Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KEGRAL D.O.O.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 158
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5391237000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja in dobavitelji podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev obveznosti do kupcev in naročnikov storitev, za izstavitev računov, za izpolnitev obveznosti do dobaviteljev, za evidentiranje prometa po partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv podjetja ali samostojnega podjetnika, naslov sedeža podjetja, matična številka, ID za DDV ali davčna številka, številka transakcijskega računa, tel. številka, številka faksa, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: DURS, banka, pogodbeni računovodski servis za potrebe vodenja poslovnih knjig, Kegral d.o.o. za potrbe izpolnjevanja obveznosti do kupcev in dobaviteljev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnih prostorih podjetja. Poslovni prostori se izven delovnega časa zaklepajo in nepooblaščene osebe vanje nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani s sistemskimi dostopnimi gesli. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki so vloženi v omare in zaklenjeni. Zbirke osebnih podatkov se tudi hranijo v poslovnem prostoru podjetja, ki po pogodbi opravlja naloge knjigovodstva in računovodstva. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnim geslom. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju in študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o opravljanju del in nalog za delodajalca, zagotavljanje statističnega spremljanja za potrebe inšpekcijskega nadzora, za uveljavljanje pravic posameznikov iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, strokovna usposobljenost, izobrazba, trajanje delovne dobe, datum sklenitve delovnega razmerja, trajanje delovnega razmerja-nedoločen ali določen čas zaposlitve, ocena zdravstvenega stanja, število dni dopusta, bolniška odsotnost.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, Center za socialno delo, Republiški inšpektorat za delo in delodajalec podjetje Kegral d.o.o., pooblaščeni računovodski servis in druge osebe, ki imajo za vpogled v zbirke osebnih podatkov in njihovo uporabo ustrezno zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnih prostorih podjetja. Poslovni prostori se izven delovnega časa zaklepajo in nepooblaščene osebe vanje nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani s sistemskimi dostopnimi gesli. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki so vloženi v omare in zaklenjeni. Zbirke osebnih podatkov se tudi hranijo v poslovnem prostoru podjetja, ki po pogodbi opravlja naloge knjigovodstva in računovodstva. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnim geslom. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju in študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo osebnih prejemokov zaposlenim in študentom, za potrebe vodenja poslovnih knjig, za sestavo davčne napovedi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, vrsta naloge, ki jo opravlja delavec preko študentskega servisa, število opravljenih delovnih ur, skupno število let delovne dobe, število let delovne dobe pri delodajalcu, številka osebnega računa, število vzdrževanih družinskih članov.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, AJPES, študentski servis, pooblaščeni računovodski servis in druge osebe, ki imajo za vpogled v zbirke osebnih podatkov in njihovo uporabo ustrezno zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v poslovnih prostorih podjetja. Poslovni prostori se izven delovnega časa zaklepajo in nepooblaščene osebe vanje nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani s sistemskimi dostopnimi gesli. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki so vloženi v omare in zaklenjeni. Zbirke osebnih podatkov se tudi hranijo v poslovnem prostoru podjetja, ki po pogodbi opravlja naloge knjigovodstva in računovodstva. Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa in nepooblaščene osebe vanj nimajo dostopa. Podatki vodeni v računalniku so zavarovani z dostopnim geslom. Fizično se zbirke osebnih podatkov hranijo v registratorjih, ki se nahajajo v poslovnem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam