Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRI D.O.O.
Sedež ali naslov: Vodovodna 39
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5288363000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO oz. datum rojstva če delavec nima EMŠO, davčna številka, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija ivalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu) -Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, poklic ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo -Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - ZRSZ, ZZZS, ZPIZ - pooblaščeni delavci upravljalca - računovodski servis upravljalca - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastonika po 3. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/2006), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002 in 79/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO oz. datum rojstva, če delavec nima EMŠO, davčna številka, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, št. TRR), podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca (plača za tekoči mesec, izplačana v skladu z KP oz. pogodbo o zaposlitvi, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izredno izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače, neto plača), podatke o drugih stroških dela (povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela), podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in računovodski servis upravljalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebi privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca dela dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002 in 7/2006), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki delajo preko študentskih servisov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic dijakov in študentov, ki izhajajo iz opravljanja dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča, izobrazba, telefonske številke, število opravljenih ur po posamezni napotnici), podatki o opravljanju dela (vrsta dela, datum pričetka in prenehanja dela, število opravljenih ur).
 • Uporabniki zbirke: Študentski servis, pooblaščeni delavci upravljalca, računovodski servis upravljalca, napodlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o avtorskih pogodbah in pogodbah o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorskih in podobnih pravicah (Ur. list RS, št. 44/2006), Zakon o preprečevanju dela na črno (Ur. list RS, št. 36/2002 in 118/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki opravljajo delo na podlagi avtorske pogodbe ali pogodbe o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje plačil fizičnim osebam na podlagi pogodbenega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO oz. datum rojstva, davčna številka, naslov prebivališča, izobrazba, telefonska številka, št. TRR), podatki o delu (vrsta sklenjene pogodbe, podatki o opravljenih urah ali storitvi, podatki o izplačanih bruto in neto osebnih prejemkih).
 • Uporabniki zbirke: ZRSZ, pooblaščeni delavci in računovodski servis upravljalca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001 s spremembami), pogodbeno razmerje oziroma osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe opravljanja storitev upravljalca in neposrednega trženja, zdravstveno varstvo posameznikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let oziroma trajno, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stranki (ime in priimek, EMŠO oz. datum rojstva- neobvezno, davčna številka- neobvezno, naslov prebivališča, telefonska številka, elektronski naslov- neobvezno, poklic- neobvezno), podatki o dosedanjih storitvah, osebni podatki iz naslova opravljanja dejavnosti (podatki o delavcih in osebnih prejemkih).
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pooblaščeni delavci upravljalca in računovodski servis upravljalca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o varnosti pri delu in požarni varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/2006), zakonodaja s področja varnosti pri delu in požarne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002 in 7/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje obveznosti in pravic delavcev iz naslova varnosti pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča, status pri upravljalcu), podatki o opravljenem izpitu iz varnosti pri delu in požarne varnosti, podatki o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu, podatki o seznanjenosti z Izjavo o varnosti, požarnim redom in drugimi internimi akti, podatki o poškodbah pri delu in zdravstvenem stanju (nosečnost, invalidnost,...).
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, pooblaščeni delavci upravljalca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljalca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam