Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Sedež ali naslov: Šmartinska 140
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1882589000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o delavcih v zdravstvu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki, farmacevti, medicinske sestre, člani skupine vodilnih delavcev, člani upravnega odbora zdravstvenih organizacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nekateri izmed naših vsakodnevnih poslovnih procesov zahtevajo, da zbiramo, uporabljamo in posredujemo osebne podatke zdravstvenih in drugih delavcev. Namen obdelave je evidentiranje obiskov pri zdravstvenih delavcih, obveščanje o izdelkih, pošiljanje strokovnih raziskav, vabila na predavanja in izobraževanja, svetovanje in komuniciranje, izdelava internih statistik upravljavca posredovanje splošnih in strokovnih informacij prek naših strokovnih sodelavcev, spletnih strani, elektronske pošte, klicnih centrov, pošte in drugih kanalov ter za namene drugih poslovnih aktivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta in stopnja strokovne izobrazbe, naziv in terapevtsko področje oz. naziv delovnega mesta, elektronski naslov (službeni in/ali zasebni), telefonska številka (službena in/ali zasebna), specializacija zdravnika, spol zdravnika zdravstvenega delavca, akademski naziv, naziv zdravstvene ustanove, kjer so zaposleni, oddelek in naslov ustanove, zaznamek ali je javni uslužbenec in morebitne vladne funkcije, zaznamek, če se podatki posredujejo pogodbenemu partnerju.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o kliničnih raziskavah v zvezi z zdravili

 • Pravna podlaga (neobvezno): Navodila za pripravo vloge Komisiji za medicinsko etiko za presojo etičnosti raziskovalnega predloga, Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil (Uradni list RS).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani komisije za medicinsko etiko, ki odobri izvajanje kliničnih raziskav v Sloveniji. Raziskovalci, ki so izvajalci klinične raziskave. Drugo osebje, ki sodeluje pri izvajanju klinične raziskave (medicinske sestre, laboratorijski tehniki, farmacevti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbiranja osebnih podatkov je izpolnjevanje zakonskih in podzakonskih zahtev v zvezi z reklamacijami, spremljanje varnosti in kakovosti in učinkovitosti zdravila ali medicinskega pripomočka. Nadaljnje delo z navodili za zdravilo in reševanje rekla
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma 35 let po zaključku klinične raziskave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za člane Komisije za medicinsko etiko, raziskovalce, drugo medicinsko osebje in zaposlene v Merck, Sharp & Dohme, d.o.o,: priimek in ime, poklic, vloga v raziskavi (glavni raziskovalec, koordinator, sekundarni raziskovalec, študijska sestra…) delovna organizacija – lokacija zaposlitve, datum začetka sodelovanja v raziskavi, datum prenehanja sodelovanja v raziskavi. Za bolnike: začetnici imena in priimka bolnika, spol in datum rojstva, zdravstvena zgodovina bolnika, datum podpisa obveščenega pristanka za sodelovanje v raziskavi in datumi obiskov pri zdravniku v namen sodelovanja v raziskavi.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Marck& Co., Inc., Merck Sharp & Dohme, d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Kadrovska evidenca zaposlenih - People Soft

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. (v nadaljevanju "MSD") in Schering-Plough Central East AG (v nadaljevanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poslovni namen za zagotovitev nemotenega poslovanja podjetja. Specificiran namen je naveden v pisnem soglasju - izjavi o soglasju k zbiranju in prenosu osebnih podatkov, ki ga podpišejo vsi zaposleni oziroma pogodbeni delavci.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neomejeno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Vsak posameznik v MSD in SP podpiše
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, priimek ob rojstvu (dekliški priimek), datum rojstva, kraj rojstva, spol delavca, državljanstvo, občina in krajevna skupnost stalnega bivališča, nova občina stalnega bivališča, naslov stalnega bivališča, nova občina stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, nova občina začasnega bivališča, enota poslovanja in stroškovno mesto, organizacijska enota,- lokacija zaposlitve, področje zaposlitve, vrsta delovnega razmerja,- datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja, invalidnost (vrsta, skupina, kategorija) datum nast. invalidnosti, registrska številka zavarovanca (iz del. knjižice), zavod za socialno zavarovanje (šifra), zavod za zaposlovanje (šifra), šolska izobrazba, število let šolanja, leto pridobitve šol. izobrazbe, predhodna šolska izobrazba, leto predh. šol. izobrazbe,- kvalifikacija, poklic (po šolski izobrazbi), poklic po standardni klasifikaciji poklicev, pokl. skupina, delovno mesto, elementi obračuna plače, sistemizacija, odstotek davčne olajšave, tip pogodbe o zaposlitvi, letna ocena delovne učinkovitosti, predhodna zaposlitev, leta pokojninske dobe, fotografija. Ostali podatki: ime, priimek, dat. rojstva za mladoletne otroke in za družinske člane, zavarovane po zaposlenem.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje RS, DURS, matična družba Merck & Co., Inc. (Whitehouse Station, NY, ZDA).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska kadrovska evidenca je zaščitena po vseh standardih dostopa do internega omrežja. Podatki za neavtorizirane, naključne ali namerne poizvedbe niso dostopni (koorporacijski požarni zid, fizično varovanje na sedežu podjetja). Evidenca se dnevno arhivira preko intraneta v Belgiji. Belgijski upravljalec podatkov je s pogodbo zavezan k tehničnim in organizacijskim ukrepom, ki zagotavljajo varstvo teh podatkov. Še posebej mora zagotoviti, da ne pride so slučajnega ali namernega izbrisa teh podatkov, do izgube, potvorbe, neavtorizirane distribucije ali dostopa nepooblaščenih oseb ali kakršne koli druge nelegalne uporabe teh podatkov. Poleg tega je belgijski upravljalec dolžan zagotoviti primerne organizacijske ukrepe, da omeji dostop do prostorov, kjer se obdeluje osebne podatke, samo avtoriziranim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk - ne gre za javno knjigo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: MSD Slovenija lahko pooblasti določeno osebo, ki je glavni skrbnik te baze in ima poseben naziv: Data Privacy Officer. V času oddaje vloge je to kadrovski referent. Podjetje lahko kadarkoli to osebo razreši in imenuje drugo osebo.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca novinarjev, urednikov in odgovornih urednikov medijev v RS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelavci posameznega medija (tisk, TV, radio, internet portali).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave lahko vključuje posredovanje splošnih in strokovnih informacij ter za namene drugih poslovnih aktivnosti: organizacija novinarskih konferenc in izobraževalnih delavnic.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas trajanja poslovnega sodelovanja oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime novinarja / urednika, lokacija zaposlitve, področje zaposlitve, elektronski naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona, vrsta medija.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Kadrovska evidenca zaposlenih - Finesa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Merck Sharp & Dohme d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in Ime, Datum rojstva, Naslov stalnega prebivališča, EMŠO, Davčna številka, Občina stalnega prebivališča, Šifra izpostave stalnega prebivališča, številka transakcijskega računa, delovna doba – predhodna zapolitev izražena v LL/MM/DD, nastop dela, prekinitev dela, davčne olajšave (splošna olajšava, olajšava za otroke in druge vzdrževane družinske člane)
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Baza kliničnih študij - Trialink

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki, ki vodijo klinične raziskave in bolniki, ki so vključeni v klinične študije (samo s pisno privolitvijo bolnikov, v skladu s Pravilnikom o izvajanju kliničnih študij v RS, dodatek k Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih)
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Spol in datum rojstva bolnika, zdravstvena zgodovina bolnika, podatki o poteku zdravljenja po podpisanem obveščenem pristanku za sodelovanje v raziskavi (v skladu s Pravilnikom o izvajanju kliničnih študij v RS, dodatek k Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih) ter ime in priimek zdravnika, ki bolnika vodi v raziskavi.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca prijav o poročanih neželenih učinkih zdravil in medicinskih pripomočkov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki ter ostalo medicinsko osebje (npr. medicinska sestra) in farmacevti, ki so neželeni učinek poročali in bolniki, pri katerih se je neželeni učinek zgodil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbiranja osebnih podatkov je izpolnjevanje zakonskih in podzakonskih zahtev v zvezi s farmakovigilanco, spremljanje varnosti zdravil oz. medicinskih pripomočkov in evidentiranje podatkov o neželenih učinkih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Življenska doba produkta + nadaljnih 35 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poročilo o neželenem učinku: podatki o bolniku: začetnici imena in priimka bolnika, država, datum rojstva, starost, spol, telesna teža in višina, nosečnost; podatki o neželenem učinku: datum začetka neželenega učinka zdravila, datum prenehanja neželenega učinka, opis neželenega učinka zdravila (vključno s podatki o laboratorijskih testih in izidih laboratorijskih testov), posledica neželenega učinka (smrt, hospitalizacija, podaljšanje hospitalizacije, dolgotrajna ali izrazita nezmožnost ali nesposobnost, neposredna življenjska ogroženost, prirojena anomalija, drugo klinično pomembno stanje), vzročna povezava med zdravilom in neželenim učinkom, stanje neželenega učinka po prekinitvi zdravljenja, stanje neželenega učinka ob ponovni uvedbi zdravila; podatki o zdravilu: ime zdravila in učinkovina, odmerjanje, pot uporabe, indikacija, trajanje zdravljenja; sočasno uporabljena zdravila in anamneza: sočasno uporabljena zdravila in obdobje zdravljenja, pomembni podatki v anamnezi (diagnoze, alergije, nosečnost...); poročevalec: ime in priimek, telefonska številka, ustanova zaposlitve, specializacija.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za statistične analize, za druge z zakonom določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov o človeških virih, ki jih zbiramo (neposredno od zaposlenih, javnih virov ali informacije od tretjih strank) in posredujemo naprej, so odvisne od narave položaja zaposlenega znotraj družbe in zahtev veljavne zakonodaje. Osebni podatki v zbirki so: podatki o delavcu (npr. ime in priimek, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka,poštna številka in kraj)), podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci) (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja,), podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi), drugi kontaktni podatki:(poslovni naslov, številke telefona, faksa in pozivnika, e-poštni naslovi, kontaktne informacije za nujne primere). Osebne informacije (npr. datum rojstva, zakonski stan, kraj rojstva, rasa, spol, veroizpoved, jezik). Drugo: storilnost, finančna kompenzacija in dodatne ugodnosti / bonitete, kode dejanj/statusa, identifikacijska številka družbe, naziv v službi, položaj/stopnja, prisotnost, oddelek, poslovna enota, nadzornik, lokacija, sindikat, cilji, projekti, pregled ter ocene delovne uspešnosti in vodstva, plača, dodatki, dolgoročni bonusi, nagrade, upokojitev, imena in rojstni datumi družinskih/ vzdrževanih članov. Izobrazba in šolanje (npr. stopnja izobrazbe, področje in ustanova; ocenitev kompetenc; poklicne licence in certifikati; tečaji). Številka socialnega zavarovanja ali druga nacionalna identifikacijska številka. Številka potnega lista. Številka vozniškega dovoljenja, registracijska številka vozila. Podatki o bančnem računu. Številka korporativne kartice. Pretekle zaposlitve in priporočila, predkaznovanost, objave v medijih, sodni postopki, osebni stečaj, aktivizem za pravice živali, vodstvene funkcije v gospodarskih družbah. Delovne omejitve in prilagoditve (Informacije o oceni in nadzoru izpostavljenosti v okviru varstva pri delu (npr. rezultati dozimetrije hrupa)). Sporazumi, ki jih delavci sklenejo z družbo. Informacije o dostopu in avtentifikaciji do računalnikov ali opreme (npr. identifikacijske kode, gesla). Reševanje pritožb. Fotografije in druge vizualne podobe zaposlenih delavcev. Občutljivi podatki (npr. podatki, ki razkrivajo raso, etnično poreklo, versko ali filozofsko pripadnost, zdravstveno stanje, spolno usmerjenost, politično opredelitev ali članstvo v sindikatu) se zbirajo samo s pisno privolitvijo ali če je to zahtevano z zakonodajo in se uporabljajo in razkrivajo samo za izpolnitev zakonskih zahtev.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo. Poleg tega je uporabnik tudi: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje RS, DURS, matična družba Merck & Co., Inc. (Whitehouse Station, NY, ZDA).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. Evidenca bolnikov, ki sodelujejo v programu podpore bolnika Simponi zame

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki z revmatoidnim artritisom, psoriatičnim artritisom, ankilozirajočim spondilitisom, ki so podali osebno privolitev za sodelovanje v programu obveščanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba brezplačnega obveščanja bolnikov o naslednjem odmerku zdravila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, potrebni za izvedbo Sistema obveščanja bolnikov: ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, diagnoza bolezni, način izvedbe Sistema obveščanja bolnikov (v primeru izvedbe Obveščanja po SMS številka mobilnega telefona), datum prvega obvestila.
 • Uporabniki zbirke: Razen upravljalcev baze in pogodbenega obdelovalca podatki ne bodo posredovani nobenemu uporabniku
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: VAROVANJE PROSTOROV V KATERIH SE NAHAJAJO ZBIRKE: izven delovnega časa se prostori zaklepajo, v delovnem času so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih, kontrola pristopa (magnetne kartice), požarno varovanje, videonadzor vstopa v poslovne prostore, alarm; ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE (NESPREMENLJIVOSTI) IN ZAUPNOSTI PODATKOV: delavci, ki delajo s podatki in dokumenti so civilno in kazensko odgovorni za integriteto in zaupnost podatkov in dokumentov, s katerimi delajo po pogodbi o delovnem razmerju, izjavi o varovanju osebnih podatkov ter zakonodaji s tega področja, osebne podatke obdelujejo le za to pooblaščene osebe pri Pogodbenem obdelovalcu, pooblastila zaposlenih za dostop do podatkov so omejena, pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari/sefu v varovanem prostoru, dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema; ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI OZ. RAZPOLOŽLJIVOSTI PODATKOV: podatki so dostopni iz varnostne kopije elektronske zbirke podatkov, ki se izdela vsak dan in ki se na diskovni enoti hrani v strežniški sobi, ki je v delovnem času in izven njega zaklenjena. ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA PODATKIH: notranja sledljivost obdelovanja (vnosov, vpogledov, sprememb in brisanj) osebnih podatkov: če mora pri izvrševanju svojih pooblastil in dolžnosti pogodbeni obdelovalec vpogledati v osebne podatke v dokumentih, vodi evidenco o tem, kdaj so bili posamezni osebni podatki vpogledani ali drugače obdelani in kdo je to storil, za obdobje 5 let; sledljivost posredovanja podatkov navzven: pogodbeni obdelovalec za vsak prenos ali posredovanje osebnih podatkov vodi evidenco o tem, kdaj, kam/komu in na kakšni pravni podlagi so bili osebni podatki preneseni ali posredovani, za obdobje 5 let.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave na takšno zbirko.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o poslanih obvestilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki z revmatoidnim artritisom, psoriatičnim artritisom, ankilozirajočim spondilitisom, ki so podali osebno privolitev za sodelovanje v programu obveščanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba brezplačnega obveščanja bolnikov o naslednjem odmerku zdravila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki, potrebni za evidenco o poslanih obvestilih: ime in priimek, naslov prebivališča, način izvedbe Sistema obveščanja bolnikov (SMS/klasična pošta), številka mobilnega telefona (v primeru izvedbe Obveščanja po SMS), vsebina izvedbe obveščanja, opomnik v zvezi z zdravljenjem z zdravilom SIMPONI®, datum izvedbe obveščanja.
 • Uporabniki zbirke: Razen upravljalcev baze in pogodbenega obdelovalca podatki ne bodo posredovani nobenemu uporabniku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: VAROVANJE PROSTOROV V KATERIH SE NAHAJAJO ZBIRKE: izven delovnega časa se prostori zaklepajo, v delovnem času so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih, kontrola pristopa (magnetne kartice), požarno varovanje, videonadzor vstopa v poslovne prostore, alarm; ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE (NESPREMENLJIVOSTI) IN ZAUPNOSTI PODATKOV: delavci, ki delajo s podatki in dokumenti so civilno in kazensko odgovorni za integriteto in zaupnost podatkov in dokumentov, s katerimi delajo po pogodbi o delovnem razmerju, izjavi o varovanju osebnih podatkov ter zakonodaji s tega področja, osebne podatke obdelujejo le za to pooblaščene osebe pri Pogodbenem obdelovalcu, pooblastila zaposlenih za dostop do podatkov so omejena, pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari/sefu v varovanem prostoru, dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema; ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI OZ. RAZPOLOŽLJIVOSTI PODATKOV: podatki so dostopni iz varnostne kopije elektronske zbirke podatkov, ki se izdela vsak dan in ki se na diskovni enoti hrani v strežniški sobi, ki je v delovnem času in izven njega zaklenjena. ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA PODATKIH: notranja sledljivost obdelovanja (vnosov, vpogledov, sprememb in brisanj) osebnih podatkov: če mora pri izvrševanju svojih pooblastil in dolžnosti pogodbeni obdelovalec vpogledati v osebne podatke v dokumentih, vodi evidenco o tem, kdaj so bili posamezni osebni podatki vpogledani ali drugače obdelani in kdo je to storil, za obdobje 5 let; sledljivost posredovanja podatkov navzven: pogodbeni obdelovalec za vsak prenos ali posredovanje osebnih podatkov vodi evidenco o tem, kdaj, kam/komu in na kakšni pravni podlagi so bili osebni podatki preneseni ali posredovani, za obdobje 5 let.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave na takšno zbirko.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Sodelujoči v internetnem kvizu Claritine S

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Splošna javnost - sodelujoči v intrenetnem kvizu Claritine S.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje občasnih mailingov o novostih na področju alergij preko e-maila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve namena.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in Priimek, Kraj, Poštna številka, e-mail naslov.
 • Uporabniki zbirke: Razen upravljalcev baze in pogodbenega obdelovalca podatki ne bodo posredovani nobenemu uporabniku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave na takšno zbirko.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o delavcu: - Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno, začasno in/ali običajno bivališče. - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca. - Številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo pleče in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca - Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: -- bruto plača za delo s polnim delovnim časom, -- bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, -- bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), -- bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: -- bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - Izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): -- bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, -- dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): -- plača, -- zaostalo izplačilo, -- nadomestilo plače, -- izredno izplačilo; Podatke o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela; Podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

13. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

14. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so dokumentacija v zvezi z usposabljanjem za varno delo in preizkuse usposobljenosti, zdravstvene preglede delavcev, nezgode pri delu, kolektivne nezgode, nevarne pojave,
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo), podatki o poklicni bolezni, bolezni, povezani z delom; podatki o nezgodah pri delu, kolektivnih nezgodah.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se zanimajo za sklenitev delovnega razmerja v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje morebitnih novih delavcev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): V primeru neizbranega kandidata: do sprejema odločitve; sicer: trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno, začasno in/ali običajno bivališče. - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o napotenih delavcih, ki so napoteni na delo k upravljalcu in delavcih, ki delajo preko študentskega servisa ter drugih pogodbenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so napoteni na delo v Merck Sharp and Dohme d.o.o. in Intervet International b.v. Boxmeer, Podružnica v Ljubljani ter študenti, ki delajo v družbi preko pooblaščenih organizacij za posredovanje dela (študentski servisi) in drugi pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, študentov in drugih pogodbenih delavcev; Iskanje študentov in drugih pogodbenih delavcev za občasna dela preko pooblaščenih organizacij za posredovanje dela; Iskanje morebitnih novih delavcev družbe; za statistične analize; za druge z zakonom določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov o človeških virih, ki jih zbiramo in posredujemo naprej, so odvisne od narave položaja delavca znotraj družbe in zahtev veljavne zakonodaje. Osebni podatki v zbirki so: podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka,poštna številka in kraj)), podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci) (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja,), podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi), drugi kontaktni podatki:(poslovni naslov, , številke telefona, faksa in pozivnika, e-poštni naslovi, kontaktne informacije za nujne primere). Osebne informacije (npr. datum rojstva, zakonski stan, kraj rojstva, rasa, spol, veroizpoved, jezik). Drugo: storilnost, finančna kompenzacija in dodatne ugodnosti / bonitete, kode dejanj/statusa, identifikacijska številka družbe, naziv v službi, položaj/stopnja, prisotnost, oddelek, poslovna enota, nadzornik, lokacija, sindikat, cilji, projekti, pregled ter ocene delovne uspešnosti in vodstva, plača, dodatki, dolgoročni bonusi, nagrade, upokojitev, imena in rojstni datumi družinskih/ vzdrževanih članov. Izobrazba in šolanje (npr. stopnja izobrazbe, področje in ustanova; ocenitev kompetenc; poklicne licence in certifikati; tečaji). Številka socialnega zavarovanja ali druga nacionalna identifikacijska številka. Številka potnega lista. Številka vozniškega dovoljenja, registracijska številka vozila. Podatki o bančnem računu. Številka korporativne kartice. Pretekle zaposlitve in priporočila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo (računovodski servis) in uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje RS, DURS, Center za socialno delo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku \"Zasebnost in varovanje podatkov\", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

17. Evidenca oseb, ki opravljajo delo po avtorski, podjemni ali drugi pogodbi Obligacijskega zakonika RS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki za družbo opravljajo delo po avtorski, podjemni ali drugi pogodbi iz Obligacijskega zakonika RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev pogodb. - Iskanje oseb za občasna dela. - Iskanje morebitnih novih pogodbenih sodelavcev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, davčni urad (izpostava in naslov), zavezanec za DDV, stopnja normiranih odhodkov, številka računa, banka, institucija/ustanova (naziv in naslov), status (javni uslužbenec ali zasebnik).
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Zbirka osebnih podatkov, zbranih tekom pilotnega programa »Zavzetost za zdravljenje«

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna pisna privolitev posameznika (prvi odstavek 10. člena in prva točka prvega odstavka 13. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki bodo sodelovali v programu »Zavzetost za zdravljenje«.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Oprava analize razlogov za neredno jemanje zdravil in ukrepov, ki pripomorejo k pravilnejšemu in rednejšemu jemanju zdravil. Za MSD bodo osebne podatke posameznikov zbirale lekarne, ki bodo vključene v program »Zavzetost za zdravljenje«, pri čemer se osebni podatki ne posredujejo upravljavcu, temveč slednji prejme zgolj anonimizirane podatke za potrebe omenjene analize.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka pilotnega programa »Zavzetost za zdravljenje«.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo so odvisni od stopnje privolitve posameznika. Osebni podatki so: • starost in spol; • telefonska številka; • podatki o MSD kardio-metabolnih zdravilih, ki jih posameznik jemlje; • število drugih zdravil na recept, ki jih posameznik jemlje; • razlogi za neredno in nepravilno jemanje MSD kardio-metabolnih zdravil; • sprejeti ukrepi z namenom izboljšati pravilno in varno uporabo zdravil; • podatki o tem, ali je po enem mesecu in po treh mesecih posameznikova uporaba MSD kardio-metabolnih zdravil bolj pravilna in varna.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki posameznikov so dostopni lekarnam, ki so vključene v program »Zavzetost za zdravljenje« in pri katerih posamezniki pred kakršno koli obdelavo tudi podajo svojo pisno privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen oprave analize razlogov za neredno jemanje zdravil in ukrepov, ki pripomorejo k pravilnejšemu in rednejšemu jemanju zdravil. Lekarne v imenu upravljavca osebne podatke zbirajo, pri čemer upravljavcu za potrebe analize o razlogih za neredno jemanje zdravil in o ukrepih, ki pripomorejo k pravilnejši in redni uporabi zdravil, posredujejo le anonimizirane podatke. V zvezi s posamezniki, ki privolijo v prejemanje opomnika za jemanje zdravil preko SMS sporočil, lekarne v imenu upravljavca telefonsko številko neposredno posredujejo pogodbenemu izvajalcu (tj. pogodbenemu obdelovalcu upravljavca), ki preko računalniške aplikacije poskrbi za to, da posameznik na navedeno telefonsko številko avtomatično prejema SMS sporočilo z opomnikom za jemanje zdravil.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: MSD je sprejel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vseh osebnih podatkov, ki so urejeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pri lekarnah in pogodbenem izvajalcu so predmet urejanja v pisnih pogodbah z lekarnami in pogodbenim izvajalcem. Tako MSD-jev notranji pravilnik kot tudi postopki, h katerim so tako lekarne kot tudi pogodbeni izvajalec zavezani, urejajo med drugim: (i) varovanje prostorov, opreme in sistemske programske opreme vključno z vhodno-izhodnimi enotami, pred nepooblaščenimi osebami ali dostopi iz lokalnega omrežja ali drugod; (ii) varovanje aplikativne programske opreme, oz onemogočanje nepooblaščenega dostopa fizičnim osebam in uporabnikom lokalnega omrežja; (iii) preprečitev nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu znotraj lokalnega omrežja; (iv) zagotavljanje kontrole in nadzora prometa in komunikacij; (v) zagotavljanje učinkovitega načina blokiranja, uničenja, izbrisa podatkov na vseh medijih, po preteku dobe za hranjenje podatkov; (vi) zagotavljanje kontrole in nadzora dostopa na nivoju fizičnega dostopa do podatkov; (vii) zagotavljanje kontrole in nadzora dostopa iz lokalnega omrežja do podatkov; (viii) zaščita lokalnega omrežja pred nepooblaščenimi vdori oz posegi in dostopi; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pri upravljavcu so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov ter v pogodbah z lekarnami in pogodbenim izvajalcem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalce, ki dostopajo do poslovnih prostorov družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti in nadzor poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv delodajalca, čas prihoda, čas odhoda, namen obiska.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku \"Zasebnost in varovanje podatkov\", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Arhiv video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, napoteni delavci, študenti, obiskovalci in osebje, ki upravlja s prostori.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti in nadzor poslovnih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek zunanje podobe osebe, čas posnetka, lokacija posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca oseb, ki imajo dostop v poslovne prostore.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, napoteni delavci, študenti in drugo osebje, ki ima dostop v poslovne prostore.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Omogočanje dostopov do prostorov upravljavca, evidentiranje vstopa zaradi spremljanja morebitnih varnostnih incidentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka kartice, pravica vstopa v poslovne prostore, čas vstopa v poslovne prostore, čas izstopa iz poslovnih prostorov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Interni telefonski imenik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, napoteni delavci in študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje seznama telefonskih številk.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve v družbi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca o sredstvih podjetja danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, napoteni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence danih sredstev v uporabo zaradi terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se vodi za čas zaposlitve v družbi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Telefon: ime in priimek, tip telefona, serijska številka telefona, serijska številka SIM kartice, datum prevzema in podpis; kreditna kartica: ime, priimek, datum prejema kartice, podpis; magnetna kartica: ime, priimek, datum prejema kartice, podpis; kartica za gorivo: ime, priimek, datum prejema kartice in pin-a, podpis; avtomobil: ime, priimek zaposlenega in njihovih družinskih članov, datum rojstva, številka šasije, EMŠO, naslov prebivališča, stanje kilometrov, datum prevzema avtomobila, vrsta osebnega avtomobila, registrska številka, stanje števca, podpis, kraj.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo ter zunanji uporabniki na podlagi izrecne zahteve, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku \"Zasebnost in varovanje podatkov\", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o strokovnih sodelavcih, ki oglašujejo zdravila

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravilih (ZZdr-2).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Strokovni sodelavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava seznama strokovnih sodelavcih, ki oglašujejo zdravila Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas zaposlitve strokovnega sodelavca + nadaljih 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke in uporabniki na podlagi izrecne zahteve, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca pogodb z zunanjimi strokovnjaki na področju zdravstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika ter na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki, farmacevti, medicinske sestre, člani skupine vodilnih delavcev, člani upravnega odbora zdravstvenih organizacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled in odobritev sklenitve pogodbe z zdravstvenimi delavci ter izvedba plačila honorarja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 7 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zdravstvenega delavca / naziv podjetja, naslov, davčna številka, davčni urad, zavezanec za ddv, EMŠO / matična številka, banka in številka transakcijskega računa, znesek honorarja, status izvajalca, institucija - ustanova zaposlitve, vladne funkcije, rezultat DPSS.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

26. Evidenca sponzorskih in donacijskih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosillci, člani uprave prosilcev prošenj za sponzorstvo / donacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled in odobritev prošenj za sponzorstvo, donacije in dobrodene prispevke.
 • Rok hrambe (neobvezno): 7 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, vladne funkcije, rezultat DPSS.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku \"Zasebnost in varovanje podatkov\", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

27. Evidenca o rezultatih DPSS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in dobavitelji,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preverjanje potencialnih konfliktov interesov in ujemanje s seznamom možnih prepovedanih strank družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, država.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

28. Evidenca danih vzorcev zdravil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravstveni delavci, ki prosijo za vzorce zdravil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih zahtev pri deljenju vzorcev zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv prosilca, število zahtevanih vzorcev, število prejetih vzorcev, vzorci (izdelek, jakost, pakiranje, serijska številka), datum prošnje in datum prejema prošnje, ime in priimek strokovnega sodelava, ki je vzorce prejel.
 • Uporabniki zbirke: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke in uporabniki na podlagi izrecne zahteve, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca posrednikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družbeniki in vodstveni delavci posrednikov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preverjanje potencialnih konfliktov interesov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hranjenje podatkov za čas trajanja pogodbe + nadaljnih 7 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv podjetja (posrednika), delovno mesto, lastniški delež, vodstveni delavci in njihove vladne funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

30. Evidenca strank, ki jih obiskuje MSD AH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravstveni delavci (strokovnjaki) na področju veterine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o izdelkih, pošiljanje strokovnih raziskav, vabila na predavanja in izobraževanja, svetovanje in komuniciranje, izdelava internih statistik upravljavca posredovanje splošnih in strokovnih informacij prek naših strokovnih sodelavcev, spletnih strani, elektronske pošte, klicnih centrov, pošte in drugih kanalov ter za namene drugih poslovnih aktivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas trajanja poslovnega sodelovanja oz. do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta in stopnja strokovne izobrazbe, naziv in terapevtsko področje oz. naziv delovnega mesta, specializacija, ustanova kjer so zaposleni, oddelek in naslov ustanove, delovni čas, telefonska številka (službena in/ali zasebna), elektronski naslov (služben in/ali zaseben), zaznamek ali je javni uslužbenec in morebitne vladne funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: MSD AH Intervet internationall, BV Boxmeer, podružnica v Ljubljani, Izovet s.p., oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku \"Zasebnost in varovanje podatkov\", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca podatkov o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (10. člen ZVOP-1) in pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročnik storitev v okviru Merck&Co skupine (Pogodba za opravljanje Agencijskih storitev); Kupci (posamezne fizične osebe ali zaposleni) za odkup osnovnih sredstev izločenih iz uporabe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence naših kupcev in izdanih računov za prodajo osnovnih sredstev izločenih iz uporabe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam kupcev: Podatki o podjetju oz. posameznih kupcih (ime in priimek, naslov, faks, e-pošta, telefonske številke, davčna številka) kontaktna oseba in direktor (-e) (polno ime, naslov, elektronska pošta, telefonska številka), tip družbe, struktura, podatke o bančnem računu; Izdani računi: številka računa, datum računa, datum zapadlosti, vrednost, znesek DDV, skupni znesek.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo; računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

32. Evidenca plačil storitev in blaga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (10. člen ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, napoteni delavci, študenti, dobavitelji, posredniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje in upravljanje sistema za naročanje blaga in storitev naših dobaviteljev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam dobaviteljev in posrednikov: Podatki o podjetju in posameznih dobaviteljih (ime in priimek, naslov, faks, e-pošta, telefonske številke, davčna številka) kontaktna oseba in direktor (-e) (polno ime, naslov, elektronska pošta, telefonska številka), tip družbe, Tip dobavitelja, struktura, podatke o bančnem računu; Obveznosti do dobaviteljev: številka računa, datum, vrednost, skupni znesek DDV; Prejeti računi: številka računa, datum izdaje računa, datum prejema računa, datum zapadlosti, vrednost, DDV znesek ;Arhiv evalvacije dobaviteljev - odvisno od vrste dobavitelja: število zaposlenih in letni promet; finančni podatki družbe; pogodbeni znesek in trajanje pogodbe, lastniška in upravljalska struktura in njihove morebitne vladne funkcije; Register uporabnikov sistema Ariba: ime in priimek uporabnika, ime in priimek nadrejenega, telefonska številka, elektronski naslov, delovno mesto in limit odobritev glede na položaj (GoA); analiza internih naročil za Sodexo: ime in priimek naročnika, naročilo, kategorija naročila, datum
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

33. Evidenca o potnih nalogih, službenih poteh in obračunu potnih stroškov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in povračilo potnih stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter ID zaposlenega, ime in priimek nadrejenega, podatki o službeni poti (kje, kdaj, kako ,namen), podatki o potnih stroških, ime, priimek in delodajalec gosta/poslovnega partnerja.
 • Uporabniki zbirke: Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo (računovodski servis) in uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (Davčna uprava RS).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku "Zasebnost in varovanje podatkov", katerega zadnja odobrena verzija je stopila v veljavo 30. junija 2011. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam