Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VBS LEASING DRUŽBA ZA FINANCIRANJE, CONSULTING IN TRGOVINO, D.O.O.
Sedež ali naslov: DUNAJSKA 128A
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5940338000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • evidenca o zaposlenih delavcih – 1. odst. 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur.l. RS, št. 4
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • posredovanje podatkov ZPIZu, ZZZSju in drugim uporabnikom, • statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajna hramba na podlagi 8. člena ZEPD.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, priimek ob rojstvu, EMŠO, davčna številka, spol, stan, državljanstvo, rojstni podatki (datum, občina, pošta, kraj, država), registrska številka avtomobila, službeno vozilo, aktivno znanje tujih jezikov, bivališče, ulica, telefon, KS, občina, pošta, kraj, država, šifra, email, številka kartice
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • personalne mape se nahajajo v poslovnih prostorih VBS LEASING v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov ima sekretarka in direktor družbe. • zbirka podatkov računovodskega programa Vasco in Finančno računovodski paket se nahaja v poslovnih prostorih VBS LEASING. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop v aplikacijo Vasco in Finančno računovodski paket sta zavarovana s sistemom gesel, dostop do podatkov v Vasco ima računovodja, direktor ter poslovodja družbe, dostop v aplikacijo Finančno računovodski paket imajo računovodja, vodja oddelka izterjave in samostojni strokovni sodelavec I, vodja informatike in organizacije, direktor ter poslovodja družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • splošni podatki in podatki za obračun plače: - evidenca o osebnih dohodkih – 11. in 12. člen Zakona o
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajna hramba na podlagi 13. člena ZEPD.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delovno mesto, oddelek, začetek, konec, delovna doba, TRR, poklic, izobrazba, naslov, davčna številka, redno delo, praznik, letni dopust, minulo delo, dodatek po zakonu, bruto-redno delo, boleznine v breme DO, nega, spremstvo, skupaj refundacije, skupaj bruto, skupaj bruto v SIT, skupaj prispevki, olajšava za dohodnino, osnova za davek, davek, neto izplačilo, neto izplačilo v SIT, prevoz, prehrana, skupaj dodatki, izplačilo na TRR, Izplačilo na TRR v SIT, bonitete, prispevki iz bruto, prispevki na bruto, skupaj prispevki, davek na bruto plače, skupaj vsi prispevki in davki
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • Davčna uprava RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv računovodske dokumentacije se nahaja v poslovnih prostorih VBS LEASING v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov ima, sekretarka in direktor družbe, • zbirka podatkov računovodskega programa Vasco in Finančno računovodski paket se nahaja v poslovnih prostorih VBS LEASING. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop v aplikacijo Vasco in Finančno računovodski paket sta zavarovana s sistemom gesel, dostop do podatkov v Vasco ima računovodja, direktor ter poslovodja družbe, dostop v aplikacijo Finančno računovodski paket imajo računovodja, vodja oddelka izterjave in samostojni strokovni sodelavec I, vodja informatike in organizacije, direktor ter poslovodja družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 6. točka 39. člena Zakona o varnosti in zdra
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z ZVZD.
 • Rok hrambe (neobvezno): • obdobje veljavnosti posameznega zdravniškega pregleda
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca) • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, datum od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, datum od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca) • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, ali izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • personalne mape se nahajajo v poslovnih prostorih VBS LEASING v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov ima sekretarka in direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 4. točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001), • 5. člen Pravilnika o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu, Ur. l. SRS, št. 32 / 1980.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z ZVZD.
 • Rok hrambe (neobvezno): • čas trajanja veljavnosti posameznega izpita
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • priimek in ime, datum in kraj rojstva ter podatki o strokovni izobrazbi delavca, • roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, • podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oziroma naloge ter o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, • program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in časa za posameznega delavca, • seznam oseb, ki so vodile usposobljanje in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; seznam vsebuje priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja, • zapisnik o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu, ki vsebuje osnovne podatke iz programa, seznam predavateljev, priimek in ime, strokovno izobrazbo z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpise članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo.
 • Uporabniki zbirke: • inšpektor za varstvo pri delu • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • personalne mape se nahajajo v poslovnih prostorih VBS LEASING v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov ima sekretarka in direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): • začasna in občasna dela dijakov in študentov - 216. člen Zakona o
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, • zdravstveno zavarovanje dijaka oziroma študenta
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let (po 63. členu ZDavP-1-UPB1)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki na napotnici: ime in priimek študenta/dijaka, datum rojstva, fakulteta/šola, vpisna številka, status, številka osebnega dokumenta, davčna številka člana, vrsta dela, obdobje dela, kraj dela, opravljeno število ur, urna postavka, skupaj SIT neto, številka napotnice
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Davčna uprava RS • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv računovodske dokumentacije se nahaja v poslovnih prostorih VBS LEASING v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov ima računovodja in direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 1. odst. 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur.l. RS, št. 42/2002)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto
 • Rok hrambe (neobvezno): še 45 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom (upoštevajoč roke iz 28. člena ZDR in 5. odst. 204. člena ZDR); za kandidata, ki je vložil zahteve za sodno varstvo pred delovnim sodiščem pa, dokler tak postopek ni končan
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki, ki so navedeni na pisni prošnji iskalca zaposlitve (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka, mobitel, e-mail, podatki o izobrazbi in dosedanjih zaposlitvah) • datum prošnje, datum razgovora, mnenje • odgovor upravljavca.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod RS za zaposlovanje • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisne prošnje prosilcev se hranijo v prostorih sekretarke družbe v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov ima le direktor in sekretarka družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): • zmanjšanje letne davčne osnove za vzdrževane
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci in družinski člani delavcev, zaposlenih pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: olajšava za dohodnino
 • Rok hrambe (neobvezno): deset let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni pri izračunu akontacije dohodnine iz plač (po 63. členu ZDavP-1-UPB1).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, spol, vrsta sorodstva
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • DURS, • izvajalci kolektivnega nezgodnega zavarovanja, • center za socialno delo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • personalne mape se nahajajo v poslovnih prostorih VBS LEASING v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov ima sekretarka in direktor družbe. • zbirka podatkov računovodskega programa Vasco se nahaja v poslovnih prostorih VBS LEASING. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov ima računovodja, direktor ter poslovodja družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O ČASU PRIHODA IN ODHODA Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): • nadzor delodajalca nad opravljanjem delovnih obveznosti v času, ki je za to določen – 1. odst. 31. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur.l. RS, št. 42/2002), • Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor delodajalca nad opravljanjem delovnih obveznosti v času, ki je za to določen, • obračun plač
 • Rok hrambe (neobvezno): • 6 mesecev od zabeleženja časa prihoda in odhoda z dela za tiste podatke, na podlagi katerih ni bil uveden noben postopek proti zaposlenim (5. odst. 88. člena ZDR ter 1. in 2. odst. 181. člena ZDR), sicer pa dokler tečejo taki postopki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe, datum in ura vhoda ali izstopa iz poslovnih prostorov.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisna evidenca prihodov in odhodov z dela za fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom se nahaja v prostoru sekretarke družbe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni podjetja. • elektronska evidenca v programu Time & Space za fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem. Zbirka podatkov se nahaja v poslovnih prostorih VBS LEASING. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov ima sekretarka in direktor ter poslovodja družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O FIZIČNIH OSEBAH IN ZAKONITIH ZASTOPNIKIH PRAVNIH OSEB, KI SO POSLOVNI PARTNERJI DRUŽBE VBS LEASING D.O.O.

 • Pravna podlaga (neobvezno): •Obligacijski zakonik (OZ, UL RS 83-4287/01) • Pogodbe s posameznimi poslovnimi partnerji
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki so poslovni partnerji VBS LEASING in zakoniti zastopniki pravnih oseb, ki so poslovni partnerji VBS LEASING.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje neposrednega trženja v skladu z 72. in 73. čl. ZVOP-1 • izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, • obračunavanje storitev, • hramba podatkov po zakonodaji.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let za pogodbe, na podlagi katerih so izdani računi (po 1. odstavku 57. člena ZDDV-UPB3), ostale pogodbe do izpolnitve oz. zastaranja terjatev, v primeru sodnih in sorodnih postopkov do pravnomočnega zaključke teh postopkov in postopkov izvršbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz vloge, ponudbe oz. pogodbe: ime, priimek kupca, naslov kupca, EMŠO, davčna številka kupca, kopija kartona deponiranih podpisov, potrdilo o državljanstvu, kraj rojstva, telefonska številka, elektronski naslov, število vzdrževanih članov (katerih), zakonski stan, lastništvo nepremičnin, stopnja izobrazbe, poklic, vrsta zaposlitve, trajanje trenutne zaposlitve, priglasitveni list oz. obrtno dovoljenje, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, bilanca stanja in in izkaz poslovnega izida, zemljiškoknjižni izpisek, podatki o katastrskih dohodkih, dokazila ZPIZ o prejeti pokojnini, zadnje neto plače, opis ostalih prihodkov, mesečne obveznosti, podatki iz plačilne liste, vrsta blaga oz. storitve, način plačila, rok plačila, način dostave, datum odpošiljanja blaga oz. opravljene storitve, datum naročila, številka naročilnice, rok plačila, podatki o TRR, šifra storitve, naziv, količina, cena z DDV, za plačilo €.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • zbirka podatkov računovodskega programa Finančno računovodski paket in zbirka podatkov programskega paketa Lizing se nahajata v poslovnih prostorih VBS LEASING. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop v aplikacijo Lizing je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov imajo vsi zaposleni, dostop v aplikacijo Finančno računovodski paket je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov ima vodja računovodstva in knjigovodja II, vodja oddelka izterjave in samostojni strokovni sodelavec I v oddelku izterjave, vodja informatike in organizacije, direktor ter poslovodja družbe. • pogodbe se hranijo v pisnem arhivu, ki se nahaja v poslovnih prostorih VBS LEASING v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov ima računovodja, sekretarka in direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O RAČUNIH, KI SO BILI IZDANI FIZIČNIM OSEBAM

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 34., 35., in 56. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-UPB3, uradno prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 25/2005), • 30. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki se jim izstavljajo računi za nakup blaga oz. storite.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračunavanje storitev, • hramba podatkov po zakonodaji.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let (po 1. odstavku 57. člena ZDDV-UPB3) za račune
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z računa: ime, priimek kupca, naslov kupca, način plačila, rok plačila, , datum odpošiljanja blaga oz. opravljene storitve, datum naročila, , rok plačila, podatki o TRR, šifra storitve, naziv, količina, cena z DDV, DDV%, vrednost z DDV, skupaj z DDV, popust z DDV, za plačilo €, davčne stopnje, osnova, DDV, vrednost.
 • Uporabniki zbirke: • pristojni organi v skladu s predpisi • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • zbirka podatkov računovodskega programa Finančno računovodski paket se nahaja v poslovnih prostorih VBS LEASING. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop v aplikacijo je zavarovan s sistemom gesel, dostop do podatkov ima vodja računovodstva in knjigovodja II, vodja oddelka izterjave in samostojni strokovni sodelavec I v oddelku izterjave, vodja informatike in organizacije, direktor ter poslovodja družbe. • izdani računi se hranijo v pisnem arhivu računovodske dokumentacije, ki se nahaja v poslovnih prostorih VBS LEASING v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom ter videonadzorom vstopa v poslovne prostore, v delovnem času pa so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih. Dostop do podatkov ima računovodja in direktor družbe. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam