Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINANČNA HIŠA D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica talcev 15
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1913344000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju FINANČNA HIŠA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se pogodbe nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, številka, datum in kraj izdaje listine o končanem izobraževanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, številka osebnega računa pri banki, podatki o odsotnosti zaradi bolezni, , poškodbah pri delu, delovnih nezgodah, in o poklicnih boleznih ter o njihovih vzrokih, podatki o disciplinski odgovornosti uslužbencev (vrsta kršitve delovne obveznosti in vrsta izrečene disciplinske sankcije), ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, imena otrok zaposlenega, rojstni datumi otrok zaposlenega, številka zasebnega telefona, zasebni elektronski naslov, zakonski stan, delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: FINANČNA HIŠA d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, računovodski servis upravljavca zbirke, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno osebo. Spisi se hranijo v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih in v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le določeni pooblaščeni zaposleni. Izven delovnega časa se zaklepajo in niso dostopni. Nepooblaščenim tretjim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na varovanem najetem strežniku, pod geslom. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko preko osebnega gesla pooblaščenega zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca obstoječih in potencialnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke podjetja FINANČNA HIŠA d.o.o. (zavarovanci, zavarovalci, varčevalci, vlagatelji).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje dejavnosti, izpolnjevanje obveznosti ter neposredno trženje in obveščanje, sklepanje zavarovalnih poslov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime, priimek, spol, datum rojstva, davčna, kraj rojstva, stalno in /ali začasno prebivališče zavarovanca, enotna matična številka občana ali številka kartice zdravstvenega zavarovanja, telesna teža in višina, podatki o osebnem zdravniku (ime in priimek, zdravstvena ustanova, zamenjava osebnega zdravnika – da ali ne), zdravstveni dom, podatki o obstoječih zavarovanjih, osebne navade zavarovanca (športne aktivnosti, pitje alkohola, krvni tlak, če kadi, če uživa droge itn.), zdravstveno stanje po zavarovalnem vprašalniku na zavarovalnih ponudbah/policah, zaposlitev in katero delo opravlja, podatki o zdravstvenem stanju in pregledih, ime banke in številka transakcijskega računa, št. osebnega dokumenta, UE izdajatelja, datum veljave, telefon, e-naslov, ime zavarovalnice, številka police, pričetek in trajanje zavarovanja/naložbe, zavarovalno kritje, premija ter način in dinamika plačevanja premije, kadilec (da ali ne), podatki o upravičencu v primeru smrti (ime, priimek, rojstni datum, razmerje), telefon, elektronska pošta, podatki o finančnem stanju glede na višino zneska (letni dohodek).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v podjetju v okviru delovnega procesa - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko ali skupino. Podatki se hranijo v zaklenjenih prostorih, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Izven delovnega časa so zaklenjeni. Nepooblaščenim strankam vstop v prostore, kjer se nahajajo osebni podatki ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju. Dostop do podatkov je mogoč le preko posamezne preko osebnega gesla pooblaščenega zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca drugih oseb, ki niso zaposleni, so pa v pogodbenem razmerju z upravljavcem zbirke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni ali honorarni sodelavci, sodelavci preko študentske napotnice podjetja FINANČNA HIŠA d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti ter obveščanje; za izdelavo in izpeljavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, agencijskih pogodb, najemnih pogodb, kooperativnih pogodb z podizvajalci, študentske napotnice in izplačila po teh pogodbah ter druga izplačila.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), rojstni datum, številka osebnega dokumenta, datum in UE izdajatelja osebnega dokumenta, vpisna številka (nanaša se na študente), izobraževalna institucija (nanaša se na študente), izobrazba, status/letnik (nanaša se na študente), enotna matična številka občana, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, vrsta dela, enota banke, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: FINANČNA HIŠA d.o.o. - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - računovodski servis upravljavca zbirke, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Spisi se hranijo v zaklenjenih prostorih, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Izven delovnega časa so zaklenjeni in z alarmom varovani. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na varovanem serverju. Dostop do podatkov preko serverja je mogoč le preko preko osebnega gesla zaposlenega, ki je pooblaščen za dostop do te zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kandidatov, ki se prijavijo na javni razpis za prosto delovno mesto

 • Pravna podlaga (neobvezno): Izvajanje zaposlovanja, iskanje kandidtatov na razpis za prosto delovno mesto, 28., 30. In 200. Člen ZDR-1 (Uradni list 21/2013)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se prijavljajo na razpis za prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izbiro primernega kandidata na prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do poteka zakonskega roka za sodno varstvo (30 dni).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, številka, datum in kraj izdaje listine o končanem izobraževanju, druge listine o dodatnih izobraževanjih, nazivi prejšnjih delodajalcev, čas trajanja zaposlitve pri prejšnjih delodajalcih, priporočila prejšnjih delodajalcev, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, številka zasebnega telefona, zasebni elektronski naslov, druga posebna znanja, hobiji, osebne lastnosti posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Finančna hiša d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastilo vodstvo družbe in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov FINANČNE HIŠE d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Podatki se uničijo takoj po končanem izboru, seznanitvi kandidtaov o izboru oz. v skladu z Zakonom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov FINANČNE HIŠE d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam