb o delu ter osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci - študentje družbe MBI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki delavcev, ki delajo preko napotnic Študentskega servisa iz te evidence se zbirajo, obde
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali obdelovali. Po izpolnitvi n
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov: delavci – študentje. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov: • ime in priimek • spol • datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) • državljanstvo • enotna matična številka občana • davčna številka in izpostava davčnega urada • stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) • poklic • šolska izobrazba • TRR • zdravstveno stanje • strokovna izobrazba • strokovna usposobljenost • datum začetka dela preko napotnic Študentskega servisa • podatki o delavčevem delovnem času • razporeditev na delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: - Študentski servisi - Davčni urad RS - računovodski servis (za obračun delovnih ur) - sodišča, odvetniki, notarji - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.05.2006 izdala družba MBI d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca videonadzora dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi MBI d.o.o., ter vsi obiskovalci uradnih službenih oziroma poslovnih prostorov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Skladno z določbami 75. člena ZVOP-1 se izvaja videonadzor dostopa v uradne službene oziramo poslovne prostore, saj je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službeni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - vsebuje posnetek posameznika (slika oziroma glas), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, lahko pa tudi osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča, zaposlitev, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter razlog vstopa, če se navedeni osebni podatki zbirajo poleg ali s posnetkom videonadzornega sistema.
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori oz. računalniki, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško in se izven delovnega časa zaklepa izklaplja. Dostop do teh podatkov oz. videoposnetkov imajo le pooblaščeni delavci in direktor, katerim je bila zaupana koda dostopa. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.05.2006 izdala družba MBI d.o.o. O izvajanju videonadzora smo pisno obvestili vse zaposlene v družbi, ki opravljajo delo v nadzorovanem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam