Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JURIJ PREŽELJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Rožna dolina c. II/18
Naziv ali firma: JURIJ PREŽELJ
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca skleniteljev zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - sklenitelji zavarovanja pri pogodbenih zavarovalnicah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene sklepanja zavarovalnih pogodb, obdelave zavarovalnih primerov, t.j. za namene izpolnitve zavarovalnih storitev s strani zavarovalnice (Izplačilo zavarovalnin in odškodnin) in podrejeno za namene izplačevanja provizij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - številka ponudbe/pogodbe, - podatki o zavarovalcu (ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, , poklic, naziv, zaposlitev, spol, telefonska številka, številka TRR), - celotna dokumentacija, ki se tiče zavarovalnih primerov, - zdravstvena dokumentacija, in podatki iz osebnih dokumentov (kopije vozniških, prometnih in drugih dovoljenj) – po potrebi v zvezi z zavarovalnimi primeri.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni zaposleni, - osebe, ki so pooblaščene za uveljavljanje pravnih interesov strank (odvetniki),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško ter ročno. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah po datumih sklenitve zavarovalnih pogodb ter zavarovalnih primerov, se zaklepa. Dostop do teh podatkov imajo le delavci, ki uporabljajo osebne podatke. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z dvonivojskim sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov datotečnega sistema in podatkovnega skladišča. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov ali spremenjeni in kdo je to storil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam