Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NAFTA INFORMATIKA, RAČUNALNIŠKI INŽENIRING IN SVETOVANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: Mlinska ulica 5
Poštna številka: 9220
Kraj: Lendava
Matična številka: 1853449000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti(Uradni list 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca, ime in priimek, status delavca, datum rojstva, spol, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, enotna matična številka, davčna številka, zakonski stan, stalno in začasno prebivališče, občina, država in krajevna skupnost bivanja, davčna izpostava, podjetje izplačevalec, občina zaposlitve, vrsta delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), delovno mesto, stroškovno mesto, kraj dela, kraj zavarovanja, izmensko delo, delovni čas (število ur na dan, število ur na teden), krajši delovni čas, vrsta končane šole, stopnja izobrazbe, strokovna usposobljenost, poklic, razporeditve (zgodovina razporeditev), delovna doba, družinski člani, invalidnost, delavci – tujci.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca (kadrovska referentka, poslovna sekretarka), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko, zavarovanje Slovenije, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, v zaklenjeni in ognjevarni omari in v prostoru varnem pred poplavo, v pisarni referenta za kadrovske zadeve. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): -
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji in Ostali obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe, bivališče oz. št. osebnega dokumenta, namen prihoda oz. obiskana oseba, datum prihoda, čas prihoda in odhoda iz poslovnih prostorov oz. ograjenih prostorov družbe, podpis osebe, ki je evidentirala vstop in izstop.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca – varnostna služba po pogodbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v zaklenjeni omari v pisarni vodje pooblaščenca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti(Uradni list 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, račun delavca, datum vstopa, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo, davčna izpostava, občina bivanja, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo breme organizacije, drugo e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje:ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega in očetovskega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g) neopravljene ure brez nadomestila plače (neupravičena odsotnost z dela) h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, ure opravljene v posebnih razmerah - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz naslova uspešnosti poslovanja družbe c) nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila plače v breme drugih e) neto plače iz naslova uspešnosti poslovanja družbe f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo g) drugi prejemki zaposlenih: nadomestila za prevoz na delo, nadomestilo za prehrano med delom h) prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, davek na plače - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o nezgodah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti(Uradni list 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so doživeli nezgodo pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz nezgode pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), - podatki o delavcu, ki je doživel nezgodo: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodovali in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja - podatki o nezgodi pri delu: kdaj se je pripetila nezgoda (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je pripetila nezgoda (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nezgode ali na poti v zdravstveni zavod, ali seje podobna nezgoda zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nezgode, vzrok nezgode, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varnostnih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varovalna oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca (vodja SVD, in tajnica – družba Nafta Strojna) in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v pisarni pooblaščenega delavca. Dostop v bazo podatkov v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca kupcev – fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): -
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prodaja blaga
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, bivališče, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti Ur. list 40/06
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izraba delovnega časa in izplačilo plač delavcem
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka delavca, prisotnost v urah: fizična prisotnost, redni dopust, službena pot, nadurno delo, neplačane ure z nadomestilom plače, neplačane ure brez nadomestila plače, število ur za zavarovalno dobo s povečanjem, dežurstvo, intervencije
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniku in so zavarovani z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam