Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BOŽENA GLAVINA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON 3B, BOŽENA GLAVINA S.P.
Sedež ali naslov: REGENTOVA 2B
Poštna številka: 6280
Kraj: ANKARAN
Matična številka: 5713496000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, RS – stari št. 10/91, RS/l. št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00), 7. člen Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO zaposlenega, davčna številka, številka TR računa, kraj, občina in država rojstva, stalno ali začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni prokurist samostojnega podjetnika, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenija, Sodišča, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi zaposlenih v zaklenjeni omari v pisarni, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni prokurist. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.10.2006 s strani Božene Glavina s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom ter preizkusih praktičnega znanja delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO-1), 32. in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca,opis del,roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja, zapisnik o preizkusih znanja delavcev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni prokurist pri s.p., izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni prokurist. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.10.2006 s strani Božene Glavina s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, RS – stari št. 10/91, RS/l. št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO zaposlenega, kraj rojstva, naslov bivanja, državljanstvo, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto,delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, davčna številka, TRR in Banka pri kateri je odprt, skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene z nadomestilom plače v breme delodajalca, ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, ure skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, ure na podaljšanem delu, podatki o plačah: izplačane plače (za delo s polnim ali krajšim delovnim časom), za delo preko polnega delovnega časa, nadomestilo plače v breme delodajalca, nadomestilo plače v breme drugih, dodatek iz naslova delovne uspešnosti ter drugi podatki: dodatki in prispevki ter prejemki iz naslova delovnega razmerja, kot so solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS, - Statistični urad, Center za socialno delo, Banke, pri katerih imajo zaposleni odprt TRR za nakazilo plače, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni prokurist. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.10.2006 s strani Božene Glavina s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba oziroma osebna privolitev poslovnih partnerjev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji frizerskih materijal za izvajanje dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravilnih razmerij z dobavitelji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kontaktne osebe, naslov dobavitelja, telefonska številka, e-pošta., telefaks, bančni račun, davčna številka, status davčnega (ne)zavezanca.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom družbe o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja računovodstva
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni prokurist družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala Božena Glavina dne 01.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun stroškov dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posameznem delavcu: priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, podatki o številu opravljenih ur v tekočem mesecu, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za e, za katere se ne prejema nadomestilo plače, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število dni in ur izrabljenega dopusta po posameznih mesecih, število dni neizkoriščenega dopusta iz preteklega leta, mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih in posameznem mesecu.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, pooblaščeni prokurist družbe, samostojna podjetnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zavarovani v skladu s sprejetim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Vodeni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam