Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Bizeljska cesta 45
Naziv ali firma: Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8250
Kraj: Brežice
Matična številka: 1458558 002
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o praktičnem izobraževanju študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki so vpisani v višješolski študijski program komercialist
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti, druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega bivališča, vpisna številka, leto prvega vpisa, način študija, ime in naslov podjetja ter osebe, ki ga zastopa, ime in priimek ter naziv mentorja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Višje strokovne šole in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Vhod v zgradbo in hodniki so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 23.2.2006 izdal Svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Višje strokovne šole
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti, za potre
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča ter drugi kraj, iz katerega prihaja na delo, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vloga za imenovanje v naziv predavatelja, sklep Strokovnega sveta oziroma sklep šole in soglasje Strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelja, dobo imenovanja, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja delovnega razmerja, podatek o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, tedensko učno obveznost, opravljenih delovnih urah po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katero prejema nadomestilo plače, ure dela, daljšega od polnega delovnega časa, podatke o delovni ter zavarovalni dobi, poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatke o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o izplačanih osebnih prejemkih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja in število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Višje strokovne šole, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, - pooblaščeni delavci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - pooblaščeni delavci Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - pooblaščeni delavci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Vhod v zgradbo in hodniki so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 23.2.2006 izdal Svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izdanih dokumentov o končanem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki so končali višješolski študijski program komercialis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, vpisna številka, način študija, datum diplomiranja, številka diplome, datum izdane in prejete diplome.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Višje strokovne šole in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Vhod v zgradbo in hodniki so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 23.2.2006 izdal Svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis v višješolski študijski program komercialist
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje vpisnega postopka, za potrebe višješolske dejavnosti, višješolske prijavne službe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, enotna matična številka občana, spol, datum, kraj in občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, način študija, študijski program, podatki o srednješolski izobrazbi, podatki o preizkusu znanja, podatki o mojstrskih, delovodskih oziroma poslovodskih izpitih, podatki o dosedanjem izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Višje strokovne šole, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, - pooblaščeni delavci Višješolske prijavne službe in - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Vhod v zgradbo in hodniki so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 23.2.2006 izdal Svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so vpisani v višješolski študijski program komercialist
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti, za potrebe višješolske prijavne službe, statistične obdelave, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, enotno matična številka občana, vpisna številka, datum, kraj in občina rojstva, način študija, študijski program.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Višje strokovne šole, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, - pooblaščeni delavci Višješolske prijavne službe, - pooblaščeni delavci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, - pooblaščeni delavci Statističnega urada Republike Slovenije in - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Vhod v zgradbo in hodniki so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 23.2.2006 izdal Svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zapisniki o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študentje, ki opravljajo izpite
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, vpisna števila, stalno bivališče, letnik študija, študijsko leto, način študija, leto prvega vpisa, datum izpita, predmet, predavatelj, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič, ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Višje strokovne šole in - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Vhod v zgradbo in hodniki so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 23.2.2006 izdal Svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Osebni list študenta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki so se vpisali v višješolski študijski program komercialist
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime (za študentke tudi dekliški priimek), enotna matična številka občana, vpisna številka, spol, datum, kraj in občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, način študija, študijski program, podatki o srednješolski izobrazbi, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Višje strokovne šole in - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Vhod v zgradbo in hodniki so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 23.2.2006 izdal Svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Višje strokovne šole
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti, za potre
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča ter drugi kraj, iz katerega prihaja na delo, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vloga za imenovanje v naziv predavatelja, sklep Strokovnega sveta oziroma sklep šole in soglasje Strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelja, dobo imenovanja, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Višje strokovne šole, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, - pooblaščeni delavci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - pooblaščeni delavci Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - pooblaščeni delavci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Vhod v zgradbo in hodniki so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 23.2.2006 izdal Svet zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam