Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠMID, D.O.O., ŽELEZNIKI
Sedež ali naslov: RACOVNIK 39
Poštna številka: 4228
Kraj: ŽELEZNIKI
Matična številka: 0005530997
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZA VSE ZAPOSLENE, KI IMAJO SKLENJENO DELOVNO RAZMERJE ZA NEDOLOČEN ALI DOLOČEN ČAS PRI PODJETJU ŠMID, D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZZa statistična raziskovanja, kjer identiteta ni razvidna, a druge uradne namene in za izvajanje pogodb o zaposlitvi, v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek,datum rojstva,EMŠO, kraj rojstva,država rojstva,davčna številka,državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, vrsta pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela,razlog sklenitve pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, št.ur tedenskega rednega delovnega časarazporeditev delovnega časa, kraj oprvaljanja dela, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju, ZZZS, ZPIZS, A$k, d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki se nahaja v posebno varovanih prostorih, kjer je neoemogočen dostop nepooblaščenim v in izven rednega delovnega časa. Ostala dokumentacija v zvezi z osebnimi podatki se hranijo v zaklenjeni, ognjevarni omari. Postopki, ukrepi so podrobno določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje ŠMID, d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI ZAPOSLENI V PODJETJU ZA NEDOLOČEN ALI DOLOČEN ČAS
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj in država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, številka osebnega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, podatki o plačah, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s pogodbo: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, s skrajšanim delovnim časom, za delo preko polnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, -zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi delovne osebne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo - podatki o drugih stroški dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socilano varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca( plačani prispevki za pokojninsko, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje), prispevki v breme zavarovanca (plačani prispevki za pokojninsko, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje)
 • Uporabniki zbirke: ŠMID, d.o.o. ZPIZS DURS ZZZS Zavod za zaposlovanje Center za socialno delo A$K, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na katerih so podatki, se nahaj v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen.Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimik evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZA VSE ZAPOSLENE V PODJETJU ZA NEDOLOČEN ALI DOLOČEN ČAS
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročil in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -podatki o številu ur, skupno število opracvljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom o polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, oprvaljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se sprejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne sprejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: ŠMID, d.o.o. ZPIZS DURS ZZZS Zavod za zaposlovanje A%k, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer v in izven delovnega časa nepooblaščenim osebam dostop ni omogočen. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki niso povezani z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZA VSE ŠTUDENTE IN DIJAKE, KI NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE OPRAVLJAJO DELO PRI šMID, D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za obračun študentskega in dijaškega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, rojstni podatki, naslov prebivališča, davčna številka, telefonska oz. GSM številka
 • Uporabniki zbirke: ŠMID, d.o.o. A$K, d.o.o. na podlagi zrecn ezahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim onemogočen. Prostori so izven delovnega čas zaklenjeni in usrezno zavarovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, KI NISO ZAPOSLENE PRI ŠMID, D.O.O. IN JIM PODJETJE ODOBRI KAKRŠNOKOLI VRSTE IZPLAČILA V DENARJU, BONIH ALI NARAVI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja, kjer identiteta ni razvidna, druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priime in ime, naslov prebivališča, davčno številko, EMŠO, številko osebnega računa za nakazila prejemkov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: ŠMID, D.O.O. ZZZS DURS A$K, d.o.o. na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam