Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BLUES PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠTRBENKOVA CESTA 010
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 5372275000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE KADROVSKIH PODATKOV ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90, Ur.l. RS-stari, št.10/91, RS/I št 17/91, RS št. 13/93 in 66/93, ter 65/00-ZZPPZ), 7.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kadrovski podatki zaposlenega delavca - priimek - ime - EMŠO - zakonski stan - narodnost - državljanstvo - spol - priimek ob rojstvu - rojstni dan - kraj rojstva - občina rojstva - država rojstva - očetovo ime - očetov priimek - materino ime - materin priimek - podatki o naslovu (ulica bivanja, kraj bivanja, pošta, ulica začasnega bivanja, kraj začasnega bivanja, začasna pošta, naslov za prevoz na delo) - elektronski naslov - telefoni - podatki o vzdrževanih družinskih članih (EMŠO, priimek in ime, spol, datum rojstva, davčna številka) - podatki o listinah (delovna knjižica, delovno dovoljenje, indeks, osebna izkaznica, potni list, rojstni list, študentska izkaznica, zdravstvena izkaznica). Pri listinah še podatki o številki listine, registrski številki, občina izdaje ter velja od in velja do. - izpostava DURS - davčna številka - stopnja izobrazbe - šolska organizacija, smer in poklic ter opravljena dne - telesne in ostale sposobnosti - podatki o delovni dobi (delovna doba do prihoda v podjetje, delovna doba za čas brezposelnosti, dokupljena delovna doba, delovna doba v podjetju, beneficirana delovna doba, skupna delovna doba ter pokojninska delovna doba) - koeficient za minulo delo (na delovno dobo, v podjetju in skupni) - podatki o invalidnosti ali boleznini (velja od, velja do, kategorija invalidnosti ali boleznin, datum nastanka invalidnosti ali boleznine, odstotek okvare, datum nastanka okvare, faktor invalidnosti ali boleznine, številka sklepa, datum sklepa, vrsta invalidnosti ali boleznin, opis omejitev) - podatki o količnikih plače (osebni količnik, število točk, osebni faktor) - podatki o prisotnosti / odsotnosti z dela (dopusti, bolniška) - podatki o zavarovanju (zavarovalnica, način zavarovanja, datum zavarovanja, datum poteka, stroški, velja od, velja do, opombe)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BLUES D.O.O. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah delavcev v kadrovski službi, kodiran dostop v bazo podatkov na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENCE O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90, Ur.l. RS-stari, št.10/91, RS/I št 17/91, RS št. 13/93 in 66/93, ter 65/00-ZZPPZ), 7.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O ZAPOSLENEM DELAVCU: - šifra - priimek in ime - naslov - pošta - EMŠO - Davčna številka - Davčni urad - Rojstni datum - Spol - Opis delovnega mesta - Stroškovno mesto - Banka - TRR - Občina - Krajevna skupnost - Plačni razred - Tarifni razred - Datum vstopa v DO - Datum izstopa iz DO - Predhodna delovna doba drugje - Predhodna delovna doba v DO - Individualna pogodba (DA/NE) - Dobiva plačo (DA/NE) - Koeficient zahtevnosti - KOP - Subvencija ZVZI - Povprečje preteklo leto - Kolektivno zavarovanje (DA/NE) - Član sindikata (DA/NE) - Invalid (DA/NE) - Strokovna usposobljenost - Število vzdrževanih otrok - Število otrok s posebno nego - Število vzdrževanih družinskih članov PODATKI O ODTEGLJAJIH: - kreditor - partija kredita - datum 1. obroka - število plačanih obrokov - znesek plačanih obrokov - obrok v valuti - število obrokov - višina obrokov PODATKI POTREBNI ZA MESEČNI OBRAČUN PLAČ: 1 Redno delo 2 Redno delo s procenti 3 Praznik 4 Letni dopust 5 Izredni dopust 6 Redno delo - AKONTACIJA 7 Neplačani dopust - opr. 8 Neplačani dopust - neop. 10 Dodatek za popoldansko delo 11 Dodatek za nočno delo 12 Dodatek za nedeljsko delo 13 Dodatek za delo na praznik 14 Dodatek za deljen delovni čas 50 Minulo delo 51 Stalnost 52 Dodatek za težje pogoje dela 53 Enotni dodatek 54 Dodatek 1 60 Bruto popravek 80 Poračun 81 Razlika 100 BRUTO - REDNO DELO 110 Nadure 116 Presežek za nadure 140 Razlike 150 BRUTO - dopolnilno delo 160 Boleznine v breme DO 165 Boleznine v breme DO - razlike 190 Boleznine - poračun 201 Porodniška 202 Očetovski dopust 205 Nega, spremstvo 207 Boleznine nad 30 dni 209 Boleznine nad 30 dni - poračun 210 Nesreče pri delu 215 Invalidnina 216 Invalidnina delno nadomestilo 217 krvodajalstvo 225 Nadomestila - razlike 231 Regres 232 BONITETA 235 Neplačan dopust 240 SKUPAJ BRUTO 241 SKUPAJ PRISPEVKI 242 Olajšava za dohodnino 243 OSNOVA ZA DAVEK 244 DAVEK 246 SKUPAJ NETO 252 Jubilejne nagrade 253 Obresti od neizplačanih plač 290 SKUPAJ SKLAD 301 Otroški dodatek 305 Dod. za prevozne stroške 306 Dod.za prehrano 308 Drugi dodatki 309 Vračilo pzz 310 Razni dodatki-mentorstvo 350 SKUPAJ DODATKI 351 Prispevek za rudniško godbo 353 Krajevni samoprispevek 355 Občinski samoprispevek 358 Samopomoč 365 Krediti 366 Bloki za malico 370 Obveznice 371 Prevoz 372 Kolektivno zavarovanje 373 Članarina za sindikat 374 Krajevni prispevek 375 Solidarnost 380 Razno-vračilo 450 ODTEGLJAJI SKUPAJ 460 OD ZA IZPLAČILO
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BLUES D.O.O. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v papirni obliki se hranijo fasciklih v računovodstvu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE O POŠKODBAH PRI DELU IN VARSTVA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu in varstva pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poškodbe pri delu in varsto pri delu - priimek - ime - EMŠO - datum rojstva - podatki o naslovu PODATKI O NEZGODI: - datum nezgode - koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan - koliko ur je delal ta dan pred poškodbo - ali je bil poškodovan med delom - ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu (če ja: ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl) - ura poškodbe - kje se je poškodba pripetila - umrli na kraju dogodka - število poškodovanih na kraju dogodka - zaporedna številka poškodovanca, če je bilo več poškodovanih - oblika poškodbe - nastanek poškodbe in vzrok poškodbe - podatki o neposrednem vodji (priimek in ime, naslov stalnega bivališča, občina) - podatki o očividcu (priimek in ime, naslov stalnega bivališča, občina)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BLUES D.O.O. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapah v službi za varstvo pri delu, kodiran dostop v bazo podatkov na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KATALOG EVIDENTIRANJA DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje delovnega časa zaposlenih kot osnova za obračun plač
 • Rok hrambe (neobvezno): V pisni obliki v knjižici opravljenih delovnih ur (Obr.G 28 b) najmanj 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca delovnega časa zaposlenega delavca KNJIŽICA OPRAVLJENIH DELOVNIH UR (Obr. G 28 b) PRIIMEK IN IME – Priimek in ime delavca ŠTEVILO UR - Skupno število ur na mesec PD - letni dopust ID - izredni dopust PB - porodniški dopust B - bolniška ŠD - študijski dopust NI - neupravičen izostanek
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BLUES D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisni obliki v omarah pri pooblaščenih delavcih za evidentiranje delovnega časa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. KATALOG EVIDENCE VIDEO POSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Presnemavanje po povprečno dveh tednih.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika –slika brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BLUES D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na disku računalnika v recepciji, kodiran dostop po računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. KATALOG EVIDENCE VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek obiskovalca • iz katerega podjetja prihaja • h komu je namenjen • kdaj je prišel • kdaj je odšel
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BLUES D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisni obliki in na disku računalnika v recepciji, kodiran dostop po računalnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. KATALOG POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji – ( v zbirki se nahajajo podatki fizičnih in pravnih oseb)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje osebnih podatkov potrebnih za izstavitev računa oziroma evidentiranje prejetega računa pri: prodaji izdelkov in storitev fizičnim osebam in pri opravljenih nakupih od fizičnih oseb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po zakonu - SRS 2006
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poslovni partnerji – ŠIFRA Šifra partnerja NAZIV Naziv partnerja DAV.ZAVEZ. Davčni zavezanec (DA/NE) NASLOV Naslov DRZAVA Država RAČUN Številka transakcijskega računa TELEFON Telefonska Številka TELEFAX Številka Faxa DAV.STEV Davčna Številka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci BLUES D.O.O. - kupec, dobavitelj - drugi uporabniki na podlagi izrecne zahteve, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (npr.davčna uprava )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prejeti in izdani računi se hranijo v računovodstvu in v fakturnem oddelku. Dostop v bazo podatkov na računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam