Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGROMEHANIKA D.D.
Sedež ali naslov: HRASTJE 52 A
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5095450000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. kadrovska zbirka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o varnosti in zdravju pri deluzakon o prevozih v cestnem prometu, davčna zakonodaja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje del
 • Rok hrambe (neobvezno): čas trajanja delovnega ali drugega razmerja, v skladu z zakoni na podlagi katerih se zbirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A)DELAVCI a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva – kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, – davčna številka, - tekoči račun – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi d) podatki o številu ur: – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih -opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, e) dopust: - število dni dopusta, - število izkoriščenih dni, f) podatki o usposabljanju: - delovno mesto, - datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, - datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa g) podatki o poškodbi pri delu -delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa -podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba, kje se je zgodila nesreča, število poškodovanih oseb, koliko oseb je izgubilo življenje, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu) h)podatki o plači -podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, - zaostalo izplačilo, -nadomestilo plače, -izredno izplačilo; -podatke o drugih stroških dela: -povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, -jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; i) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – – plačani prispevki za starševsko varstvo, – – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – – plačani prispevki za zaposlovanje j) krediti: – - številka pogodbe, – - datum pogodbe, – - vrsta odtegljaja, – - tip kredita, – - znesek obroka, – - višina kredita, – - število obrokov k) vzdrževani družinski člani: – - priimek, – - ime, – - datum rojstva, – - davčna številka, – - šifra sorodstva; - status olajšave pri dohodnini l) podatki za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje: – - številka pogodbe, – - datum pristopa, – - datum začetka zavarovanja, – - vzrok prekinitve, – - znesek premije zaposlenega; m) delovna doba: – - status zaposlitve, – - celotna delovna doba, – - delovna doba v podjetju; n) podatki o varstvu pri delu - datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, - datum izjave o varnosti z oceno tveganja, - opis delovnega procesa, - delovna oprema, - predmeti dela, - izpostavljenost tveganjem, - ukrepi, - osebna varovalna oprema, - posebne zdravstvene zahteve, - neustreznost delovnega mesta, - pripombe delodajalca, - kraj izdaje napotnice, - datum izdaje napotnice o) dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: - status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, - predlagano drugo delo, - razlog za morebitno neizdano oceno, - predlagani ukrepi, - kraj zdravniškega pregleda, - datum zdravniškega pregleda, p) nalog za službeno potovanje: - številka naloga, - datum naloga, - delovno mesto, - naslov stalnega prebivališča, - datum odhoda, - ura odhoda, - po nalogu, - cilj odhoda, - naloga, - datum prihoda, - trajanje potovanja, - uporabljena prevozna sredstva, - plačnik potnih stroškov, - višina dnevnice, - posebni dodatki, - predujem, - datum prejema predujma, - kraj izdaje, - datum izdaje r) predlog obračuna potnih stroškov: - ime in priimek predlagatelja, - naslov stalnega prebivališča predlagatelja, - čas odhoda, - čas prihoda, - čas odsotnosti, - število dnevnic, - znesek dnevnic, - specifikacija prevoznih stroškov, - specifikacija drugih stroškov, - znesek predujma, - datum predujma, - spisek prilog, - priloge, - kraj obračuna, - datum obračuna, s) obračun potnih stroškov: - višina odobrenega izplačila, - plačnik izplačila, - ime likvidatorja, - višina izplačila, - ime blagajnika, - datum izplačila B) ŠTUDENTI -ime, priimek, -naslov stalnega bivališča, -naslov začasnega bivališča, -datum rojstva - naziv študentskega servisa - letnik izobraževalne ustanove - naziv izobraževalne ustanove -status študenta/dijaka do - vpisna številka študenta/dijaka -številka osebnega dokumenta študenta/dijaka C) PRAKTIKANTI - ime, priimek, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - datum rojstva, - podatki o izobraževanju in izobraževalni ustanovi, - transakcijski račun, ime banke, D) VAJENCI - ime, priimek, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - datum rojstva, - podatki o izobraževanju in izobraževalni ustanovi, - transakcijski račun, ime banke, E) ŠTIPENDISTI - ime, priimek, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - datum rojstva, - podatki o izobraževanju in izobraževalni ustanovi, - transakcijski račun, ime banke, - višina štipendije, - trajanje štipendiranja, - obveznosti do delodajalca. F) PODATKI, KI SE ZBIRAJO NA PODLAGI NAJEMNIH, AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB avtorska - ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - število delavnih ur, - ime avtorske agencije, - predmet pogodbe, - čas trajanja pogodbenega razmerja, - datum sklenitve pogodbe, - aneksi k pogodbi najemna -davčna številka, - številka transakcijskega računa, - naslov ter drugi podatki o poslovnih prostorih, ki so predmet najemne pogodbe, - višina mesečne najemnine, - čas trajanja pogodbenega razmerja, - datum sklenitve pogodbe, - aneksi k pogodbi podjemna -ime -priimek -stalno/začasno bivališče -davčna številka, - številka transakcijskega računa, - čas trajanja pogodbenega razmerja, - datum sklenitve pogodbe, - aneksi k pogodbi
 • Uporabniki zbirke: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Republiški inšpektorat za delo in drugi),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih,, ki se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. pooblaščene osebe Agromehanike, ki imajo dostop:Kovšak d.o.o.,Seljakovo naselje 13, Kranj in Asknet d.o.o., Topniška 4a, Ljubljana, ki sta pogodbena vzdrževalca računalniške mreže; Sekne Janko, s.p., Mlakarjeva ul.32,Šenčur pa je pogodbeni izvajalec za varstvo in zdravje pri delu;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o varstvu osebnih podatkov, zakon o varstvu potrošnikov, obligacijski zakonik, zakon o plačilnem prometu, zakon o izvršbi in zavarovanju, zakon o davčnem postopku, zakon o pravdnem postopku
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe in zasebniki, ki so sklenili ali pa so v fazi sklepanja poslovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje poslovnih razmerij, poplačilo in izterjava terjatev, reševanje garancijskih zahtevkov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti, v skladu z zakonom na podlagi katerega se zbirajo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, emšo, davčna, številka računov pri organizacijah za plačilni promet,stalno, začasno bivališče, identifikacijski dokument( os.izkaznica, potni list), zaposlitev, podatki o premoženju (premičnine, nepremičnine), telefonska številka,podatki za zavarovanje plačila terjatev (isti podatki o porokih kot o kupcih)
 • Uporabniki zbirke: pravne in fizične osebe, ki izkazujejo pravni interes v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov, obligacijskim zakonikom, zakonom o davčnem postopku, zakonom o izvršbi in zavarovanju, zakonom o plačilnem prometu, zakonom o pravdnem postopku
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov. Dostop do podatkov je urejen s sistemom gesel in pooblastil. Podatki na papirju se hranijo v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam