Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Branko Weindorfer
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: G.M.W.-GRADBENIŠTVO, BRANKO WEINDORFER S.P.
Sedež ali naslov: TURJANCI 26
Poštna številka: 9252
Kraj: RADENCI
Matična številka: 5130574000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti delavca iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in sociaolnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja podatkov ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu - priimek in ime, številka kadrovske evidence, številka delovne knjižice, datum rojstva ali EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali del.opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, podatki o delovnem dovoljenju za tujce, vrsta delovnega dovoljenja,datum izdaje, datum izteka, številko in organ, ki je izdal del.dovoljenje, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe,poklic,strokovna usposobljenost,številu ur tedenskega dela,kraj, kjer delavec opravlja delo, podatke o prenehanju pogodbe, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZPIZ, ZZZS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavarovalnice, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi posameznega delavca v zaklenjeni omari v tajništvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pravice in obveznosti zaposlenih delavcev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca, priimek in ime, davčna številka, EMŠO, naslov, številka osebnega računa, šifra banke, ime banke, ure: redne, letni dopust, bolniška v breme zasebnika, bolniška v breme Zavoda,državni praznik, očetovski dopust, izredni dopust,stimulacija, podatki o odtegljajih delavca (kredit, drugi odtegljaji, sklepi o prisilni izterjavi dolga iz osebnih prejemkov, zavarovanje) plača za tekoči mesec bruto, zaostala izplačila, neto plača, podatki o drugih stroških dela (prevoz na delo, malica, regres), podatki o zakonsko določenih davkih in prispevkih za socialno varnost delavca, obračunana dohodnina, prispevki v breme delodajalca, plačani prispevek v breme delavca,daek na izplačane plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, DURS, ZPPZ, ZZZS, Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v ognjevarni zaklenjeni omari v računovodstvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran . Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, urejanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, podatki o mesecu in letu izrabe delovnega časa, podatki o številu ur za posamezni mesec, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje delovna doba s povečanjem oz. katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZZZS, ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v ognjevarni zaklenjeni omari v računovodstvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, rojstni podatki oz. EMŠO delavca, naslov prebivališča, delovno mesto, datum opravljenega zdravniškega pregleda, datum veljavnosti zdravniškega pregleda, pripombe oz. opozorila zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, pooblaščeni zdravnik medicine dela, Zavod za zdravstveno zavarovganje, ZPIZ, inšpektor za delo in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih in zdravniška spričevala in mnenja, katera so potrebna za zaposlitev delavca, se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni omari v tajništvu. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI ZA VARNO DELO IN VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, rojstni podatki oz. EMŠO, naslov prebivališča, opis del oz . nalog z vidika varstva pri delu, datum opravljenega preizkusa, datum veljavnosti preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, izvajalci usposabljanja, delovni inšpektor, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o štipendiranju za potrebe podjetnika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Štipendiranje deficitarnih poklicev v podjetju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pogodba o štipendiranju (priimek in ime, naslov, davčna številka, rojstni podatki, vrsta študija, letnik)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetnika, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v računovodstvu. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc za potrebe opravljanja dejavnosti, vodenje evidenc za potrebe računovodstva in komerciale.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra kupca, naziv kupca, naslov prebivališča, davčna številka , številka osebnega računa, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci. Drugim uporabnikom se podatki ne posredujejo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v računovodstvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O NAROČNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki del - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc za potrebe opravljanja dejavnosti, vodenje evidenc za potrebe komerciale in računovodstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv naročnika, naslov, davčna številka, telefonska številka, številka ponudbe, opis del, za katera se zanima naročnik
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov se ne posreduje drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v zaklenjeni omari v tajništvu. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter jafnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA ŠTUDENTSKIH NAPOTNIC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka napotnice, ime in priimek, za koga je izdana napotnica, čas opravljanja dela (datum od do, število opravljenih ur).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, Mladinski servisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v računovodstvu v zaklenjenih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu, na poti na delo ali iz dela in na službeni poti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podtki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, EMŠO, naslov prebivališča, delovno mesto - poklic, trajanje zaposlitve, datum in ura, ko se je poškodba zgodila, datum in ura prijave poškodbe, vrsta poškodbe, domnevni vzroki poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je prijavila poškodbo, ime in priimek prič, katere so bile prisotne pri poškodbi oz. videle nastanek poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, druge podatke v zvezi z nastankom poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, pooblaščeni zdravnik , ZZZS, ZPIZ, inšpektor za delo, zavarovalnice, pogodbeni izvajalci za varstvo pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v zaklenjeni omari v tajništvu. Dostop imajo samo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA POSREDOVANIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): DURS se obvezno pošiljajo mesečni podatki za zaposlene delavce - Poročilo s
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi vodenja evidenc o posredovanih podatkih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podtki se hranijo deset let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki posredovani DURS (priloga7) se mesečno pošiljajo ob izpačilu plač, to je 15.dan v mesecu. Podatki so evidentirani v Evidenci o stroških dela . Prav tako se mesečno pošiljajo podatki na Zavod RS za zaposlovanje za določene delavce in na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v primeru refundacije bolšniške nad 30 dni za določeno skupino delavcev). (Podatki so evidentirani v Evidenci o zaposlenih delavcih). V kolikor se posredujejo drugi podatki, je potrebno navesti priimek in ime osebe, kateri so bili podatki posredovani, evidenco, kateri podatki so bili posredovani.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, DURS, ZZZS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, Zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v zaklenjeni omari v računovodstvu. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam