Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE D.D.
Sedež ali naslov: Jadranska 21
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5114535000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS.št.40/06), privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, zaposleni preko pogodbe o delu ali avtorske pogodbe, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali drugih pravnih oblik opravljanja dela, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, statistična poročila, priprava ponudb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: ime in priimek, dekliški priimek, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), davčna izpostava, izobrazba (ustanova, naziv, stopnja), invalidnost in kategorija, delna upokojenost, datum nastopa dela v podjetju, delovna doba v podjetju, delovna doba pred nastopom dela v podjetju, naslov e-pošte, GSM, domači telefon, dopolnilna dejavnost, ime in naslov drugega delodajalca (matična številka, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), članstvo v sindikatu; b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, pristojni organ kateri je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: številka pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela v podjetju, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic delavca, strokovna usposobljenost (certifikati, znanja), naziv delovnega mesta, kraj opravljanja dela (oddelek, delovna enota), število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, konkurenčna klavzula; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; d) podatki o otrocih zaposlenih: ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva EMŠO, davčna številka, potrdilo o vpisu; e) zunanji sodelavci in študenti: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), upravna enota, davčna številka, GSM, vrsta delovnega razmerja, datum pričetka in zaključka dela.
 • Uporabniki zbirke: Upravičeni delavci upravljalca osebnih podatkov in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS.št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah v omarah ali v elektronskih oblikah zaščiteno z uporabniškim imenom in geslom posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS.št.40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, zaposleni preko pogodbe o delu ali avtorske pogodbe, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izračun in izplačilo plač in drugih dohodkov iz zaposlitve oziroma dejavnosti ter z njimi povezanih dajatev, ugotavljanje in analiza stroškov, statistična poročila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: vsebovani v evidenci o zaposlenih delavcih, številka transakcijskega računa; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Upravičeni delavci upravljalca osebnih podatkov in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS.št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah v omarah ali v elektronskih oblikah zaščiteno z uporabniškim imenom in geslom posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS.št.40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali druge pravne oblike opravljanja dela, statistična poročila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Upravičeni delavci upravljalca osebnih podatkov in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS.št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah v omarah ali v elektronskih oblikah zaščiteno z uporabniškim imenom in geslom posameznika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o obiskovalcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS.št.86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci podjetja RRC, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja in reda v prostorih podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv podjetja oz. organizacije, datum in ura obiska, razlog obiska oz. kontaktna oseba.
 • Uporabniki zbirke: Upravičeni delavci upravljalca osebnih podatkov in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS.št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v zvezkih v omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o strankah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS.št.86/04), privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe pri obstoječih in potencialnih strankah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti, sklepanje novih poslov, tržne in marketinške aktivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv podjetja oz. organizacije, naslov, kontaktna oseba, delovno mesto, naslov e-pošte, telefonska številka, številka telefaksa.
 • Uporabniki zbirke: Upravičeni delavci upravljalca osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v pisarniških predalih ali v elektronskih oblikah zaščiteno z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam