Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SAVAPROJEKT DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROJEKTIRANJE, KONZALTING, INŽENIRING D.D. KRŠKO
Sedež ali naslov: CESTA KRŠKIH ŽRTEV 059
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 5249686000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistične analize in za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno (14. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: - osebno ime - datum rojstva - kraj rojstva - država rojstva - enotna matična številka občana - davčna številka - državljanstvo - naslov stalnega ali začasnega prebivališča podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi - datum nastopa dela - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas - poklic, ki ga opravlja delavec - strokovna usposobljenost delavca - naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi - število ur tedenskega rednega delovnega časa - razporeditev delovnega časa - kraj, kjer delavec opravlja delo - ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - pristojni inšpektorat za delo - pristojno Delovno sodišče - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v zaščitene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava ter pooblaščena delavka kadrovske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska zaščita za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi, so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) in 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistične analize in za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno (17. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: - osebno ime - datum rojstva - enotna matična številka občana - davčna številka - rezident v RS - naslov stalnega ali začasnega prebivališča - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki - stopnja izobrazbe - datum vstopa in izstopa (delovna doba) - vrsta pogodbe - status - delovno mesto podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača - nadomestilo plače - izredno izplačilo podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom - regres za letni dopust - jubilejna nagrada - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje - solidarnostna pomoč - odpravnina - stroški izobraževanja delavcev - davki na izplačane plače - ostali stroški dela podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - plačani prispevki za starševsko varstvo - plačani prispevki za zaposlovanje prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - plačani prispevki za starševsko varstvo - plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava Republike Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Prva pokojninska družba - banke - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava in pooblaščeni delavci finančno - računovodske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska zaščita za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi, so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli; dostop do programa še dodatno z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) in 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistične analize in za druge v zakonu določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno (19. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebno ime delavca - podatki o številu ur - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa - opravljene ure v času nadurnega dela - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila (letni dopust, praznik, boleznina, izredni in študijski dopust) - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila (nega in spremstvo, boleznina nad 30 dni, civilna zaščita, vojaške vaje).
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava in pooblaščeni delavci finančno – računovodske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska zaščita za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi, so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 43. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za prijave poškodb pri delu pristojnemu inšpektoratu za delo, osebnemu zdravniku zaposlenega, za vodenje evidence, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se v skladu s 14. členom ZEPDSV hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: -ime in priimek - datum rojstva - enotna matična številka občana - davčna številka - stalno prebivališče - zakonski stan - šolska izobrazba - zaposlitveni status - vrsta zaposlitve - število ur zaposlitve - poklic, ki ga opravlja - koliko ur je delal pred nezgodo podatki o nezgodi: - datum prijave - datum nezgode - ura nezgode - kje se je nezgoda pripetila - vrsta poškodbe - kraj nezgode - oblika poškodbe - poškodovani del telesa - delovno okolje - delovni proces - uporaba zaščitnih sredstev - specifična aktivnost v času nezgode - vzrok nezgode - način poškodbe - materialni povzročitelj -kratek opis nezgode - ali je bila nudena prva pomoč - pričakovani bolniški stalež - očividci nezgode - diagnoza poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - pristojni inšpektorat za delo, - osebni zdravnik zaposlenega, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske zaščitene omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava, pooblaščena delavka kadrovske službe in pooblaščeni delavci finančno – računovodske službe. Vsi strežniki in računalniki, na katerih so hranjeni osebni podatki ali ki osebne podatke obdelujejo, programska zaščita za obdelavo osebnih podatkov ter osebni podatki med elektronskimi prenosi so zaščiteni z ustrezno protivirusno zaščito in požarnim zidom. Dostop do osebnih podatkov na strežnikih oz. računalnikih je programsko varovan z uporabniškimi imeni in gesli. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74. in 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz prostorov in zaradi varnosti ljudi ali premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 teden od dneva posnetka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - slikovni posnetek, datum in čas vstopa in izstopa.
 • Uporabniki zbirke: - osebni podatki, pridobljeni preko izvajanja z videonadzorom, se ne posredujejo uporabnikom, razen v izjemnih primerih, ko lahko uporabniki na podlagi zakonskih ali drugih pravnih podlagah zahtevajo te podatke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja oprema za snemanje ter zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava in skrbnik računalnikov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno): - vzpostavitev in vodenje evidence: 55. in 68. člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe o štipendiranju, posredovanje podatkov Regionalni razvojni agenciji Posavje in Zavodu RS za zaposlovanje, za statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do preteka zastaralnih rokov v zvezi z zahtevki iz pogodbe o štipendiranju (5 let po prenehanju obveznosti iz pogodbe o štipendiranju).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva, telefon, e-poštni naslov - podatki o izobraževanju na fakulteti: naziv fakultete, kraj, povprečna ocena študija - pogodba o štipendiranju - transakcijski račun štipendista: vrsta in številka računa
 • Uporabniki zbirke: - Regionalna razvojna agencija Posavje - Zavod RS za zaposlovanje - Statistični urad RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava in pooblaščena delavka kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 172. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), 45. in
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto - za presojo napredovanj, plačilnih razredov - zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z ZVZD
 • Rok hrambe (neobvezno): Posamezni podatki o izobraževanjih se vpišejo v evidenco zaposlenih (trajna hramba), sicer za čas trajanja veljavnosti preizkusa usposobljenosti za varno delo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naziv usposabljanja, datum usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava in pooblaščena delavka kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o izdanih računih fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odst. 10. člena ZVOP-1 (izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so odjemalci storitev upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, hramba podatkov po knjigovodskih predpisih
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let/20 let za račune v zvezi z nepremičninami po poteku leta, na katerega se nanašajo (po 63. členu Zakona o davčnem postopku; Uradni list RS, št. 21/06).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, naslov
 • Uporabniki zbirke: - DURS - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava in pooblaščeni delavci komercialne službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca avtorskih, podjemnih in najemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odst. 10. člena ZVOP-1 (izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo delo oz. dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in najemnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in najemnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po poteku leta, na katerega se nanašajo (po 63. členu Zakona o davčnem postopku; Uradni list RS, št. 21/06).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov, enotna matična številka občana, davčna številka, številka bančnega računa, banka, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: - DURS - Avtorska Agencija za Slovenijo - Zavod RS za zaposlovanje - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava, komerciala in finančno - računovodska služba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o članih nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklicevanje sej, vpis v sodni register, izpolnjevanje zakonskih obveznosti po ZGD-1.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju funkcije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov prebivališča, datum in kraj rojstva, enotna matična številka, poklic, funkcija v nadzornem svetu.
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava, pooblaščena delavka kadrovske službe in na zahtevo tudi delničarji. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o delničarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji, ki imajo v lasti delnice Savaprojekt d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvedba skupščin delniške družbe, izplačilo dividend, analiza lastniške strukture, obveščanje delničarjev
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od pričetka izplačila po ZGD-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, davčna številka, enotna matična številka občana, naslov, številka bančnega računa, banka
 • Uporabniki zbirke: - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le uprava in pooblaščeni delavci finančno – računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov glede upravljanja plinovodnega omrežja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odst. 10. člena ZVOP-1 (izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki se priklapljajo na plinovodno omrežje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za namene upravljanja plinovodnega omrežja
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas trajanja koncesije (med občino in Adriaplinom).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov, enotna matična številka občana, davčna številka, telefon
 • Uporabniki zbirke: - Adriaplin d.o.o. - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam