Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZEU DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O.
Sedež ali naslov: STANETA ROZMANA 5
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5051746000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu in zdravju pri delu (Ur. L. RS 56/99 in 64/01), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum opravljanja zdravniškega pregleda, datum in vrsta izpopolnjevanja iz varnosti in zdravja pri delu, datum opravljanja izpita iz varstva pri delu, podatki o poškodbah na delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZEU - Družbe za načrtovanje in inženiring d. o. o. - pooblaščeni zdravnik - Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ , - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v arhivu družbe, prostori družbe se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, spol, kraj, občina, in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, podatki o družinskih članih ( ime priimek EMŠO, bivališče), - poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, dodatna –funkcionalna znanja, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, invalid ali upokojenec, ime in naslov drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa in prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja,
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci ZEU, družbe za načrtovanje in inženiring d.o.o. -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni kovinski omari arhiva družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, prostori družbe se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, poklic, šolska izobrazba, izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), skupna-zavarovalna delovna doba, delovna doba pri ZEU -podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom); b) skupaj dejansko opravljene ure; c) skupaj neopravljene ure; č) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo; d) opravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; e) neopravljene ure brez nadomestila plače; f) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: a) bruto in neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; b) bruto in neto nagrade in plače zaposlenih; c) bruto in neto nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; č) bruto in neto nadomestila plače v breme drugih; d) ostala izplačila, nagrade; e) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, povračila stroškov v zvezi z delom, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, drugo; f) prispevki za socialno varnost za delavca v breme zavezanca; g) številka osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZEU – družbe za načrtovanje in inženiring d. o. o., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - DURS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno se v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva oz. referenta za plače, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, prostori družbe se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam