Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE
Sedež ali naslov: Lava 7
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 1914464000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pogodbenih delavcih (zunanjih sodelavcih)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni (so)delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se shranjujejo in obdelujejo za potrebe urejanja pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, spol, datum, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, davčna številka delavca, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vloga za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, ali je invalid ali upokojenec.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v registratorju, in sicer v obliki pogodb in potrdil, ki jih zunanji sodelavec priloži. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena v zaklenjenih prostorih. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, določene s sklepom direktorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o volitvah v nazive - habilitacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06), Statut Fakultete za komercialne in poslovne vede, Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na fakulteti in drugi kandidati za pridobitev habilitacijskega naziva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo za dosego habilitacijskega naziva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - datum rojstva, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), - izobrazba, - življenjepis, - bibliografija, - prošnja kandidata za izvolitev v naziv, - sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, - strokovna ocena o usposobljenosti kandidata, - sklep senata o izvolitvi v naziv, - odločba o izvolitvi (naziv, predmetno področje, doba izvolitve).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci fakultete in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v arhivu fakultete. Dostop v bazo podatkov podrobneje opredeljuje Sklep o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na študente, bivše študente in prijavljene na vpis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki kandidatov za vpis se shranjujejo za potrebe izbirnega postopka za vpis. Osebni podatki vpisanih študentov iz evidenc iz 81. člena ZViS se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo za potrebe svoje pedagoške in z njo povezane znanstveno raziskovalne, strokovne in knjižnične dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, eVŠ, Zavod za zaposlovanje, Statistični urad in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov pravno podlago v zakonu ali soglasje posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski in papirni obliki. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, določene s sklepom direktorja. Elektronska evidenca je varovana s sistemom gesel. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena zaklenjenih prostorih in v z alarmom varovanih prostorih. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradno evidenco eVŠ (št. odločbe 0602-13/2011).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Osebni karton študenta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na študente. Osebni karton se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do končanja študija oziroma do izpisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena ZViS se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za pedagoške in z njo povezane znanstvenoraziskovalne, strokovne in knjižničarske dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija ter drugi podatki po posebnih predpisih, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, eVŠ, Zavod za zaposlovanje, Statistični urad in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov pravno podlago v zakonu ali soglasje posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski in papirni obliki. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, določene s sklepom direktorja. Elektronska evidenca je varovana s sistemom gesel. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena zaklenjenih prostorih in v z alarmom varovanih prostorih. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradno evidenco eVŠ (št. odločbe 0602-13/2011).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zapisniki o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na študente.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena ZViS se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za pedagoške in z njo povezane znanstvenoraziskovalne, strokovne in knjižničarske dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta, program študija, predmet, izpitni rok, lokacija izpita, predavatelj, član komisije (po potrebi), datum in ura izpita, način študija (redni ali izredni), vpisna številka študenta, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter ocena izpita.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, eVŠ, Ministrstvo za visoko šolstvo, Zavod za zaposlovanje, Statistični urad in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov pravno podlago v zakonu ali soglasje posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski in papirni obliki. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, določene s sklepom direktorja. Zbirka osebnih podatkov je sestavljena iz zapisnika o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena. Elektronska evidenca je varovana s sistemom gesel. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena zaklenjenih prostorih. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plačilu šolnine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na študente.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz evidenc se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za pedagoške in z njo povezane znanstvenoraziskovalne, strokovne in knjižničarske dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, letnik, znesek šolnine, datum računa, datum plačila, namen plačila, morebitna preostala obveznost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, računovodski servis in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov pravno podlago v zakonu ali soglasje posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski in papirni obliki. Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, določene s sklepom direktorja. Elektronska evidenca prejetih in izdanih računov je varovana s sistemom gesel. Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske in raziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, spol, datum in kraj rojstva, stalno bivališče, enotna matična številka občana, davčna številka delavca, poklic, izobrazba, delovno mesto, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, podatki o letnem dopustu in njegovi izrabi, podatki o odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o delovni ter zavarovalni dobi, podatki o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, število napredovanj. Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 – ZViS-UPB3), 81.a člen.
 • Uporabniki zbirke: Dostop v bazo podatkov podrobneje opredeljuje Sklep o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenem prostoru v zaklenjeni omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Neposredni dostop imajo le zaposleni, ki so opredeljeni v Sklepu o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o prisotnosti zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prisotnost zaposlenih delavcev na FKPV.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime (ime, priimek); čas prihoda v službo, čas odhoda iz službe, čas, porabljen za malico, trajanje odsotnosti zaradi službenih ali privatnih zadev, koriščenje dopusta, bolniška odsotnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci - podrobno opredeljeni v Sklepu o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo pri odgovornih osebah (pooblaščene osebe so podrobno opredeljene v Sklepu o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov). Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Baza uporabnikov Knjižnice FKPV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti (redni, izredni, podiplomski), zaposleni v matični ustanovi (predavatelji), zaposleni (strokovno osebje).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje članov knjižnice za potrebe delovanja knjižnice in zavarovanje gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: priimek in ime, številka indeksa, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, telefon, e-pošta (Zakon o knjižničarstvu, Ur. l. RS, št. 87/01,96/02).
 • Uporabniki zbirke: Dostop imajo le pooblaščeni uslužbenci in pooblaščeni delavci v izposoji, ki podatke potrebujejo za izpolnjevanje svojih delovnih nalog.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v računalniku so varovani z uporabniškimi imeni in gesli, ustrezno je zavarovan tudi celotni računalniški sistem. Osebni podatki članov so shranjeni v posebnem (zaklenjenem) prostoru, v katerega lahko vstopajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Fakulteti za komercialne in poslovne vede.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime (ime, priimek); datum rojstva; če nima EMŠO: kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; enotna matična številka občana; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država); naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država); izobrazba; invalidnost; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu: ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja; datum izdaje delovnega dovoljenja; datum izteka delovnega dovoljenja; številka delovnega dovoljenja; organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost; potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravljal delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci: podrobno opredeljeni v Sklepu o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo v osebnih mapah pri odgovornih osebah (pooblaščene osebe so podrobno opredeljene v Sklepu o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov). Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študent.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Knjiga diplomantov vsebuje: Zaporedno številko izdanega dokumenta, ime in priimek študenta, študijski program, zaporedno številko listine, številko diplome, spol, datum izdaje listine, podpis prejemnika listine.
 • Uporabniki zbirke: Dostop do osebnih podatkov imajo osebe, določene s sklepom direktorja in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov pravno podlago v zakonu ali soglasje posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v referatu za študentske zadeve, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidence za mobilnost študentov (SMS in SMP) in zaposlenih (STA in STT)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske in raziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Študijsko leto, vrsta mobilnosti, ime in priimek študenta/delavca, ime partnerske institucije, obdobje mobilnosti, št. doseženih ECTS/ Št. načrtovanih ECTS pri SMS in SMP
 • Uporabniki zbirke: Dostop v bazo podatkov podrobneje opredeljuje Sklep o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo ustrezno varovani v elektronski bazi podatkov. Neposredni dostop imajo le zaposleni, ki so opredeljeni v Sklepu o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidence iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): 61. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št.43/11 ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci fakultete.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oz. naslov (kraj in občina), poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, šifra delovnega mesta, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oz. pripombe delodajalca: napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve oz. njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci fakultete, pooblaščeni zdravnik in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in o opravljenih obdobnih preventivnih zdravniških pregledih, potrdila o opravljenih usposabljanjih za varstvo pri delu in požarno varstvo se hranijo v omarah v pisarni pooblaščene osebe za izvajanje kontrole varstva pri delu fakultete. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 10. 3. 2010.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 23. čl. Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki nameravajo nadaljevati izobraževanje na fakulteti in so si predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobile v tujini ter so na fakulteto vložile zahtevo za priznavanje tujega izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe fakultete in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kandidata za vpis (za kandidatke tudi dekliški priimek), naslov prebivališča, rojstni podatki, državljanstvo, ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju, ime ustanove, ki je izdala listino, izobraževalni program, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.
 • Uporabniki zbirke: Dostop do te evidence podrobneje opredeljuje Sklep o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi kandidata v ognjevarni omari arhiva fakultete. Dostop do baze podatkov v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca izdanih sklepov v postopkih priznavanja znanj in spretnosti pridobljenih v formalnem in/ali neformalnem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so si pred ali med študijem pridobili znanja in kompetence v formalnem in neformalnem izobraževanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe fakultete.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta, naslov prebivališča, rojstni podatki, ime listine ali potrdila o izobraževanju, država izdaje listine, ime ustanove, ki je izdala listino o izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: Dostop podrobneje opredeljuje Sklep o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v arhivu fakultete. Dostop v bazo podatkov podrobneje opredeljuje Sklep o določitvi pooblaščenih oseb za dostop do osebnih podatkov, ki je priloga Pravilnika o varovanju osebnih podatkov. Dostop do baze podatkov v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam