Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SIGMA SISTEMI INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.
Sedež ali naslov: Loka 36
Poštna številka: 4290
Kraj: Tržič
Matična številka: 5396972000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca - evidenca o zaposlenih, stroških dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Opis pravne podlage se nahaja v Katalogu zbirke osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi d.o.o.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeno v Katalogu zbirke osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi d.o.o.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Navedeno v Katalogu zbirke osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi d.o.o.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, kraj in datum rojstva, EMŠO, DŠ, državljanstvo, stalno bivališče, začasno bivališče, izobrazba, invalidnost in kategorija, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje/ izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe za d.č., poklic, strokovna usposobljenost za delovno mesto, naziv delovnega mesta, delovne naloge, število ur rednega tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, konkurenčna klavzula, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način in razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi, banka in številka osebnega računa, administrativne prepovedi delavca (krediti pri bankah), bruto plača za delo s polnim/ krajšim delovnim časom, bruto plača za nadurno delo, bruto nadomestila plač v breme delodajalca, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila za uspešnost poslovanja, plača, zaostalo plačilo, nadomestila plače, izredno izplačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila za socialno varnost zapolsenih, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, dohodnina, ostali stroški dela, plačani prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, plačani prispevki za poškodbe pri delu), plačani prispevki v breme delojemalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje), skupno število opravljenih delovnih ur s polnim/ krajšim delovnim časom, število opravljenih nadur, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca, oznaka vrste nadomestila, neopravljene ure brez prejema nadomestila plače.
 • Uporabniki zbirke: Uporaba osebnih podatkov te evidence je dovoljena direktorju podjetja in odgovorni osebi za evidence na področju dela, ki jih določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. l. št. 40/2006) ter drugim uporabnikom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. št. 86/04). Dostop do osebnih podatkov o dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih zaposlenih ima odgovorna oseba oddelka Izobraževanje in PR.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki Kadrovske evidence so varovani na podlagi postopkov in ukrepov, ki jih določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi. Dokumenti se hranijo v fasciklih, v zaklenjeni omari. Dostop do baze podatkov o zaposlenih v informacijskem sistemu podjetja je kodiran in dovoljen izključno direktorju in odgovorni osebi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Obstoječa evidenca se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi kjnigami, razen v primerih, kot jih določa 10. člen ZEPDSV (Ur. l. št. 40/2006).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Opis pravne podlage se nahaja v Katalogu zbirke osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi d.o.o.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve glede na razpisana delovna mesta v podjetju in samoiniciativni iskalci zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovnega razmerja oziroma vodenje evidence potencilanih kandidatov za primer zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeno v Katalogu zbirke osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi d.o.o.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Navedeno v Katalogu zbirke osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi d.o.o.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava na razpisano delovno mesto s prilogami in dokazili, naziv razpisanega delovnega mesta, ime in priimek iskalca zaposlitve, opisni podatki o 1. in 2. razgovoru, starost iskalca zaposlitve, izobrazba, delovne izkušnje, ocenjevalni list za iskalca zapolsitve, testi znanja, logike.
 • Uporabniki zbirke: Uporaba osebnih podatkov Evidence o iskalcih zaposlitve je dovoljena direktorju podjetja in odgovorni osebi za področje kadrovanja in plač kot to določa interni pravilnik podjetja o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki Evidence o iskalcih zaposlitve so varovani na podlagi postopkov in ukrepov, ki jih določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju SIgma Sistemi. Dokumenti o iskalcih zaposlitve se hranijo v mapah v zaklenjeni omari. Dostop do baze podatkov o iskalcih zaposlitve v informacijskem sistemu podjetja je kodiran in dovoljen izključno direktorju in odgovorni osebi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Obstoječa evidenca se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o fizičnih in pravnih osebah, ki so v razmerju s podjetjem

 • Pravna podlaga (neobvezno): Opis pravne podlage se nahaja v Katalogu zbirke osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi d.o.o.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki so v razmerju s podjetjem Sigma Sistemi d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Možnost poslovanja in komuniciranja s strankami.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeno v Katalogu zbirke osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi d.o.o.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Navedeno v Katalogu zbirke osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi d.o.o.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe sledeči podatki: ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov, številka osebnega računa, opravljena izobraževanja). Za pravne osebe sledeči podatki: interni telefonski imenik, podatki o internih telefonskih priključkih, ime in priimek zastopnika oziroma kontaktne osebe, funkcija posameznika, njegova mobilna številka, stacionarna številka, elektronski naslov, opravljena izobraževanja).
 • Uporabniki zbirke: Uporaba osebnih podatkov te evidence je dovoljena vsem zaposlenim podjetja Sigma Sistemi d.o.o. na podlagi podpisanih izjav o varovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki Evidence o fizičnih in pravnih osebah, ki so v razmerju s podjetjem, so varovani na podlagi postopkov in ukrepov, ki jih določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju Sigma Sistemi. Dokumenti se hranijo v fasciklih, v zaklenjenih omarah. Dostop do baze podatkov o strankah v informacijskem sistemu podjetja je kodiran in dovoljen vsem zaposlenim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Obstoječa zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po tretjem odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam