Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SDM D.O.O.
Sedež ali naslov: Barletova 4
Poštna številka: 1215
Kraj: Medvode
Matična številka: 1447181000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: osebni podatki se obdelujejo z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, št.transakcijskega računa, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, kraj dela, poklic, delovno mesto, delovne naloge, delovni čas, stopnja izobrazbe, delovno mesto, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, razlog zaposlite za določen čas, trajanje zaposlitve za določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, višina letnega dopusta, višina plače, dodatki k plači, ...
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, AJPES, DURS, Statistični urad Republike Slovenije, delodajalec, sodišča, banke, prejemniki preživnin, zavarovalnice, upniki zaposlenih (v izvršilnem postopku), Republiški inšpektorat za delo in drugi upravni organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, delodajalec oziroma pooblaščeni delavci delodajalca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju,...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v vse prostore delodajalca je mogoč le s pametno kartico. Dokumentacija se, v papirni obliki, hrani v omarah v pisarni, ki je, če v njej ni nikogar in izven delovnega časa, zaklenjena. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Dodatno so prostori zavarovani z videonadzornim sistemom, v času, ko v poslovnih prostorih ni zaposlenih, so ti varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Zbirka podatkov v elektronski obliki je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Aplikacija za izplačila plač in osnovna sredstva ter aplikacija za vodenje poslovnih knjig zaščiteni z dvojnim avtorizacijskim geslom, znanim le s strani vodstva pooblaščenim zaposlenim. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca plač

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač, obračunavanju dohodnine, obračunih odtegljajev, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja – M -4 / M- 8 uveljavljanje pravic iz zdravstvenega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca / delavke, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), datum nastopa dela, delovna doba, možno število ur (polni ali krajši delovni čas), številko osebnega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, nadurno delo, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, bruto nadomestila plač v breme drugih, bruto izplačila na podlagi uspešnosti, bonitete, neto izplačila: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom; podatki o delovnem času: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, podatki o drugih stroških dela, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, odtegljaji delavca; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, davek na izplačane plače
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, AJPES, DURS ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se, v papirni obliki, hrani v omarah v pisarni, ki je, če v njej ni nikogar in izven delovnega časa, zaklenjena. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Dodatno so prostori zavarovani z videonadzornim sistemom, v času, ko v poslovnih prostorih ni zaposlenih, so ti varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Zbirka podatkov v elektronski obliki je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Aplikacija za izplačila plač in osnovna sredstva ter aplikacija za vodenje poslovnih knjig zaščiteni z dvojnim avtorizacijskim geslom, znanim le s strani vodstva pooblaščenim zaposlenim. Podrobneje varovanje opisujejo interni akti družbe, skladni z ZVOP-1.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca odjemalcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: odgovorni na strani dobavitelja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: trženje, komunikacija v primeru reklamacij, statistična raziskovanja,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv gospodarske družbe/s.p./fizične osebe, naslov, davčna številka, matična številka, zakoniti zastopnik ali ime in priimek kontaktne osebe, številka telefona, številka faksa, elektronski naslov, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije, Statistični urad RS, AJPES, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, delodajalec oziroma pooblaščene osebe delodajalca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalnik, na katerem se hrani zbirka, je zaščiten s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov v programu, s pomočjo katerega se kreirajo fakture; baza se v elektronski (in konvencionalni) obliki hrani v pisarni, ki je, če v njej ni nikogar in izven delovnega časa, zaklenjena. Dodatno so prostori zavarovani z videonadzornim sistemom, v času, ko v poslovnih prostorih ni zaposlenih, so ti varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca (bolniški stalež), z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače
 • Uporabniki zbirke: delodajalec, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Baza se v elektronski obliki hrani na računalniku v pisarni FRS, ki je, če v njej ni nikogar in izven delovnega časa, zaklenjena. Zaščitena je z vstopnim geslom; obdelava osebnig podatkov je dovoljena le s strani vodstva pooblaščenim delavcem/kam. Baza omogoča nadzor in izpis gibanja posameznika znotraj proizvodno-poslovnih prostorov z namenom ugotavljanja morebitnega nepooblaščenega delovanja. Dodatno so prostori zavarovani z videonadzornim sistemom, v času, ko v poslovnih prostorih ni zaposlenih, so ti varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam