Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IBT ŠPED-KOBLER PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O
Sedež ali naslov: VINOGRADNIŠKA POT 025
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5850096000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju IBT Kobler, podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o., Vinogradniška pot 25, 2000 Maribor, matična številka 5850096
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  Ime in priimek,  Naslov prebivališča  Občina prebivališča  EMŠO  Davčna številka  Zaposlitev  Izobrazba  Številka osebnega računa  Zdravniški pregled  Varstvo pri delu  Napredovanje,  Razporeditve (tarifna skupina, plačilni razred, delovno mesto, stroškovno mesto, organizacijska skupina),  Dodatki delavca  Bruto izplačan znesek  Drugi podatki
 • Uporabniki zbirke:  ZZZS,  ZPIZ,  ZRSZ,  AJPES  DURS  Banke  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, katerega podpisnik je direktor Samir Kobler.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju IBT Kobler, podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o., Vinogradniška pot 25, 2000 Maribor, matična številka 5850096
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, za potrebe družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI  priimek in ime,  EMŠO,  davčna številka,  delovno mesto,  delovni čas (ur tedensko),  zavarovalna doba,  dejavnost organizacije (šifra),  osnovna plača/plača iz naslova napredovanja,  bančni račun,  relacija prevoz. PODATKI O DELOVNEM ČASU  možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom),  skupaj opravljene ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega: dejansko opravljene ure, ure prerazporeditve delo,  skupaj neopravljene ure,  skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca, službene poti, izredni dopust, drugo,  neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov,  skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom,  neopravljene ure brez nadomestila plač,  ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. PODATKI O PLAČAH  izplačane bruto/neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo,  bruto/neto plače iz dobička,  nadomestilo bruto/neto plače v breme delodajalca: za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela, druga nadomestila,  nadomestila bruto/neto plače v breme drugih delodajalcev ali organizacij,  povračila v zvezi z delom (prehrana, prevoz),  prejemki delavca, za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke:  sodišča v primeru vložene izvršbe,  banke, v primeru najema kredita,  pooblaščeni delavci podjetja IBT Kobler d.o.o.  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, katerega podpisnik je direktor Samir Kobler.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zdravstvenih pregledih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju IBT Kobler, podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o., Vinogradniška pot 25, 2000 Maribor, matična številka 5850096
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI:  priimek in ime,  rojstni podatki,  enotna matična številka občana,  spol  naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,  poklic,  šolska izobrazba. PODATKI O DRUŽBI  naziv firme in sedež,  registrska številka,  dejavnost. PODATKI O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH  datum opravljenega predhodnega zdravstvenega pregleda,  datum opravljenega obdobnega zdravstvenega pregleda,  datum predvidenega naslednjega usmerjenega obdobnega zdravstvenega pregleda,  zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke:  ZZZS,  ZPIZ,  osebni zdravnik,  pooblaščeni delavci podjetja IBT Kobler d.o.o.  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, katerega podpisnik je direktor Samir Kobler.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o osebah, ki so opravile usposabljanje za varno delo in požarno varnost.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju IBT Kobler, podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o., Vinogradniška pot 25, 2000 Maribor, matična številka 5850096
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  enotna matična številka občana,  davčna številka,  naslov stalnega oz. začasnega prebivališča
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci podjetja IBT Kobler d.o.o.  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, katerega podpisnik je direktor Samir Kobler.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o osebah, ki opravljajo delo preko študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju IBT Kobler, podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o., Vinogradniška pot 25, 2000 Maribor, matična številka 5850096,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  rojstni datum,  davčna številka,  smer šolanja,  naslov,  delo, ki ga bo študent opravljal,  število opravljenih ur,  plačilo za opravljeno delo.
 • Uporabniki zbirke:  študentski servis  pooblaščeni delavci podjetja IBT Kobler d.o.o.  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, katerega podpisnik je direktor Samir Kobler.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o odtegljajih pri delavčevi plači

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju IBT Kobler, podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o., Vinogradniška pot 25, 2000 Maribor, matična številka 5850096
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje odtegljajev kreditov, alimentov, davčne prisilne izterjave, sodnih sklepov, članarin, prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kolektivnega nezgodnega zavarovanja, drugo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime,  šifra delavca,  upnik,  znesek dolga,  plačani obroki.
 • Uporabniki zbirke:  upravičenci po sodnih sklepih,  banke,  DURS,  sodišče,  razne organizacije (sindikati, zavodi, drugo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, katerega podpisnik je direktor Samir Kobler.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o osebah invalidskega in pokojninskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju IBT Kobler, podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o., Vinogradniška pot 25, 2000 Maribor, matična številka 5850096
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  rojstni datum,  EMŠO,  davčna številka,  izobrazba,  stalno prebivališče,  plačilo.
 • Uporabniki zbirke:  ZZZS,  ZPIZ,  osebni zdravnik,  pooblaščeni delavci podjetja IBT Kobler d.o.o.  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, katerega podpisnik je direktor Samir Kobler.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam