Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. KOPER
Sedež ali naslov: ISTRSKA CESTA 013
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 1263650000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH, ŠTIPENDISTOV IN ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni pri upravljavcu, • otroci zaposlenih pri upravljavcu, • študentje in dijaki, ki opravljajo obvezno prakso pri upravljavcu, • študentje, ki delajo prek študentske napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • nadzor delodajalca nad delavcem, • posredovanje podatkov ZPIZ, ZZZS, DURS in drugim poobla
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Osnovni podatki: Matična številka, Spol, Status osebe, Priimek delavca, Ime delavca, EMŠO, Datum rojstva, Občina rojstva, Kraj rojstva, Država rojstva, Državljanstvo, Narodnost, Priimek ob rojstvu, Ime očeta, Ime matere, Vrsta stanu, Datum spremembe stanu, Matična številka, Davčna številka, Znanstveni naziv, Strokovni naziv, Organizacijska enota, Delovno mesto, Kraj opravljanja dela, Oznaka delovnega prostora, Olajšava, • E-mail, gsm: E-mail, Telefon, Mobilni telefon, • Počitki pri delu: Dopust – dodatni dnevi, Dopust – delovna uspešnost, Druga zaposlitev, Individualna pogodba, Datum začetka mandata, Datum zaključka mandata, Delo ob sobotah, Nočno delo, Delo v tujini, • Vrsta delovnega razmerja: Vrsta delovnega razmerja, Datum sklenitve, Datum mirovanja, Datum sklenitve delovnega razmerja, Datum sklenitve poz, Poskusno delo, Stalnost, Vzrok sklenitve poz, Datum sklepa poz ,Številka sklepa poz, Vzrok sklenitve poz za določen čas, Datum pogodbe od, Datum pogodbe do, Objava, Način objave razpisa delovnega mesta, Datum objave razpisa, Datum sklepa po izbiri, Številka sklepa o izbiri • Prenehanje: Vzrok prenehanja, Datum prenehanja, Prenehanje dr, Razlog prenehanja, Vrsta odpovedi, Razlog odpovedi, Razlog na strani delavca, Razlog na strani delodajalca, Datum odpovedi, Številka sklepa odpovedi, • Vnos izobrazbe: Poklic, Vrsta šole, Način izobraževanja, Začetek izobraževanja, Zaključek izobraževanja, Strokovni naziv, Privzeti poklic, • Funkcionalno usposabljanje: Usposabljanje, Kotizacija, Potni stroški, Ostali stroški, Organizacijska enota, Usposabljanje, • Bivališče – prihod na delovno mesto: Datum spremembe, Naslov, Pošta, Občina, Krajevna skupnost, Država, Telefon, Oddaljenost v km, Stalno bivališče, Aktivno, • Družinski člani: Sorodstveno razmerje, Priimek, Ime, EMŠO, Datum rojstva, Kraj rojstva, Olajšava za dohodnino, Status zavarovanja, Status varovanja, Poklic, Vrsta šole, Potrdilo o šolanju, • Klic v sili: Priimek, Ime, Naslov, Kraj, Telefon, Datum rojstva, • Predhodne zaposlitve: Datum začetka zaposlitve, Datum zaključka zaposlitve, Predhodna zaposlitev, Klasifikacija poklica, Zaposlitev, Delovni čas ur/mesec, Zaposlen v podjetju d/n, Stalnost, Delovna doba – , Vrsta delovnega razmerja, Vzrok prenehanja delovnega razmerja, • Dodatna delovna doba: Vrsta dodatne delovne dobe, Začetek obdobja od, do, Stalnost, • Predhodna delovna doba: Predhodna delovna doba samo pri nas, Predhodna delovna doba drugje, Pred in tekoča delovna doba pri nas, • Starost delavca in skupna delovna doba: Starost delavca, Delovna doba, Pokojninska doba, Stalnost, • Datum/čas prihoda in odhoda z dela • Kršitve – ukrepi: Naziv ukrepa, Naziv kršitve, Datum izteka ukrepa, Datum poteka ukrepa, Izdajatelj ukrepa, Evidenčna številka sklepa, • Varstvo pri delu: Status osebe, opravljen izpit • Zdravstveni pregledi: Vrsta zdravstvenega pregleda, Datum zdravstvenega pregleda, Datum poteka, • Osebna varovalna oprema: Vrsta varovalne opreme, Datum izdaje, Količina, Velikost, Varianta, • Porodniški dopust: Status osebe, Priimek delavca, Ime delavca, Naziv vrste porodniškega dopusta, Datum začetka, Datum zaključka, • Pokojninsko zavarovanje: Začetek zavarovanja, Zaključek zavarovanja, Sklad PZ, Upošteva oboje, Plača firma znesek/premija, Plača delavec znesek/premija, Številka police, Premija davčnega maksimuma, Plača firma znesek/premija, Ali odstotek od bruto plače, Ali znesek od bruto plače, Ali odstotek od maksimalne premije, Plača delavec znesek/premija, Ali znesek od bruto plače, Ali odstotek od bruto plače, Ali znesek od bruto plače, Ali odstotek od maksimalne premije, Premijski razred, Član, Do upokojitve, Aktivnost, • Sklad pokojninskega zavarovanja: Sklad pz, Naziv partnerja, Datum pristopa firme k pz, Datum izstopa firme iz pz, Generalna polica (firma), Oznaka pokojninskega načrta, Plača firma znesek/premija, Ali znesek od bruto plače, odstotek od bruto plače, Plača delavec znesek/premija, znesek od bruto plače, odstotek od bruto plače • Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja: Naziv vrste pokojninskega zavarovanja, • Zdravstveno zavarovanje: Naziv vrste zdravstvenega zavarovanja, • Dokumenti za licenco: Vrsta dokumenta, Številka dokumenta, Datum veljavnosti, Datum izdaje, Občina izdaje, Opomba • Licence: Vrsta licence, Datum izdaje, Datum izpita, Številka licence, Datum vloge, Datum omejitve, Opis omejitve, Datum prepovedi, Opis prepovedi • Zadolžitve sredstev: Vrsta delovnega sredstva/zdravila, Datum izdaje, Število enot, Velikost, • Pooblastila delavcem: Organizacijska enota, dodeljena šifra alarma delavcu, • Delo na praksi: Datum pričetka, Datum zaključka, Nagrada, Potni stroški, Stroški za prehrano, Stroški zavarovanja, • Potni nalogi: datum, relacija, znesek, potnina, bencin, cestnina, dnevnica, zaključek/začetek • Podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu; oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očividcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, • Podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan (samski, poročen, razvezan, vdovec, neznano), poklic, šolska izobrazba delavca, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja, • Podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu, • Podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni, Ur. l. RS, št. 85 / 03), druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela. Podatki za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja • Delovna dokumentacija: podatki o zavarovancu, podatki o delodajalcu, opis delovnega mesta (delovno mesto , opis in potek dela, prihod na delo, delovne razmere, telesne aktivnosti, psihofizične zahteve, stopnja in trajanje obremenitev in škodljivosti, pomembne izmerjene vrednosti obremenitev in škodljivosti, srednja in oprema za osebno varnost pri delu, zdravstvene zahteve dela, delovna anamneza • Podatki za prijavo oz. odjavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za študente in dijake : prijava, odjava, EMŠO, priimek in ime, ulica in hišna številka, štev. pošte, datum pričetka, datum prenehanja • Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), • Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca), • Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu; priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), • Seznam obdobnih zdravstvenih pregledov: ime in priimek delavca, vsi zdravniški pregledi (datum), roki, v katerih mora biti oseba poslana na specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi. • Datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi. • Roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oziroma naloge ter o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in časa za posameznega delavca, seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; seznam vsebuje priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja, zapisnik o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu, ki vsebuje osnovne podatke iz programa, seznam predavateljev, priimek in ime, strokovno izobrazbo z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpise članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo • Dijaki in študenti: priimek in ime, datum rojstva, dela za katera se je usposabljal, datum usposabljanja, zapisnik o teoretičnem in praktičnem usposabljanju iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom (datum, zap. št., čas usposabljanja, ime in priimek dijaka oz. študenta, datum rojstva, delovno mesto, tipično delovno mesto, lokacijo usposabljanja ter izvajalce oz. predavatelje usposabljanja) ter navodila in program usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS,ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • MKGP, VURS, • Veterinarska zbornica, • Banka, Zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Podatki v osebnih mapah se fizično hranijo na sedežu ambulante v sefu, ključ in dostop do sefa imata tajnici ter direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA CEPLJENIH PSOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Lastniki oz. imetniki psov, ki so bili cepljeni proti steklini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Izpolnjevanje zakon
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o lastniku: Ime in priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, mobilna številka, regija, davčna številka, EMŠO, občina, kraj, • Ambulanta, šifra veterinarja, datum cepljenja, cepivo, • Podatki o živali: o Ime, o pasma, o spol, o velikost, o dlaka, o rodovnik, o skoten (datum), o kastrat, o barva, o tetovirna številka, o številka čipa ali značke, o posebni zaznamki.
 • Uporabniki zbirke: • MKGP, VURS, • Antirabične ambulante.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Registratorje, varnostne kopije in kartoteke hranimo v prostorih recepcije, ki so zavarovani protipožarno in protivlomno. Dostop do omar imajo tajnica v izmeni ter dežurni veterinar. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Prostor je varovan s protipožarnim alarmom in protivlomnim alarmom, izven delovnega časa je prostor zaklenjen, dostop pa imajo le pooblaščene osebe na podlagi dovoljenja direktorja, ki so zadolžene za dežurstva, tajnica in direktor. • Računalniška baza podatkov aplikacije Ambulantni dnevnik se nahaja na računalniku v ambulanti v zaklenjeni omari, ki se nahaja v prostoru tajništva. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Prostor je varovan s protipožarnim alarmom in protivlomnim alarmom, izven delovnega časa je prostor zaklenjen, dostop pa imajo le pooblaščene osebe na podlagi dovoljenja direktorja, ki so zadolžene za dežurstva, tajnica in direktor. PE AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI PIRAN, OLJČNA POT 15: • Registratorje, varnostne kopije in kartoteke hranimo v prostorih recepcije, ki so zavarovani protipožarno in protivlomno. Dostop do omar imajo tajnica v izmeni ter dežurni veterinar. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Podatki se dnevno prenašajo na sedež družbe. PE AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI IZOLA , DOBRAVA 1 B: • Registratorje, varnostne kopije in kartoteke hranimo v prostorih recepcije, ki so zavarovani protipožarno in protivlomno. Dostop do omar imajo tajnica v izmeni ter dežurni veterinar. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Podatki se dnevno prenašajo na sedež družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PREGLEDOV STEKLINE IN POŠKODB ČLOVEKA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Lastniki živali, ki je poškodovala človeka, • Poškodovanci, • Najditelji poginule živali, • Uplenitelji oz. lovci, ki so žival odstrelili, • Pooblaščeni veterinarji, ki izvajajo preglede domačih živali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Spremljanje in nadzor nad kužnimi bolezni, • izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti, • izpolnjevanje obveznosti iz koncesijske pogodbe, • izpolnjevanje obveznosti javne veterinarske službe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: I.) Podatki z obrazca Spremni obrazec za pošiljanje lisic v preiskavo na steklino: • Uplenitelj/najditelj: Ime in Priimek, Naslov, Telefonska številka • Podatki o živali: - Poginjena/uplenjena, - vrsta živali, - datum odstrela/najdbe, - starost: več kot eno leto/manj kot eno leto, - odstrel/najdba: Redni odstrel/Odstrel ker je bila bolna, se sumljivo obnašala/Žival je bila povožena/Žival se je stepla s psom/Žival je poškodovala človeka/Drugo • Lokacija odstrela/najdbe: - Odstrel: Lovsko društvo, Kraj oz. Revir, Koordinate - Najdene poginjene/povožene: Kraj, Koordinate - Območje, kjer se izvaja cepljenje lisic: Da/Ne • Izjava Lovca/najditelja, da je truplo lisice skupaj z obrazcem dostavil na Veterinarsko postajo / ambulanto - ime postaje, katerega dne, Podpis Lovca/najditelja • Veterinarska ambulanta, Občina, št. Protokola, Datum sprejema, Anamneza, Podpis veterinarja, Žig veterinarske organizacije II.) Pregled po poškodbi človeka: • Lastnik: Ime in Priimek, EMŠO, Naslov • Poškodovanec: Ime in Priimek, Naslov • Datum prijave poškodbe • Zadnje cepljenje psa • Datum dopisa, številka dopisa, Antirabična ambulanta • Žival: - Ime, - pasma, - spol, - velikost - dlaka - rodovnik - skoten (datum) - barva - tetovirna številka - številka čipa ali značke - posebni zaznamki • Pregled 1, Pregled 2, Pregled 3: Datum pregleda, Veterinar, Rezultat pregleda III) Zaprosilo antirabične klinike: Vrsta živali, dan in ura napada/ugriza, podatki napadenega, podatki lastnika, mesto poškodbe, dodatni opis živali in / ali okoliščin
 • Uporabniki zbirke: • MKGP, VURS, • IVZ, ZZV, • Antirabične ambulante, • Zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Registratorje, varnostne kopije in kartoteke hranimo v prostorih recepcije, ki so zavarovani protipožarno in protivlomno. Dostop do omar imajo tajnica v izmeni ter dežurni veterinar. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Prostor je varovan s protipožarnim alarmom in protivlomnim alarmom, izven delovnega časa je prostor zaklenjen, dostop pa imajo le pooblaščene osebe na podlagi dovoljenja direktorja, ki so zadolžene za dežurstva, tajnica in direktor. • Računalniška baza podatkov aplikacije Ambulantni dnevnik se nahaja na računalniku v ambulanti v zaklenjeni omari, ki se nahaja v prostoru tajništva. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Prostor je varovan s protipožarnim alarmom in protivlomnim alarmom, izven delovnega časa je prostor zaklenjen, dostop pa imajo le pooblaščene osebe na podlagi dovoljenja direktorja, ki so zadolžene za dežurstva, tajnica in direktor. PE AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI PIRAN, OLJČNA POT 15: • Registratorje, varnostne kopije in kartoteke hranimo v prostorih recepcije, ki so zavarovani protipožarno in protivlomno. Dostop do omar imajo tajnica v izmeni ter dežurni veterinar. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Podatki se dnevno prenašajo na sedež družbe. PE AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI IZOLA , DOBRAVA 1 B: • Registratorje, varnostne kopije in kartoteke hranimo v prostorih recepcije, ki so zavarovani protipožarno in protivlomno. Dostop do omar imajo tajnica v izmeni ter dežurni veterinar. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Podatki se dnevno prenašajo na sedež družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. AMBULANTNI DNEVNIK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Lastniki, imetniki ali skrbniki živali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o lastniku: Ime in Priimek, Naslov, davčna št., KMG-MID • Podatki o živali: Opis živali, ušesna številka • Podatki o plačniku: Lastnik, račun, zavarovalnica / zavarovalna polica • Podatki o zdravljenju: Število intervencij, porabljeni material, status praesens, diagnoza, anemneza, opis dela, stroški prevoza, cena (sit/km) • Podatki o zdravilih: Karenca za mleko, karenca za meso, karenca za organe, opombe • Podatki o plačilu: Porabljeni material, količina, cena, znesek, delo, zdravila, potnina, storitev, DDV, skupaj, opombe, kraj in datum, podpis veterinarja, zaporedna številka računa, podatki o ambulanti.
 • Uporabniki zbirke: • Zavarovalnica pri zavarovani živali
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Registratorje, varnostne kopije, dnevni, mesečni arhiv hranimo v prostorih recepcije, ki so zavarovani protipožarno in protivlomno. Dostop do omar imajo tajnica v izmeni ter dežurni veterinar. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Prostor je varovan s protipožarnim alarmom in protivlomnim alarmom, izven delovnega časa je prostor zaklenjen, dostop pa imajo le pooblaščene osebe na podlagi dovoljenja direktorja, ki so zadolžene za dežurstva, tajnica in direktor. • Računalniška baza podatkov aplikacije Ambulantni dnevnik se nahaja na računalniku v ambulanti v zaklenjeni omari, ki se nahaja v prostoru tajništva. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Prostor je varovan s protipožarnim alarmom in protivlomnim alarmom, izven delovnega časa je prostor zaklenjen, dostop pa imajo le pooblaščene osebe na podlagi dovoljenja direktorja, ki so zadolžene za dežurstva, tajnica in direktor. PE AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI PIRAN, OLJČNA POT 15: • Registratorje, varnostne kopije in kartoteke hranimo v prostorih recepcije, ki so zavarovani protipožarno in protivlomno. Dostop do omar imajo tajnica v izmeni ter dežurni veterinar. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Podatki se dnevno prenašajo na sedež družbe. PE AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI IZOLA , DOBRAVA 1 B: • Registratorje, varnostne kopije in kartoteke hranimo v prostorih recepcije, ki so zavarovani protipožarno in protivlomno. Dostop do omar imajo tajnica v izmeni ter dežurni veterinar. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni veterinarji v času ambulante, tajnica in direktor družbe. Podatki se dnevno prenašajo na sedež družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam