Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIJAŠKI DOM POLJANE
Sedež ali naslov: Potočnikova 3
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5268362000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. EVIDENCA O PRIJAVLJENIH KANDIDATIH ZA VPIS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Ur.l.RS, št. 97/06) in osebna privolitev kandidata.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti srednjih šol in višjih strokovnih šol, ki želijo bivati v Dijaškem domu Poljane, starši oz. skrbniki dijakov in študentov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje vpisa v dijaški dom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št .86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih in študentih višjih strokovnih šol: osebno ime kandidata (ime in priimek), EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega/začasnega bivališča, državljanstvo, kontaktne telefonske številke ali elektronski naslov; podatki o šolanju v prihodnjem šolskem letu: ime šole, naziv programa izobraževanja, letnik, podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: osebno ime (ime in priimek), naslov bivališča, telefonska številka ali elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci dijaškega doma in pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje s strani MŠŠ pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2. EVIDENCA VPISANIH DIJAKOV IN ŠTUDENTOV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Ur.l.RS,št. 97/06) in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti višjih strokovnih šol vpisani v Dijaški dom Poljane, ter starši oz. skrbniki dijakov in študentov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpis v dijaški dom in oblikovanje vzgojnih skupin.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakinjah oz. študentkah višjih strokovnih šol: osebno ime kandidata (ime in priimek), EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega/začasnega bivališča, državljanstvo, kontaktne telefonske številke ali elektronski naslov; podatki o šolanju v prihodnjem šolskem letu: ime šole, naziv programa izobraževanja, letnik, podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: osebno ime (ime in priimek), naslov bivališča, telefonska številka ali elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci dijaškega doma in pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje s strani MŠŠ pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 3. OSEBNI LIST

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti višjih strokovnih šol vpisani v Dijaški dom Poljane.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja in bivanja v dijaškem domu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih in študentih višjih strokovnih šol: ime, priimek, številka osebnega lista, datum sprejema, datum izstopa, datum rojstva, kraj rojstva, država; podatki o bivanju dijakov in študentov višjih strokovnih šol v dijaškem domu: šolsko leto, šola, program, letnik, vzgojna skupina, interesne dejavnosti v dijaškem domu, pohvale, nagrade in priznanja.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci dijaškega doma in pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke se obdeluje ročno na predpisanih obrazcih. Osebni listi so shranjeni v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 4. MATIČNA KNJIGA (EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV VIŠJIH ŠOL V DIJAŠKEM DOMU)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V Dijaški dom Poljane vpisani dijaki in študenti srednjih šol in višjih strokovnih šol.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca vpisanih dijakov in študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijakih in študentih višjih strokovnih šol: številka osebnega lista, priimek in ime, datum rojstva, datum sprejema in izstopa iz dijaškega doma, drugi podatki npr. podatki o predčasnem izpisu iz dijaškega doma. Podatki so razporejeni po šolskih letih ter po abecednem redu priimkov dijakov in študentov.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci dijaškega doma in pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. 5. EVIDENCA SVETOVALNE SLUŽBE O STROKOVNI OBRAVNAVI DIJAKOV IN ŠTUDENTOV VIŠJIH ŠOL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Ur.l.RS, št. 97/06) in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti višjih strokovnih šol, ki so kršili pravila bivanja Dijaškega doma Poljane.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje postopka vzgojnega ukrepanja ter izvrševanje vzgojnih ukrepov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokumenti o postopku vzgojnega ukrepanja se hranijo še 3 mesece po izbrisu izrečenega ukrepa. V primeru, da ukrep ni izrečen ali izvršen, se dokumenti hranijo še 6 mesecev po dokončnosti postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dijaku ali študentu višje strokovne šole: ime, priimek dijaka ali študenta, naslov bivališča, vzgojna skupina, datum kršitev, vrsta kršitve, vrsta vzgojnega ukrepa, datum izreka vzgojnega ukrepa, zapisniki o kršitvi in uvedbi postopka vzgojnega ukrepanja, zapisniki o vzgojnem ukrepanju, vabila staršem, soglasje staršev, soglasje dijaka ali študenta, strokovna mnenja strokovnih delavcev, strokovnih institucij.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci dijaškega doma.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 6. EVIDENCA VPISANIH ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Ur.l.RS, št. 97/06) in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti vpisani v Dijaški dom Poljane, ter starši oz. skrbniki študentov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija vpisa in nastanitve v dijaški dom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o študentih: osebno ime kandidata (ime in priimek), EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega/začasnega bivališča, državljanstvo, kontaktne telefonske številke ali elektronski naslov; podatki o šolanju v prihodnjem šolskem letu: ime fakultete, naziv študijskega programa, letnik, podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih: osebno ime (ime in priimek), naslov bivališča, telefonska številka ali elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Strokovni delavci Dijaškega doma Poljane, pooblaščeni delavci Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter delavci Pisarne za študentske domove.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v tajništvu dijaškega doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 7. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH (PERSONALNA MAPA)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev zaposlenega.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Dijaškem domu Poljane.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenem: ime, priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, TRR, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, kontaktne telefonske številke, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, podatki o strokovnem izpopolnjevanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, vrsta zaposlitve, pogodbeno delo, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenih, podatki o predhodnih zaposlitvah, podatki o plači, nadomestilih za plačo, nagradah, solidarnostni pomoči, kreditih, odločbe o dopustih.
 • Uporabniki zbirke: Upravno-administrativni delavci Dijaškega doma Poljane, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovalnice, pooblaščeni delavci MŠŠ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari v tajništvu dijaškega doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. 8. EVIDENCA GOSTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prehodni gosti Dijaškega doma Poljane.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje pregleda nad gosti dijaškega doma, prijava/odjava začasnega bivališča, prijava gostov na policijo v skladu z zakonom, obračun storitev za goste.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o gostu: zaporedna številka, ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno prebivališče, državljanstvo, številka javne listine, datum prijave, datum odjave.
 • Uporabniki zbirke: Upravno-administrativni delavci in vratarji - receptorji Dijaškega doma Poljane.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjeni omari v tajništvu dijaškega doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam