Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČISTA NARAVA D.O.O.
Sedež ali naslov: TEŠANOVCI 32/b
Poštna številka: 9226
Kraj: MORAVSKE TOPLICE
Matična številka: 1197380000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za sklenitev delovnega razmerja in izplačilo plače, poročanje o dohodnini
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO in kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - transakcijski račun in banka; b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - za potrebe podjetja – pooblaščeni delavci podjetja, - Davčna uprava Republike Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Ministrstvo, pristojno za delo, družino in soc. zadeve - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov Ur. l. RS št. 85/2004 za potrebe statističnih analiz in druge uradne namene in uveljavljanja pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in v računalniku, personalne mape so zaklenjene v kovinskih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe podjetja. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na to zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni pooblaščenih oseb podjetja. Postopke in ukrepe zavarovanja podrobneje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov in drugega dokumentarnega gradiva v podjetju Čista narava d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se na povezujejo z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ne
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izplačilo plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - za potrebe podjetja – pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 85/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in v računalniku, personalne mape so zaklenjene v kovinskih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe podjetja. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na to zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni pooblaščenih oseb podjetja. Postopke in ukrepe zavarovanja podrobneje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov in drugega dokumentarnega gradiva v podjetju Čista narava d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ne
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izplačilo plače
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - za potrebe podjetja – pooblaščeni delavci podjetja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 85/2004
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in v računalniku, personalne mape so zaklenjene v kovinskih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe podjetja. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na to zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni pooblaščenih oseb podjetja. Postopke in ukrepe zavarovanja podrobneje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov in drugega dokumentarnega gradiva v podjetju Čista narava d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca s področja varstva pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci (zdravstveni pregledi, usposabljanje za varno delo, nesreče pri delu)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač oz. nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – osebno ime, - datum in kraj rojstva, - EMŠO, - izobrazba, - poklic, - nesreča pri delu (kraj, delo v času nesreče, datum in ura, resnost, vzrok nesreče, raziskava,datum zdravniškega pregleda in preizkusa znanja varstva pri delu, št. izgubljenih delovnih dni).
 • Uporabniki zbirke: - za potrebe podjetja – pooblaščeni delavci podjetja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov Ur. l. RS št. 85/2004 za potrebe statističnih analiz in druge uradne namene in uveljavljanja pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno, mape so zaklenjene v omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe podjetja. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na to zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni pooblaščenih oseb podjetja. Postopke in ukrepe zavarovanja podrobneje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov in drugega dokumentarnega gradiva v podjetju Čista narava d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uporabnikih storitev - kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in uporabniki storitev podjetja Čista narava d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe podjet
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) evidence uporabnikov komunalnih storitev in zavezancev za plačilo taks, ki se nanašajo na fizične osebe - šifra uporabnika in plačnika, - ime in priimek, - naslov, - število družinskih članov, - datum opravljanja storitve, - datum plačila - znesek plačanih obveznosti, - znesek neplačanih obveznosti, - vrsta storitve. b) evidence uporabnikov komunalnih storitev in zavezancev za plačilo taks, ki se nanašajo na pravne osebe in samostojne podjetnike: - šifra uporabnika in plačnika, - naslov firme oz. samostojnega podjetnika, - naslov, - davčna številka, -datum opravljanja storitve, - znesek plačila, - znesek plačanih obveznosti, - znesek neplačanih obveznosti c) evidence o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda vsebuje naslednje podatke: - šifra uporabnika in plačnika, - naslov firme oz. samostojnega podjetnika, - naslov, - davčna številka, - datum opravljanja storitve, - število oseb v stanovanju, hiši ali poslovnem prostoru - porabo vode, - lokacija, dimenzija in vrsta priključka na javno kanalizacijo - šifra odjemnega mesta, - vrsta storitve.
 • Uporabniki zbirke: - za potrebe podjetja – pooblaščeni delavci podjetja, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 85/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in v računalniku, personalne mape so zaklenjene v kovinskih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe podjetja. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na to zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni pooblaščenih oseb podjetja. Postopke in ukrepe zavarovanja podrobneje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov in drugega dokumentarnega gradiva v podjetju Čista narava d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam