Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DARINKA ŠTUHEC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DA-MI POSLOVNE STORITVE, DARINKA ŠTUHEC S.P.
Sedež ali naslov: BABINCI 61
Poštna številka: 9240
Kraj: LJUTOMER
Matična številka: 5195996000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osebni podatki - zaposleni delavci in delavci zaposleni pri drugih obrtnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o dohodnini, Zakon o davčni službi, Drugi predpisi, ki urejajo delovno, pokojninsko,invalidskoin zdravstveno zavarovanje ter varstvo zaposlenih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni pri zasebnih delodajalcih in firmah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač in drugih prihodkov fizičnih in pravnih oseb. Pri izdelavi statističnih poročil se osebni podatki obdrlujejo tako, da identiteta posameznika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1leto po prenehanju delovnega razmerja pri podjetnici oziroma v skladu z roki, ki jih za posamezne evidence določa pozitivna zakonodaja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki in spol, stalno ali začasno bivališče, osebni dohodek, enotna matična številka občana EMŠO, delovna doba, zaposlitev (delodajalec, sedež delodajalca), davčna številka, številka tekočega računa, kraj, občina in država rojstva, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o izrabi dopusta, strokovna izobrazba, usposobljenost, delovno mesto, trajanje in razpored delovnega časa, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja ( določen, nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, izobraževanje ob delu ali iz dela, davčna številka otrok, če jih uveljavlja v davčni olajšavi,plače in nadomestila, elektronski naslovi zaposlenih, telefonska številka. Občutljivi osebni podatki: obračun osebnega dohodka
 • Uporabniki zbirke: Državni organi in institucije: Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčni urad RS ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela zasebna podjetnica in se uporablja z dne 01.09.2006 ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) Uradni list RS št.86/2004. V prostorih zasebne podjetnice so nameščene alarmne naprave, ki niso povezane s centrom. Prostor pa je zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam