Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGM NEMEC D.O.O.
Sedež ali naslov: SEDRAŽ 3
Poštna številka: 3270
Kraj: LAŠKO
Matična številka: 1824325000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV IN POGODBENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH Z DELA, ZAKON O DELOVNIH RAZERJIH, ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, ZAKON O DOHODNINI, ZAKON O OBLIGACIJA H IDR. ZAKONI, KI ZAHTEVAJO PODATKE IZ DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI PODJETJU IN FIZIČNE OSEBE, KI NA PODLAGI PODJEMNIH POGODB IN ŠTUDENTSKIH NAPOTNIC (POGODBENI DELAVCI) V PODJETJU OBČASNO OPRAVLJAJO DELO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE EVIDENC NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI, UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA, IZPLAČILA PO OBLIGACIJSKEM ZAKONU, DOHODNINSKI PODATKI, POROČILA ZA STATISTIKO IPD., KAR IZHAJA IZ ZAKONSKIH PODLAG.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O DELAVCU: IME IN PRIIMEK, NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, OBČINA, KRAJEVNA SKUPNOST, DRŽAVA; DATUM IN KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠT. ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, IZOBRAZBA, INVALIDNOST IN UPOKOJITEV, PODATKI O DOPOLNILNEM DELU S PODATKI DRUGEGA DELODAJALCA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ELEKRONSKI NASLOV; PODATKI O DELOVNEM DOVOLJENJU TUJCA: VRSTA IN ŠT. DELOVNEGA DOVOLJENJA, DATUM IZDAJE IN IZTEKA TER ORGAN, KI GA JE IZDAL. PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: DATUM SKLENITVE IN DATUM PRENEHANJA, NASTOP DELA,VRSTA SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, RAZLOG SKLENITVE ZA DOLOČEN ČAS, POKLIC, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNO MESTO, DELOVNI ČAS NA TEDEN IN RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA, KRAJ OPRAVLJANJA DELA, PLAČA IN TARIFNI RAZRED, ZAVAROVALNA DOBA, KONKURENČNA KLAVZULA, TRANSKAKCIJSKI RAČUN, RAZLOG PRENEHANJA DEL. RAZMERJA, PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH, ČE SO ZAVAROVANI PO DELAVCU(IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA IN KRAJ, EMŠO) PODATKI O PODJEMNI POGODBI: IME IN PRIIMEK TER NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, OBČINA, KS, DAVČNI URAD, TRR, TELEFONSKA ŠTEVILKA, DATUM SKLENITVE POGODBE, ČAS TRAJANJA, VRSTA DELA, IZPLAČILO, E-NASLOV
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIK JE LAHKO LE PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENA Z ZAKONOM, NPR. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, PIZ, DURS, INŠPEKCIJSKE SLUŽBE; NA PODALGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONIH, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE VARUJEJO PO PRAVILNU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV PODJETJA; PERSONALNE MAPE DELAVCEV SE HRANIJO V ZAKLENJENI, OGNJEVARNI OMARI; PODATKI SO TUDI V POSLOVNI DOKUMENTACIJI, KI SE HRANI V ZAKLENJENIH OMARAH; DOSTOP IMAJO LE DELAVCI PODJETJA, KI OBDELUJEJO OSEBNE PODATKE; PODATKI V RAČUNALNIKU SE VARUJEJO Z IZDELAVO ZAŠČITE IN STALNO SE PREVERJA PRISOTNOST VIRUSOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NIMAO POVEZNIH ZBIRK PODATKOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): OPRAVLJANJE ZAKONITE DEJAVNOSTI PODJETJA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE - NAROČNKI ALI UPORABNIKI STORITEV PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OPRAVLJANJE ZAKONITE DEJAVNOSTI PODJETJA - PISANJE PONUDB, IZDELAVA RAČUNOV IN OBRAČUNOV, POŠILJANJE PONUDB
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ŠT. FAXA, ELEKRONSKI NASLOV, BANKA IN TRANSAKCIJSKI RAČUN
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIK JE LAHKO LE PRAVNA ALI FIZIČNA OSEA, KI JE ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENA Z ZAKONOM, PISNO ZAHTEVO ALI PRIVOLITVIJO POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO ALI POGODENO RAZMERJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE VARUJEJO PO PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V PODJETJU. PODATKI SO V POSLOVNI DOKUMENTACIJI PODJETJA, KI JE V ZAKLENJENIH OMARAH; PODATKI SO TUDI V RAČUNALNIŠKI BAZI, IZDELUJE SE ZAŠČITA PODATKOV, KI SE HRANI V OGNJEVARNI OMARI IN SE PREVERJA PRISOTNOST VIRUSOV. DOSTOP JE MOGOČ LE DELAVCEM PODJETJA, KI OBDELUJEJO OSEBNE PODATKE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NIMAMO POVEZANIH ZBIRK PODATKOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. VIDEO NADZOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU V ENOTI KAMNOLOM IN FIZIČNE OSEBE, KI V KAMNOLOM VSTOPAJO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA PODJETJA IN VARNOSTI LJUDI TER ZAGOTAVLJANJE NADZORA VSTOPA IN IZSTOPA V KAMNLOM TER MOŽNOST OGROŽANJA ZAPOSLENIH ZARADI NARAVE NJIHOVEGA DELA.
 • Rok hrambe (neobvezno): NAJVEČ ENO LETO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: POSNETEK POSAMEZNIKA (SLIKA), DATUM IN ČAS VSTOPA IN IZSTOPA V PROSTOR
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIK JE LAHKO LE PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE ZA DOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENA Z ZAKONOM,PISNO ZAHTEVO ALI PRIVOLITVIJO POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE VARUJEJO PO PRAVILNIKU O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEO NADZORA V PODJETJU, PODATKI SE HRANIJO PROSTORU, KJER SE IZVAJA TEHTANJE; DOSTOP V PROSTOR JE MOGOČ LE V DELOVNEM ČASU KAMNOLOMA; PROSTOR SE ZAKLEPA; DOSTOP DO PODATKOV JE VAROVAN Z GESLOM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NIMAMO POVEZANIH ZBIRK PODATKOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam