Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERTRADE ITA D.D.
Sedež ali naslov: Tomšičeva ulica 3
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5111978000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Člani nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani in predsednik nadzornega sveta družbe;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe obračuna in izplačila sejnin, davčnih obveznosti, obveščanja;
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom, osebni podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, naslov, davčna številka, številka bančnega računa;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe v okviru opravljanja njihovih del in nalog;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahajajo osebni podatki je zaklenjen tudi med delovnim časom. Vsi osebni podatki so v tem prostoru zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari, do katere imajo dostop samo pooblaščeni delavci družbe. Do osebnih podatkov, ki so vnešeni v računalniški program, dostopajo samo pooblaščeni delavci družbe. Program je varovan z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju INTERTRADE ITA, d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic posameznika - drugi uradni nameni.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju delovnega razmerja, oz. kot določa zakon;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahajajo osebni podatki o zaposlenih je zaklenjen tudi med delovnim časom. Vsi osebni podatki so v tem prostoru zaklenjeni v kovinski ognjevarni omari, do katere imajo dostop samo pooblaščeni delavci kadrovske službe. Do osebnih podatkov, ki so vnešeni v računalniški program, dostopajo samo pooblaščeni delavci kadrovske službe. Program je varovan z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, pisna ali ustna pogodba o določenem pogodbenem poslovnem razmerju;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi poslovni partnerji, ki vstopajo v katerakoli poslovna razmerja z družbo Intertrade ITA, d.d. na vseh področjih dejavnosti;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja pogajanj, z namenom sklepanja in realizacije pogodbenih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z določili zakona toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, davčna številka, enotna matična številka, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, osebni dokument (vrsta, številka, datum izdaje), elektronski naslov, telefonska številka, številka bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki se nahajajo v papirni obliki se shranjujejo pri pooblaščenih delavcih družbe, ki so zadolženi za realizacijo določenih poslovnih razmerij, in sicer v predalih in omarah, ki se zaklepajo in arhivu, ki se prav tako zaklepa. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, poslovni prostori v katerih se nahajajo podatki so v primeru odsotnosti pooblaščene osebe zaklenjeni. Vstop v poslovno stavbo pa je varovan z video nadzorom. Do osebnih podatkov, ki so vnešeni v računalniški program, dostopajo samo pooblaščeni delavci družbe. Program je varovan z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, sklep direktorja in soglasja najemojemalcev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbah, ki opravljajo dejavnost v poslovni stavbi in njihovi poslovni partnerji ter drugi obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi, zaradi zagotavljanja varnosti premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovne stavbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z določili zakona oz. največ 1 leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika - slika, datum posnetka, čas vstopa in izstopa v in iz poslovne stavbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja video nadzor iz prvega odstavka tega člena se nahaja v kletnem prostoru, ki je zaklenjen, vrata v prostor so ojačana, monitor pa se nahaja v prostoru receptorja. videonadzorni sisstem je nameščen tako, da nepooblaščene osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike posnetkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o vstopih in izstopih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbah, ki v poslovni stavbi opravljajo dejavnost, njihovi poslovni partnerji ter vsi ostali obiskovalci poslovne stavbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznika ter reda v poslovnih prostorih v poslovni stavbi.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z določili zakona oz. največ tri leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek obiskovalca, številka in vrsta osebnega dokumenta obiskovalca, datum in ura obiska.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so vnešeni v računalniški program. do njih dostopajo samo pooblaščeni delavci družbe. program je varovan z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni registriran v državi članici Evropske unije oziroma ni del Evropskega gospodarskega prostora in za obdelavo osebnih podatkov uporablja avtomatsko ali drugo opremo.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam