Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NAPI GRADBENIŠTVO, TRGOVINA, STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: PODPLAT 010
Poštna številka: 3241
Kraj: ROGAŠKA SLATINA
Matična številka: 1876180000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: Evidenca bivših zaposlenih in zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu in bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kot določa ZEPDSV, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitev pravic posametnikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu 1. osebno ime, 2. datum rojstva in EMŠO 3. kraj rojstva 4. država rojstva 5. enotna matična številka 6. davčna številka 7. državljanstvo 8. naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država) 9. naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država) 10. izobrazba 11. M1-M2 obrazec ter M3 obrazec 12. zdravstveno stanje 13. potni list 14. fotokopija dovoljenja za bivanje b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): 1. vrsta delovnega dovoljenja, 2. datum izdaje delovnega dovoljenja 3. datum izteka delovnega dovoljenja 4. številka delovnega dovoljenja 5. organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: 1. datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi 2. datum nastopa dela 3. vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi 4. razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas 5. poklic, ki ga opravlja delavec 6. strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, 7. naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delave sklenil pogodbo o zaposlitvi, 8. število ur tedenskega rednega delovnega časa, 9. razporeditev delovnega časa 10. ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: 1. Zavod za zaposlovanje 2. Upravne enote 3. Sodišča 4. Zavod za zdravstveno zavarovanje 5. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6. Banka 7. Ministerstvo za visokošolstvo znanost in šport 8. Notar-ju 9. Davčni urad 10. Policija 11. Veleposlaništva in konzulati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v prostorih, ki so zaprti s ključavnico. Dostop do ključa podatkov ima določeno število zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poslovnih partnerjih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev strank
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje kontakta s trankami (reklamacije, plačilo računov, izstavljanje računov), za obveščanje strank o novih storitvah/izdelkih
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon ne določa omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Naziv • kontaktna oseba • naslov • telefonska številka • e-mail naslov • številka faksa • ddv identifikacijska številka (če so ddv zavezanci)
 • Uporabniki zbirke: Uporabnikom storitev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebnih podatki se hranijo v pisarniških prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. in 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime • priimek • EMŠO • davčna številka • stalno prebivališče, • začasno prebivališče • številka TRR • datum sklenitve delovnega dovoljenja • delovna doba • osebna ocena in vrednost točke • bolniški status • druga nadomestila • jubilejne nagrade • regres • bruto plača • neto plača • ostali odtegljaji in dohodki pri mesečni plači • podatki o letni prijavi dohodnine za delavca • letni podatki za obrazec M4/M8 • mesečni podatki o vplačilu dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo ter pooblaščeni zaposleni, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran z geslom. V fizični obliki (računalniški izpisi), se hranijo v zaklenjeni prostorih. Dostop do osebnih podatkov ima vodstvo ter pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o hranjenju podatkov o varstvu pri delu ter varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 32. in 33. člen Zakona o varnosti pred požarom (Ur.l.RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO-1 ter 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št. 56/99, 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom ter varstva pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • šifra delovnega mesta • ime • priimek • datum opravljanja preizkusa • poklic • izvajalec usposabljanja • vrsta usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo ter pooblaščeni zaposleni, izvajalci usposabljanja in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran z geslom. V fizični obliki (računalniški izpisi), se hranijo v zaklenjeni prostorih. Dostop do osebnih podatkov ima vodstvo ter pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec podatkov sprejel dne 20.2.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6 in 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.I.RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega rzamerja, za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se spodatki nanašajo in za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varnosti osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime priimek opravljene delovne ure ure letnega dopusta stroškovno mesto delavca bolniški status
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo ter pooblaščeni delavci, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran z geslom. V fizični obliki (računalniški izpisi), se hranijo v zaklenjeni prostorih. Dostop do osebnih podatkov ima vodstvo ter pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec podatkov sprejel dne 20.2.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam