Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Petrans d.o.o.
Sedež ali naslov: Jurčkova cesta 234
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1562177000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, druge uradne namene in za uveljavljanje posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu ( ime, priimek, emšo, davčna št., kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, št. transakcijskega računa, izobrazba, ali je delavec invalid (kategorija invalidnosti) ali upokojenec, ali delni upokojenec, naziv, naslov in matična številka drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo); - Podatki o pogodbi o zaposlitvi (kraj dela, poklic, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca); - Podatki o delovnem dovoljenju delavca (vrsta, datum izdaje, datum poteka, številka dovoljenja, organ ki je izdal dovoljenje); - Podatki o študentih/dijakih (ime, priimek, naslov, emšo in status študenta, naziv študentskega servisa, letnik in naziv izobraževalne ustanove, vpisna št. in št. osebnega dokumenta študenta, telefonska številka).
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije…) • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun stroškov dela, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu ( ime, priimek, emšo, davčna št., kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, št. transakcijskega računa, izobrazba, ali je delavec invalid (kategorija invalidnosti) ali upokojenec, ali delni upokojenec, naziv, naslov in matična številka drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo); - Podatki o plačah in nadomestilih plač (višina izplačane plače na TRR, višina bruto plače in bruto nadomestila plače, višina neto plače in nadomestila plač, višina dodatnih denarnih izplačil); - Podatki o ostalih stroških dela (povračila stroškov, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila za socialno varnost delavcev, plačila za prost. Pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, str. Izobraževanja, davki na izplačane plače, vsi ostali stroški dela); - Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost delavca v breme delodajalca in delojemalca, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za starševsko varstvo, prispevki za zaposlovanje); - Podatki o kreditih (številka in datum pogodbe, vrsta odtegljaja, tip in višina kredita, znesek in število obrokov, status olajšave pri dohodnini); - Podatki o vzdrževanih družinskih članih (ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, sorodstvena vez); - Podatki o delovni dobi (status zaposlitve, celotna delovna doba in delovna doba v podjetju).
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o., ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, št. transakcijskega računa, krediti (ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, datum zaposlitve, dopust po odločbi za leto, koriščen dopust, preostali dopust, datum začetka zavarovanj, datum prenehanja zavarovanja, delovni čas, število ur na delovni dan, delovni čas mesečno, osnovna bruto plača, davčna olajšava za vzdrževane družinske člane, nadomestila za prevoz, prehrano, bolniška odsotnost, podatki o obračunanih plačah.
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun stroškov dela, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu ( ime, priimek, emšo, davčna št., kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, št. transakcijskega računa, izobrazba, ali je delavec invalid (kategorija invalidnosti) ali upokojenec, ali delni upokojenec, naziv, naslov in matična številka drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo); - Podatki o številu opravljenih ur (skupno št. opravljenih ur (s polnim delovnim časom, s krajšim delovnim časom), število nadur, število neopravljenih ur (v breme delodajalca ali kake druge organizacije, št. ur za katere se ne prejme nadomestilo); - Podatki o dopustu (št. dni pripadajočega dopusta, št. izkoriščenih dni, št. dni iz preteklega leta); - Mesečna specifikacija št. opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih.
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PRISOTNOSTI NA DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun stroškov dela, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu ( ime, priimek, emšo, davčna št., kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, št. transakcijskega računa, izobrazba, ali je delavec invalid (kategorija invalidnosti) ali upokojenec, ali delni upokojenec, naziv, naslov in matična številka drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo); - Podatki o številu opravljenih ur (skupno št. opravljenih ur (s polnim delovnim časom, s krajšim delovnim časom), število nadur, število neopravljenih ur (v breme delodajalca ali kake druge organizacije, št. ur za katere se ne prejme nadomestilo); - Podatki o dopustu (št. dni pripadajočega dopusta, št. izkoriščenih dni, št. dni iz preteklega leta); - Mesečna specifikacija št. opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih.
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA ZA POTREBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun stroškov dela, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu ( ime, priimek, emšo, davčna št., kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, št. transakcijskega računa, izobrazba, ali je delavec invalid (kategorija invalidnosti) ali upokojenec, ali delni upokojenec, naziv, naslov in matična številka drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo); - Podatki o pogodbi o zaposlitvi (kraj dela, poklic, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca); - Podatki o delovnem dovoljenju delavca (vrsta, datum izdaje, datum poteka, številka dovoljenja, organ ki je izdal dovoljenje);
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani člani zaposlenih v podjetju Petrans d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo stalno in začasno prebivališče, - Status zavarovane osebe (študent, dijak, sorodstveno razmerje)
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun stroškov dela, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu ( ime, priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča); - Podatki o usposabljanju (naziv delovnega mesta, datum opravljenega pregleda, datum naslednjega predvidenega pregleda) - Dodatni podatki iz napotnice (dekliški priimek, emšo, izobrazba, stopnja izobrazbe in poklic, datum zaposlitve, datum zaposlitve na tem delovnem mestu, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta, pripomba delodajalca, kraj in datum izdaje napotnice); - Dodatni podatki iz zdravniškega spričevala (status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj in datum zdravniškega pregleda).
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. • HOLMED Zasebna zdravstvena ordinacija d.o.o., dr. Radivoje Nikolić
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZSKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu (ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča); - Podatki o usposabljanju (delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa);
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. • HOLMED d.o.o., Cesta v mestni log 55, 1000 Ljubljana • USCO Uroš Strmec s.p., Grajski trg 38, 8360 Žužemberk
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O SEZNANJENOSTI S POŽARNIM REDOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu (ime in priimek, delovno mesto, datum).
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. • USCO Uroš Strmec s.p., Grajski trg 38, 8360 Žužemberk.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH Z ZVEZI Z DELOM TER NJIHOVI VZROKI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu (ime, priimek, emšo, davčna št., kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost podjetja); - Podatki o poškodbah (narava poškodbe, kje in kdaj se je zgodila nesreča, vir in vzrok nesreče, delo ki ga je delavec opravljal ko se je zgodila nezgoda in koliko ur je delal, ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, poškodovani del telesa, št. poškodovanih oseb, podlaga zavarovanja, uporaba osebnih varstvenih sredstev, ali je bila odrejena in uporabljena uporaba zaščitnih sredstev, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sklenitev delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, spol, telefonska št., poklic, izobrazba, dodatna znanja, delovne izkušnje, dosedanje zaposlitve, hobiji, fotokopije prilog, datum prošnje in ostali podatki ki jih kandidati navajajo v prošnjah.
 • Uporabniki zbirke: • Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA POTNIH NALOGOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Nalog za službeno potovanje (št., kraj in datum izdaje naloga, ime in priimek voznika in sovoznika, status prevoza, smer vožnje, delovno mesto, naslov stalnega prebivališča, znamka in reg. št. motornega vozila, prevoženi in prazni kilometri, datum in ura odhoda, cilj odhoda, naloga, datum prihoda, trajanje potovanja, uporabljena prevozna sredstva, plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, višina in datum prejema predujma, kraj in datum izdaje); - Podatki o prevozu (datum in kraj odhoda, kraj in čas prihoda,vrsta in količina tovora, spisek prilog, priloge, stanje števca - Predlog obračuna potnih stroškov (ime in priimek predlagatelja, naslov stalnega prebivališča predlagatelja, čas odhoda in prihoda, čas odsotnosti, št. in znesek dnevnic, specifikacija prevoznih in drugih, stroškov, znesek in datum predujma, spisek prilog, priloge, kraj in datum obračuna); - Obračun potnih stroškov (višina odobrenega izplačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja in blagajnika, višina izplačila
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji storitev podjetja Petrans d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz poslovnega sodelovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, naziv podjetja, davčna številka, matična številka, naslov, št. transakcijskega računa, telefonska številka kupca, prodajalca, lastnika, uporabnika in plačnika; - Številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje, podatki o poslovnem partnerju, podatki o stranki, podatki o starosti voznika, podatki o zavarovanju in polici, podatki o zavarovanjem / prodanem predmetu, podatki o osebah na polici, podatki o posredniku police, podatki o bremenitvi police, podatki o finančni zgodovini police, podatki o vplačilih police. - Podatki o kreditu, podatki o kreditojemalcu ter polici oziroma vlogi - Podatki o leasingu, leasingodajalcu in leasingojemalcu.
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitev podjetja Petrans d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, naziv podjetja, davčna številka, matična številka, naslov, št. transakcijskega računa, telefonska številka prodajalca, lastnika, uporabnika in plačnika; - Podatki o kreditu, podatki o kreditojemalcu ter polici oziroma vlogi - Podatki o leasingu, leasingodajalcu in leasingojemalcu
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA O USPOSABLJANJU DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje ustreznega oz. potrebnega izobraževanja delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek delavca, delovno mesto, naziv usposabljanja, kvalifikacija pridobljena z usposabljanjem, izvajalec usposabljanja, obdobje usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: • Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA O VIDEONADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja, obiskovalci, poslovni partnerji, kupci, stranke, najemniki in njihovi zaposleni ter njihove stranke in kupci ter obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, obiskovalcev in poslovnih partnerjev ter premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, posenetek posameznika, datum in čas gibanja oseb, ki so pod videonadzorom.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA NAPOTITVE DELAVCA V AVSTRIJO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja, obiskovalci, poslovni partnerji, kupci, stranke, najemniki in njihovi zaposleni ter njihove stranke in kupci ter obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje ustreznega oz. potrebnega izobraževanja delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime, priimek, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča v Sloveniji, datum zaposlitve, veljavnost delovnega dovoljenja, do kdaj velja prijava prebivališča v Sloveniji, številka zdravstvenega zavarovanja)
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi upravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanj osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA NAPOTITVE DELAVCA V NEMČIJO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja, obiskovalci, poslovni partnerji, kupci, stranke, najemniki in njihovi zaposleni ter njihove stranke in kupci ter obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje ustreznega oz. potrebnega izobraževanja delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime, priimek, datum rojstva)
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi upravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanj osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA NAPOTITVE DELAVCA V FRANCIJO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Petrans d.o.o. in ostali delavci, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja, obiskovalci, poslovni partnerji, kupci, stranke, najemniki in njihovi zaposleni ter njihove stranke in kupci ter obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajanja pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanja pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje ustreznega oz. potrebnega izobraževanja delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, stalni naslov, državljanstvo, datum zaposlitve , nacionalnost)
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi upravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanj osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2017 izdal Petrans d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam