Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOLAR&DOLAR, D.O.O.
Sedež ali naslov: DOBRIŠA VAS 18
Poštna številka: 3301
Kraj: PETROVČE
Matična številka: 5771463000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU DOLAR&DOLAR, D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA UREJANJE PRAVIC I
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ZAPOSLENEGA, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ, OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, NASLOV STALNEGA IN ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, DELOVNO MESTO, KRAJ DELA, POKLIC, STATUS DELAVCA, STOPNJA ŠOLSKE IZOBRAZBE, STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNE NALOGE, DOLOČITEV DELOVNEGA ČAS ( POLNI, SKRAJŠANI ), ČAS DELOVNEGA RAZMERJA ( DOLOČEN, NEDOLOČEN ).
 • Uporabniki zbirke: KADROVSKA SLUŽBA PODJETJA DOLAR&DOLAR, D.O.O.,FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA, VODSTVO PODJETJA, DAVČNI URAD, SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE, POOBLAŠČENI ZDRAVNIK, ZPIZ, ZZZS, DRUŽBA ZA IZVAJANJE VARNOSTI PRI DELU, STATISTIČNI URAD IN DRUGI UPORABNIKI, V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ( UR.L.RS, ŠT.86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI ZAPOSLENIH TER VSA OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV SO HRANJENI V OSEBNI MAPI, V ZAKLENJENI OMARI, V PISARNI NA SEDEŽU PODJETJA. BAZA PODATKOV, VODENIH V RAČUNALNIKU JE AVTORIZIRANA. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI KADROVSKE SLUŽBE. PROSTORI SO V DELOVNEM ČASU IN TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU DOLAR&DOLAR, D.O.O..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA UREJENAJE PRAVIC
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ZAPOSLENEGA, DAVČNA ŠTEVILKA, EMŠO, NASLOV PREBIVALIŠČA, OSEBNI RAČUN ZAPOSLENEGA, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, DELOVNA DOBA DO VSTOPA V DRUŽBO, UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVALNE DRUŽINSKE ČLANE, BOLNIŠKI STATUS, JUBILEJNE NAGRADE, REGRES, USPEŠNOST, BRUTO PLAČA, NETO PLAČA, OSTALI ODTEGLJAJI IN DOHODKI PRI MESEČNI PLAČI, PODATKI O LETNI PRIJAVI DOHODNINE ZA DELAVCA, MESEČNI PODATKI O VPLAČILU DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, PODATKI O VPLAČILU NEZGODNEGA PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA IN O VPLAČILU DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA.
 • Uporabniki zbirke: KADROVSKA SLUŽBA PODJETJA DOLAR&DOLAR, D.O.O., FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA, VODSTVO PODJETJA, DAVČNI URAD, SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE, POOBLAŠČENI ZDRAVNIK, ZPIZ, ZZZS, DRUŽBA ZA IZVAJANJE VARSTVA PRI DELU, STATISTIČNI URAD IN DRUGI UPORABNIKI, S SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ( UR.L.RS, ŠT. 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI ZAPOSLENIH TER VAS OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV SO HRANJENI V OSEBNI MAPI, V ZAKLENJENI OMARI, V PISARNI NA SEDEŽU PODJETJA. BAZA PODATKOV, VODENIH V RAČUNALNIKU JE AVTORIZIRANA. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI KADROVSKE SLUŽBE. PROSTORI SO V DELOVNEM ČASU IN IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU DOLAR&DOLAR, D.O.O..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA UREJANJE PRA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ZAPOSLENEGA, OPRAVLJENE DELOVNE URE, URE LETNEGA DOPUSTA, STROŠKOVNO MESTO ZAPOSLENEGA, BOLNIŠKI STATUS, PODATKI O IZRABI Z ZAKONOM DOLOČENIH PROSTIH DNI.
 • Uporabniki zbirke: KADROVSKA SLUŽBA PODJETJA DOLAR&DOLAR, D.O.O., FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA, VODSTVO PODJETJA, DAVČNI URAD, SKLAD ZA IZOBRAŽEVNAJE, POOBLAŠČENI ZDRAVNIK, ZPIZ, ZZZS, DRUŽBA ZA IZVAJANJE VARSTVA PRI DELU, STSTISTIČNI URAD IN DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ( UR.L.RS, ŠT.: 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI ZAPOSLENIH TER VSA OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV SO HRANJENI V OSEBNI MAPI, V ZAKLENJENI OMARI, V PISARNI NA SEDEŽU PODJETJA. BAZA PODATKOV, VODENIH V RAČUNALNIKU JE AVTORIZIRANA . DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI KADROVSKE SLUŽBE, PROSTORI SO V DELOVNEM ČASU IN IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU DOLAR&DOLAR, D.O.O..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI DELAVCEV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ZAPOSLENEGA, DATUM ROJSTVA, KRAJ ROJSTVA, EMŠO, NASLOV PREBIVALIŠČA, POŠTA PREBIVALIŠČA, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA, STOPNJA IZOBRAZBE, DELOVNO MESTO, STROŠKOVNO METO, POKLIC, ROK ZA ZDRAVNIŠKI PREGLED, ZADNJI PREVENTIVNI PREGLED, DATUM NASLEDNJEGA PREGLEDA, POOBLAŠČENI ZDRAVNIK, REZULTATI PREGLEDA, ZDRAVSTVENE OMEJITVE, PODATKI O POŠKODBAH PRI DELU, PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU( DATUM, URA IN KRAJ POŠKODBE, OPIS POŠKODBE, OBRAZEC R8 )
 • Uporabniki zbirke: KADROVSKA SLUŽBA PODJETJA DOLAR&DOLAR, D.O.O., POOBLAŠČENI ZDRAVNIK, ZZZS, DRUŽBA ZA IZVAJANJE VARSTVA PRI DELU IN DRUGI UPORABNIKI, V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ( UR.L.RS, ŠT.: 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI ZAPOSLENIH TER VSA OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV SO HRANJENI V OSEBNI MAPI, V ZAKLENJENI OMARI, V PISARNI NA SEDEŽU PODJETJA. BAZA PODATKOV, VODENIH V RAČUNALNIKU JE AVTORIZIRANA. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI KADROVSKE SLUŽBE. PROSTORI SE V DELOVNEM ČASU IN IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU DOLAR&DOLAR, D.O.O..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI DELAVCEV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ZAPOSLENEGA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA, DATUM OPRAVLJANJA PREIZKUSA, PREDPISANI ROK ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA, V SKLADU Z OCENO TVEGANJA, DATUM NASLEDNJEGA PREIZKUSA, VRSTA USPOSABLJANJA, IZVAJALEC.
 • Uporabniki zbirke: KADROVSKA SLUŽBA PODJETJA DOLAR&DOLAR, D.O.O., DRUŽBA ZA IZVAJANJE VARSTVA PRI DELU IN DRUGI UPORABNIKI, V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ( UR.L.RS, ŠT.: 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI ZAPOSLENIH TER VAS OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV SO HRANJENI V OSEBNI MAPI, V ZAKLENJENI OMARI, V PISARANI NA SEDEŽU PODJETJA. BAZA PODATKOV, VODENA V RAČUNALNIKU JE AVTORIZIRANA. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI KADROVSKE SLUŽBE. PROSTORI SO V DELOVNEM ČASU IN IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O KOLEKTIVNEM NEZGODNEM ZAVAROVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU DOLAR&DOLAR, D.O.O..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK ZAPOSLENEGA, NASLOV PREBIVALIŠČA, POKLIC, KI GA ZAPOSLENI OPRAVLJA, ZAVAROVALNE URE, PRIČETEK ZAVAROVANJA, VSOTA LETNE IN MESEČNE ZAVAROVALNE PREMIJE.
 • Uporabniki zbirke: KADROVSKA SLUŽBA PODJETJA DOLAR&DOLAR, D.O.O., ZZZS, POOBLAŠČENA ZAVAROVALNICA IN DRUGI UPORABNIKI, V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ( UR.L.RS, ŠT.: 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI ZAPOSLENIH TER VSA OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV SO HRANJENI V OSEBNI MAPI, V ZAKLENJENI OMARI, V PISARNI NA SEDEŽU PODJETJA. BAZA PODATKOV, VODENIH V RAČUNALNIKU JE AVTORIZIRANA. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI KADROVSKE SLUŽBE. PROSTORI SO V DELOVNEM ČASU IN IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam