Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MUZEJ VELENJE
Sedež ali naslov: LJUBLJANSKA CESTA 54
Poštna številka: 3320
Kraj: VELENJE
Matična številka: 1899546000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, vrsta stanu, sklenitev delovnega razmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, vrsta delovnega časa), prenehanje delovnega razmerja (vzrok, datum), delovno mesto, osebna izkaznica, delovna knjižica, delovna doba (pred zaposlitvijo v Muzeju Velenje, delovna doba v Muzeju Velenje, skupna delovna doba), zdravstveni pregledi, invalidnost, podatki o porodniški, podatki o izobraževanju, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas delavca (ur tedensko), zavarovalna doba, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Muzeja Velenje - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 9. 3. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca donatorjev in prodajalcev muzejskega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe – donatorji in prodajalci muzejskega gradiva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje muzejskih predmetov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv pravne osebe oz. ime in priimek fizične osebe, sedež pravne osebe oz. stalno ali začasno bivališče, davčna številka, davčni zavezanec, transkakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Muzeja Velenje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe;varovanje prostorov in računalniške opreme je podrobneje določeno v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (sprejet 9. 3. 2005)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o vabljenih na otvoritve in prireditve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vabljeni na otvoritve razstav in prireditve Muzeja Velenje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveščanja javnosti o otvoritvah, prireditvah Muzeja Velenje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Muzeja Velenje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe;varovanje prostorov in računalniške opreme je podrobneje določeno v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (sprejet 9. 3. 2005)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca uporabnikov muzejskega in knjižničnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci gradiva (izposoja knjig, muzejskih predmetov in drugega muzejskega gradiva)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe muzeja, potrebe statističnih analiz – identiteta uporabnika ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno / začasno bivališče, poklic, status, telefonska številka, vrsta izposojenega gradiva
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Muzeja Velenje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe;varovanje prostorov in računalniške opreme je podrobneje določeno v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (sprejet 9. 3. 2005)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam