Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽEJN D.O.O.
Sedež ali naslov: C.1.Maja 17
Poštna številka: 4270
Kraj: Jesenice
Matična številka: 5745527000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in njihovih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi in njihovi vzdrževani družinski člani (zavarovanja)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o za
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek spol datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) državljanstvo enotna matična številka občana davčna številka in izpostava davčnega urada stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) zakonski stan vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje) poklic šolska izobrazba strokovna izobrazba strokovna usposobljenost zaposlitev za nedoločen ali določen čas datum sklenitve delovnega razmerja datum prenehanja delovnega razmerja razlog prenehanja delovnega razmerja podatki za pokojninsko zavarovanje datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice delovna doba zavarovalna doba prostovoljno zdravstveno zavarovanje številka tekočega računa in naziv banke podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) in izrabi razporeditev na delovno mesto in količnik določitev in evidenca o letnih dopustih odsotnosti z dela zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda) podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Zavod za Zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostor je pod elektronskim alarmom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci za to odgovorne službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Žejn d.o.o. na Jesenicah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): na podlagi pogodbenega razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji: dobavitelji in kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki dobaviteljev in kupcev iz te evidence se zbiraj
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oz. priimek in ime naslov država transakcijski račun (dobavitelji) ID za DDV ali davčna številka matična številka
 • Uporabniki zbirke: Žejn d.o.o., Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev poslovnega partnerja ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Poleg tega je prostor tudi varovan z elektronskim alarmom. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci finančno-računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Žejn d.o.o. na Jesenicah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam