Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINMART D.O.O.
Sedež ali naslov: Brnčičeva 15b
Poštna številka: 1231
Kraj: Ljubljana Črnuče
Matična številka: 1990870000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, iskalci zaposlitve, izplačila honorarjev in potnih stroškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, izplačila plač in nadomestil, statistične namene oziroma letna poročanja za DURS, ZPIZ, ZZZS, druge uradne namene, za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se ti podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, emšo, davčna številka, davčni urad, spol, stan, očetov priimek in ime, državljanstvo, stalni in začasni naslov, občina, datum rojstva, priimek ob rojstvu, pošta, občina, država rojstva, stroškovno mesto, datum zaposlitve in prenehanja zaposlitve, številka osebnega bančnega računa, pretekle zaposlitve, številka delovne knjižice, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, družinski člani, številka osebne izkaznice, številka potnega lista, delovno mesto, telefonska številka, podatki o iskalcih zaposlitve in razgovorih za zaposlitev, podatki za izplačila honorarjev, potnih stroškov
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, DURS, ZZZS, CEnter za socialno delo, sodišče, napodlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ali ob osebni privolitvi posameznika, ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov se hrani na strežniku in je zaščitena s sistemom gesel. Dostopi do zbirke podatkov se nahajajo v poslovnih prostorih družbe, v kadrovski službi in računovodski službi. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov je mogoč v prisotnosti pooblaščenih oseb v delovnem času. Zbirka je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, .........., ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor upravljavca in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O SKLENJENIH PONUDBAH IN PRISTOPNICAH K VZAJEMNIM SKLADOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovaci, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne ponudbe oziroma vlagatelji v vzajemne sklade.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje zavarovanj, obveščanje posameznikov o novostih, reševanje zavarovalnih primerov, sklepanje pristopnih izjav k vzajemnim skladom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:Za fizične osebe a)številka ponudbe/police, datum, območna enota, osnovno in dodatno zavarovanje, prva in druga zavarovana oseba, zavarovalec, upravičenci, splošni podatki, sporočilo posredovalca, zavarovalne vsote in zavarovalne premije, deklaracija, identifikacijska številka zavarovalca, priimek in ime ter naslov, rojstni podatki, telesna teža, višina, zaposlitev, vrsta upokojitve, vrsta dela, podatki o osebnem zdravniku, obstoječa zavarovanja in osebne navade zavarovane osebe, podatki o življenjskem zavarovanju, nezgodnem zavarovanju, kritične bolezni, bančni račun in način plačila in zapadlost premije, spol, davčna številka, telefon, začetek in potek zavarovanja, obnovitev zavarovanja, zavarovalna vsota, premijska stopnja, predmet in opis predmeta zavarovanja, višina letne premije, število obrokov, doplačila in popusti. Za pravne osebe: firma in sedež podjetja, davčna, Matična številka in podatki o transakcijskem računu.(življenjsko zavarovanje) b)splošni podatki, podatki o podjetju, dodatno zavarovalno kritje, zavarovalna premija, izjava delodajalca, ime in priimek, rojen, spol, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna št., davčni urad, delovna doba, zaposlen, začetek zavarovanja, oznaka zavarovanja, upravičenec, zavarovalna premija, način plačevanja premije, frekvenca plačevanja premije, plačnik premije, plačilno mesto, c)štev. pristopne izjave, vlagatelj, ime priimek, EMŠO, davčna številka, vrsta osebnega dokumenta, številka transakcijskega računa, ime zakonitega zastopnika, način plačila, zakoniti zastopnik/pooblaščenec.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnice na podlagi sklenjene pogodbe, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov se hrani na strežniku in je zaščitena s sistemom gesel. Dostopi do zbirke podatkov se nahajajo v poslovnih prostorih družbe, v sprejemni pisarni, službi za plane in analize, in v SZZS (reklamacijski službi). Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov je mogoč v prisotnosti pooblaščenih oseb v delovnem času. Zbirka je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor upravljavca in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne julija 2006 izdal upravljavec.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA DRUGIH PODLAGAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno avtorsko ali podjemno pogodbo ali delujejo na podlagi napotnic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo oziroma uveljavljanje pravic iz naslova pogodbenega razmerja oziroma uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Avtorska pogodba: ime in priimek, emšo, davčna številka, naslov, številka osebnega bančnega računa, status, predmet dela, pogodbeni znesek, čas opravljanja dela; podjemna pogodba: ime in priimek, emšo, davčna številka, naslov, številka osebnega bančnega računa, predmet dela, pogodbeni znesek, čas opravljanja dela; napotnica: ime in priimek, naslov, emšo, davčna številka, datum rojstva, vrsta študija, naziv izobraževalne ustanove, letnik študija, datum veljavnosti študentskega statusa, številka osebnega dokumenta, vrsta dela, datum opravljanja dela, število ur, urna postavka.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: DURS, ZZZS, Zavod za zaposlovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov se hrani na strežniku in je zaščitena s sistemom gesel. Dostopi do zbirke podatkov se nahajajo v poslovnih prostorih družbe, v kadrovski in računovodski službi. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov je mogoč v prisotnosti pooblaščenih oseb v delovnem času. Zbirka je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski,, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor upravljavca in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA SKENIRANIH ZAVAROVALNIH PONUDB IN PRISTOPNIC K VZAJEMNIM SKLADOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne ponudbe oziroma vlagatelji v vzajemne sklade.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje zavarovanj, obveščanje posameznikov o novostih, reševanje zavarovalnih primerov, sklepanje pristopnih izjav k vzajemnim skladom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Naziv podatka:Za fizične osebe a)številka ponudbe/police, datum, območna enota, osnovno in dodatno zavarovanje, prva in druga zavarovana oseba, zavarovalec, upravičenci, splošni podatki, sporočilo posredovalca, zavarovalne vsote in zavarovalne premije, deklaracija, identifikacijska številka zavarovalca, priimek in ime ter naslov, rojstni podatki, telesna teža, višina, zaposlitev, vrsta upokojitve, vrsta dela, podatki o osebnem zdravniku, obstoječa zavarovanja in osebne navade zavarovane osebe, podatki o življenjskem zavarovanju, nezgodnem zavarovanju, kritične bolezni, bančni račun in način plačila in zapadlost premije, spol, davčna številka, telefon, začetek in potek zavarovanja, obnovitev zavarovanja, zavarovalna vsota, premijska stopnja, predmet in opis predmeta zavarovanja, višina letne premije, število obrokov, doplačila in popusti. Za pravne osebe: firma in sedež podjetja, davčna, Matična številka in podatki o transakcijskem računu.(življenjsko zavarovanje) b)splošni podatki, podatki o podjetju, dodatno zavarovalno kritje, zavarovalna premija, izjava delodajalca, ime in priimek, rojen, spol, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna št., davčni urad, delovna doba, zaposlen, začetek zavarovanja, oznaka zavarovanja, upravičenec, zavarovalna premija, način plačevanja premije, frekvenca plačevanja premije, plačnik premije, plačilno mesto, c)štev. pristopne izjave, vlagatelj, ime priimek, EMŠO, davčna številka, vrsta osebnega dokumenta, številka transakcijskega računa, ime zakonitega zastopnika, način plačila, zakoniti zastopnik/pooblaščenec.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnice na podlagi sklenjene pogodbe, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov se hrani na strežniku in je zaščitena s sistemom gesel. Dostopi do zbirke podatkov se nahajajo v poslovnih prostorih družbe, v sprejemni pisarni in v SZZS (reklamacijski službi). Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov je mogoč v prisotnosti pooblaščenih oseb v delovnem času. Zbirka je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor upravljavca in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PRIDOBLJENIH NASLOVOV STRANK S TERMINI SESTANKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki dajo privolitev in se dogovorijo za termin svetovanja na domu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izplačilo potnih stroškov, letna poročanja DURS, ZPIZ, ZZZS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek stranke, naslov stranke, datum in ura termina, starost, status, telefonska številka, šifra svetovalca.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, DURS, ZZZS, Center za socialno delo, sodišče, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ali ob osebni privolitvi posameznika, ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov se hrani na strežniku in je zaščitena s sistemom gesel. Dostopi do zbirke podatkov se nahajajo v poslovnih prostorih družbe, v razvojno komunikacijskem oddelku in računovodski službi. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov je mogoč v prisotnosti pooblaščenih oseb v delovnem času. Zbirka je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor upravljavca in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA OBRAČUNOV, REKLAMACIJ IN PREKINJENIH ZAVAROVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, osebe,ki so prekinile zavarovanja, osebe, ki so zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na podlagi drugih zakonskih podlag,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izračun plač, reševanje zavarovalnih primerov, letna poročanja DURS, ZPIZ, ZZZS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: mesec, št. ponudbe, št. police, šifra svetovalca, ime in priimek svetovalca, davčna sklenitelja, ime in priimek sklenitelja, naslov sklenitelja, vrsta produkta, vrsta oz. status police, vsota premij, mesečna premija, zač. zavarovanja, mesec policiranja, zavarovalna doba, podatki o proviziji
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: ZPIZ, DURS, ZZZS, Center za socialno delo, sodišče, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ali ob osebni privolitvi posameznika, ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka podatkov se hrani na strežniku in je zaščitena s sistemom gesel. Dostopi do zbirke podatkov se nahajajo v poslovnih prostorih družbe, službi za plane in analize, razvojno komunikacijskem oddelku in sprejemni pisarni. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov je mogoč v prisotnosti pooblaščenih oseb v delovnem času. Zbirka je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor upravljavca in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne julija 2006 izdal upravljavec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je julija 2006 izdal upravljavec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov lastnikov delnic NFD1

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varovanju osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji v delnice NFD1.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje zavarovanj, obveščanje posameznikov o novostih, sklepanje pristopnih izjav k vzajemnim skladom.
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek stranke, naslov stranke, št. delnic
 • Uporabniki zbirke: Finmart d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se hrani v ognjevarni omari. Dostopi do zbirke podatkov se nahajajo v poslovnih prostorih družbe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, v delovnem času so prostori varovani s prisotnostjo pooblaščenih oseb. Dostop do podatkov je mogoč v prisotnosti pooblaščenih oseb v delovnem času.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke so povezani z registrom vrednostnih papirjev KDD d.d..
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov lastnikov delnic Steber 1

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varovanju osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji v delnice Steber 1.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje zavarovanj, obveščanje posameznikov o novostih, sklepanje pristopnih izjav k vzajemnim skladom.
 • Rok hrambe (neobvezno): neomejeno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek stranke, naslov stranke, št. delnic
 • Uporabniki zbirke: Finmart d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se hrani v ognjevarni omari. Dostopi do zbirke podatkov se nahajajo v poslovnih prostorih družbe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, v delovnem času so prostori varovani s prisotnostjo pooblaščenih oseb. Dostop do podatkov je mogoč v prisotnosti pooblaščenih oseb v delovnem času.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke so povezani z registrom vrednostnih papirjev KDD d.d..
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam