Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO, VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE DOBRODELNE DEJAVNOSTI
Sedež ali naslov: VRANSKO 144A
Poštna številka: 3305
Kraj: VRANSKO
Matična številka: 1824317000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu sv. Rafaela Vransko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljevljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, podatki o družinskih razmerah: število družinskih članov, starost otrok, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, poklicno napredovanje, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se hrani v prostorih tajništva ali v direktorski pisarni, ki se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu sv. Rafaela Vransko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega in zdravstvenega zavarovanja, zagotavljanje podatkov za statistične obdelave podatkov, za izvajanje inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o plačah in nadomestilih, ki bremene delodajalca, plača za tekoči mesec po kolektivni pogodbi oz. pogodbi o zaposlitvi, bruto plača, zaostala izplačila in nadomestila, izredna izplačila, neto plača, povračila v zvezi z delom, regres, dodatna plačila, jubilejne nagrade, vplačila prostovoljnega zavarovanja, davki na plače, ostali stroški dela, prispevki delodajalca, prispevki v breme zavarovanca, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod RS za zaposlovanje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah delavca, ki se nahajajo v direktorski sobi, v računovodstvu osebnih dohodkov ter v računalniški bazi podatkov. Dostop je mogoč le pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu sv. Rafaela Vransko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, izobrazba, kategorija invalidnosti, delovno mesto in opis dela s podatki iz ocene tveganja, opis delovnega procesa, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora delavec izpolnjevati, napotnice in zdravniška spričevala, zdravniška mnenja, podatki o rokih za periodične zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Pooblaščeni delavci, pooblaščeni zdravnik delodajalca - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v direktorski pisarni ali prostorih tajništva. Dostop je omejen in mogoč le pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stanovalci Zavoda sv. Rafaela Vransko in njihovi svojci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nastanitve in oskrbe v zavodu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj in datum rojstva, spol, državljanstvo, izobrazba, poklic, stalno in začasno prebivališče, številka osebne izkaznice, občina zavarovanja, številka pokojninske zadeve, vrste prejemkov, dodatek za pomoč in postrežbo, način plačila, datum sprejema, vzrok sprejema, številka sobe, vrsta sobe, kategorija oskrbe, vrsta diete, datum izstopa, številka zavarovane osebe, registrska številka, zavarovalna podlaga. Ime in priimek osebe za obveščanje, naslov, ime in priimek osebe plačnika, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podakov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v prostorih socialne službe, ki se izven delovnega časa ter v času, ko v njih ni zaposlenih, zaklepajo. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran - varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni strokovni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uporabnikih storitve zdravstvene nege

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev zdravstvene nege.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Zavoda sv. Rafaela Vransko in statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: ime in priimek, rojstni podatki, spol, EMŠO, podatki o bivališču, negovalna in medicinska diagnoza, kategorija stanovalcev po zahtevnosti stopnje zdravstvene nege, postopki in medicinsko tehnični posegi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v ambulanti zavoda. Vhod v ambulanto je izven delovnega časa ter v času, ko v njej ni zaposlenih, zaklenjen. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do podatkov možen le za pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu sv. Rafaela Vransko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega varstva, zagotavljanje podatkov za statistiko in inšpekcijski nadzor.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu in vrsti delovnih ur, Število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in z oznako vrste delovnega časa, nadurno delo, neopravljene ure z nadomestilom, neopravljene ure brez nadomestila.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - MDDSZ RS - Statistični urad - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v direktorski pisarni in prostorih računovodstva ter v računalniški bazi podatkov. Dostop je možen le za pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu sv. Rafaela Vransko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in varovanja zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, datum pričetka dela in datum zaključka dela, podatki o morebitnih premestitvah, izobraževanjih s področja varstva pri delu in opravljenih preizkusih znanja.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci zavoda, izvajalci usposabljanja - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija o preizkusih znanja in opravljenih usposabljanjih se hrani v osebnih mapah v direktorski pisarni ali prostorih tajništva. Dostop je mogoč le pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposobljenosti za varstvo pred požari

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu sv. Rafaela Vransko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požari.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, zaposlitev, vrsta in način periodičnega usposabljanja in preverjanja znanja o varstvu pred požari.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci - Izvajalci usposabljanja - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila se hranijo v personalnih mapah zaposlenih v direktorski pisarni ali prostorih tajništva, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Dostop je možen le za pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci s pogodbo o delu ali izvajanju storitev, podatki o dobaviteljih oziroma njihovih predstavnikih in odgovornih osebah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, za potrebe Zakona o javnih naročilih in sklenitve pogodbe o dobavi. Izvajanje pogodb in uveljavljanje medsebojnih pravic in obveznosti po njih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj in datum rojstva, EMŠO, davčna številka, številka TRR, naslov prebivališča, telefonska številka doma, mobilna telefonska številka, predmet pogodbenega odnosa, trajanje pogodbe, vrednost pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod RS za zaposlovanje - Pooblaščeni delavci zavoda - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje zbirke v direktorski pisarni ali prostorih tajništva ter računovodstva, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Dostop omogočen le pooblaščenim delavcem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam