Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Žigrova ul. 66
Naziv ali firma: Vzgojno-varstveni zavod Ormož
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2270
Kraj: Ormož
Matična številka: 5168309000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o plačilih staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na starše vpisanih otrok v vrtec
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca plačil staršev vsebuje podatke o: višini plačil staršev in mesečnih plačilih staršev; evidenca socialnega položaja družin v vrtec vključenih otrok vsebuje podatke o: dohodkih, prejemkih in premoženju družinskih članov, številu družinskih članov, drugih dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na določitev višine plačila ter plačilih staršev.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o kadrovski evidenci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na delavce, ki so v delovnem razmerju
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, dekliški priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, matično in davčno številko, stalno ali začasno prebivališče, podatki o osebni izkaznici in delovni knjižici (številka, datum in izdajatelja), podatki o strokovni izobrazbi (končana šola, smer, stopnja izobrazbe, strokovni izpit), naziv delovnega mesta, na katerega je razporejen, delovno razmerje (določen ali nedoločen čas), delovni čas (polni delovni čas, delež delovnega časa), podatki o morebitni invalidnosti (vzrok), podatki o opravljenih zdravniških pregledih (rednih, obdobnih), datum vstopa v vrtec (pogodba o zaposlitvi, obvestilo o izbiri), začetek dela v vrtcu (delovna doba pred zaposlitvijo v vrtcu), podatki o zavarovalni dobi pred zaposlitvijo v vrtcu, funkcionalna znanja (potrdila o opravljenih usposabljanjih in seminarjih), podatki o napredovanju (odločba, ocenjevalni list in dokazila), datum prenehanja delovnega razmerja (sklep o prenehanju delovnega razmerja).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Katalog podatkov o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na delavce, ki so v delovnem razmerju v vrtcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime, priimek delavca, matično in davčno številko delavca, davčno izpostavo in skupino davčne olajšave, stroškovno mesto, naslov in stalno bivališče (kraj in občina), nakazilo - banka, strokovno usposobljenost delavca (šolska in strokovna izobrazba), delovni čas delavca (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v vrtcu, delovna doba, zaposlitev za določe ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja; evidenca o plačah zajema naslednje podatke: podatki o deležu delovnega časa, podatki o izhodiščnem količniku oziroma količniku po napredovanju, podatki o dodatkih k osnovni plači v skladu s predpisi, ki urejajo področje plač, podatki o bruto osebnem dohodku in odtegljajih pri plačah.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o vpisanih in vključenih otrocih v vrtec in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na otroke, ki so vpisani v vrtec Ormož in na njihove starše oziroma skrbnike
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o otroku: ime in priimek, datum, kraj in občina rojstva, prebivališče, zdravstvene posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno delo z otrokom, število družinskih članov-odraslih in otrok; podatki o starših oziroma skrbnikih: ime in priimek, naslov bivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je otrok v vrtcu, potreben čas varstva (od/do), izbira programa.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na otroke, ki jim je na podlagi odločbe o usmerjanju določena dodatna strokovna pomoč in na otroke, ki jim je po presoji svetovalne službe potrebujejo strokovno svetovanje in pomoč
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč vsebuje: družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči in strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o dokumentaciji v vrtcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vpisani v vrtec
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Knjige in splošni dokumenti vrtca: kronika vrtca, v katero vrtec po kronološkem redu vpisuje dogodke pomembne za vrtec, letni delovni načrt vrtca v skladu z 21. členom zakona o vrtcih, letni delovni načrt enote vrtca, poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta, v katerega se vpisujejo splošni podatki o vrtcu in programih oziroma o organizaciji in vsebini življenja in dela v vrtcu; Dokumentacija o delu oddelkov v vrtcu: imenik otrok vključenih v vrtec, v katerem so podatki o njihovih prisotnosti, dnevnik dela, v katerega se vpisujejo podatki o poteku življenja in dela v oddelku za vsak oddelek in za vsako šolsko leto; dokumentacija o otrocih vključenih v vrtec: vpisni list, osebna mapa otroka, ki mu je nudeno svetovanje oziroma pomoč, osebni list otroka s posebnimi potrebami, zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtec; dokumentacija o delu strokovnih delavcev: letni načrt dela, ki je v skladu s programom za predšolske otroke in letnim delovnim načrtom v vrtca, končna evalvacija oziroma poročilo o uresničevanju letnega delovnega narčta dela, vsebinska priprava vzgojitelja za določeno časovno obdobje v skladu s programom za predšolske otroke; dokumentacija o delu organov: zapisniki sej vzgojiteljskega zbora in strokovnih aktivov, zapisniki sej sveta staršev enot vrtca in sveta staršev vrtca, zapisniki sej sveta vrtca.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam