Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PETROL GEOTERM D.O.O.
Sedež ali naslov: Mlinska ulica 5
Poštna številka: 9220 Lendava
Kraj: Lendava
Matična številka: 1722115000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poškodovanih pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe poškodovane pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za statistično uporabo, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic in obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, naslov bivališča, državljanstvo, izobrazba, delavno mesto, status delavca, podatki o zdravstvenih pregledih, podatki o usposabljanju in preverjanju znanja iz varstva pri delu, podatki o očividcih, pričah, podatki o odgovorni osebi, podatki o odgovorni osebi, podatki o delovni nezgodi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Izraba delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v skupini Petrol, študentje in zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v zvezi z zaposlitvijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, osebna številka, stroškovno mesto, področje dela, čas prihoda in odhoda na delo in z dela, čas drugih izhodov in prihodov v času delavnika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, študentje, štipendisti, osebe na praktičnem usposabljanju in drugi, upravičenci prejemkov v skupini Petrol.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obračuna plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca v zvezi s plačami.
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime • priimek • ulica • hišna številka • naselje • pošta • poštna številka • država • davčna številka • e-naslov • datum rojstva • TRR • banka • EMŠO • Zaposlitev • Zaporedna številka trajnika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol, pogodbeni obdelovalci oz. podizvajalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o delovnih razmerjih, - Zakon o varstvu osebnih podatkov - Osebna privolitev posameznikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Za Petrol d.d., Ljubljana in odvisne družbe: zaposleni, bivši zaposleni, študentje, štipendisti, prosilci za zaposlitev, evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih, evidenca študija ob delu, prejemniki internega glasila, zadolžitev delovnih sredstev…
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za statistično uporabo, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. - pravna podlaga izhaja iz 15. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča); - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi – datum in vrsta pregleda); - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, obstoječa organizacijska enota z lokacijo opravljanja dela, podatek o zavarovalni, pokojninski ter posebnih dobah); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih, preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti); - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi - za obstoječe in prejšnja delovna mesta (družba, vrsta pogodbe – določen / nedoločen čas, organizacijska enota, datum razporeditve, trajanje poskusnega dela za novozaposlene, delovno mesto s plačo, delovni čas, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi - datum, vzrok prenehanja); - podatki o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju (začetek); - podatki o letnem dopustu za tekoče in pretekla leta (skupni, izkoriščeni); - podatki o opravljenem testiranju (sposobnosti, osebnostne lastnosti) - podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu oz. za potrebe odmere letnega dopusta in davčnih olajšav pri plači (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, sorodstveno razmerje) - podatki o razvoju sodelavca (iz obrazcev za Petrolov letni pogovor in Ključnih managerskih kompetenc) - podatki o imetnikih mobilnih telefonov (model aparata, telefonska številka, ime, priimek, osebna številka) - podatki o imetniku vozil v osebni zadolžitvi (ime, priimek, davčna številka osebna številka, podatki o vozilu) - zadolžitev osebne opreme (ime, priimek, osebna številka, opis opreme in številka osebne opreme) - osnovna sredstva (ime, priimek, osebna številka, podatki o osnovnem sredstvu, številka osnovnega sredstva) - potni nalogi (ime, priimek, osebna številka, namen poti, relacija, datum in ura prihoda/odhoda, stroški povezani s potjo, podatki o uporabi vozila) - prejemniki internega časopisa (ime, priimek, naslov, elektronski naslov) - podatki o izrečenih disciplinskih ukrepih (ime, priimek, osebna številka, podatki o kršitvi in sankciji) - drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. GPS pozicioniranje vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki službenih vozil, ki jih uporabljajo tudi v zasebne namene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje racionalne porabe poslovnih sredstev, preverjanje sumov potencialnih zlorab v procesu uporabe, ter zaščita premoženja družbe pred škodnimi dogodki.
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - osebna službena številka, - podatki o vozilu, - podatki o položaju vozila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam