Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ILDIKO SARNYAI
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEDIATRIČNA AMBULANTA ILDIKO SARNYAI
Sedež ali naslov: SLOVENSKA 41
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 1288636000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. OSEBNI PODATKI - ZAPOSLENI DELAVCI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravne podlage za obdelavo osebnih pod
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni pri zasebnih delodajalcih in firmah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in drugih prihodkov fizičnih in pravnih oseb Pri izdelavi statističnih poročil se osebni podatki obdelujejo tako, da identiteta posameznika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju delovnega razmerja pri zasebni zdravnici oziroma v skladu z roki, ki jih za posamezne evidence določa pozitivna zakonodaja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: o Ime in priimek o Rojstni podatki in spol o Stalno in začasno bivališče o Osebni dohodek o Enotna matična številka občana/ EMŠO) o Delovna doba o Zaposlitev (delodajalec,sedežd elodajalca) o o Davčna številka o Številka tekočega računa o Kraj, občina in država rojstva, o Kraj dela, poklic in šolska izobrazba, o Podatki o zavarovanih družinskih članih, o Podatki o izrabi dopusta, o Strokovna izobrazba, usposobljenost, delovno mesto, o Trajanje in način delovnega časa o Zavarovalna doba o Oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen) o Datum sklenitve delovnega razmerje, prenehanje o Izobraževanje ob delu ali iz dela o Davčna številka otrok, če jih uveljavlja v davčni olajšavi o Plače in nadomestila, o Elektronski naslovi zaposlenih, o Telefonska številka občutljivi osebni podatki: o obračun osebnega dohodka
 • Uporabniki zbirke: Državni organi in institucije (Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčni urad RS ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbenega razmerja).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili »Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov«, ki ga je sprejela zasebna zdravnica in se uporablja z dne 01.09.2006 ter ob neposredni in primerni uporabi določil »Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)« Uradni list RS štev.: 86/2004 V prostorih zasebne zdravnice so nameščene alarmne naprave, ki so povezane z centrom. Prostor pa je zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam