Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FISA NEPREMIČNINE D.O.O.
Sedež ali naslov: Lendavska ulica 8
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 5609020000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o lastnikih, najemnikih in uporabnikih nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon (Ur. list RS 69/2003), Stavrno pravni zakonik (Ur.list RS 87/2002), Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS 54/94), pogodbe o medsebojnih razmerjih, Pogodbe o opravljanju storitev upravljanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci: lastniki nepremičnin, najemniki nepremičnin, uporabniki nepremičnin, plačniki storitev. Dobavitelji: izvajalci storitev - fizične osebe (čistilke, hišniki, vzdrževalci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja storitev upravljanja in obratovanja z nepremičninami po pogodbi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o lastniku, najemniku, uporabniku nepremičnine oz. plačniku storitev: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, podatki o zaposlitvi, telefonske številke, internetni naslov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca zaradi izvajanja nalog po pogodbah o opravljanu storitev upravljanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: sebni podatki so varovani v skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, s katerim so predpisani postopki in ukrepi za zavarovanje, ki ga je sprejel direktor družbe dne 03.01.2007. S pravilnikom so preko elekronske pošte in oglasne deske na sedežu podjetja seznanjeni vsi zaposleni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih in pogodbenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v družbi FISA nepremičnine d.o.o., ter pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, statistična raziskovanja in drugi uradni nameni in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja - podatki o družinskem statusu zaposlenega: podatki o otrocih
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, kadrovska služba in obračun plač
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, s katerim so predpisani postopki in ukrepi za zavarovanje (organizacijski in tehnični), ki ga je sprejel direktor družbe 03.01.2007. S pravilnikom so preko internih spletnih strani seznanjeni vsi zaposleni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. VIDEONADZOR zajema sledeča območja in prostore: 1.ZUNANJE KAMERE (13 kamer): Vhod za stranke zahod, parkirišče za stranke Štefana Kovača, Parkirišče za stranke zahod, Vhod za stranke Štefana Kovača, Parkirišče za osebje centra Maximus, Depo sm

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorja družbe FISA nepremičnine d.o.o., o uvedbi video nadzora v centru MAXIMUS, ulica Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi FISA nepremičnine d.o.o., ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v družbi in centru Maximus • obiskovalci in poslovni partnerji • drugi obiskovalci varovanih prostorov družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorja družbe o uvedbi video nadzora in pravilnika o uvedbi video nadzora ter se praviloma ne hranijo, lahko pa se v določenih primerih hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom in odvetniku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja družbe FISA nepremičnine d.o.o. o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi FISA nepremičnine d.o.o. ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Objekt center MAXIMUS na lokaciji ulica Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota je varovan s proti vlomnim in proti požarnim alarmnim sistemom ter se opravlja obhodno fizično varovanje..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. VIDEONADZOR zajema sledeča območja: • ZUNANJE KAMERE (4 kamere): Vhodni plato, klančina, 2x parkirišče

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorja družbe FISA nepremičnine d.o.o., o uvedbi video nadzora objekta MOZAIK, Kocljeva ulica 21, 9250 Gornja Radgona • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi FISA nepremičnine d.o.o., ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • stanovalci objekta MOZAIK • obiskovalci in drugi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorja družbe o uvedbi video nadzora in pravilnika o uvedbi video nadzora ter se praviloma ne hranijo, lahko pa se v določenih primerih hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom in odvetniku
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja družbe FISA nepremičnine d.o.o. o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi FISA nepremičnine d.o.o. ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Objekt MOZAIK, Kocljeva ulica 21, 9250 Gornja Radgona je varovan s proti vlomnim in proti požarnim alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. VIDEONADZOR zajema sledeča območja in prostore: • ZUNANJE KAMERE ( 5 kamere): Parkirišče za stranke, dostavni prostor za Evrospin, vhoda za stranke, za objektom pri kotlovnici,

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorja družbe FISA nepremičnine d.o.o., o uvedbi video nadzora v TC LEDAVA, Kolodvorska ulica 2D, 9220 Lendava • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi FISA nepremičnine d.o.o., ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v TC LEDAVA • obiskovalci in poslovni partnerji • drugi obiskovalci varovanih prostorov družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorja družbe o uvedbi video nadzora in pravilnika o uvedbi video nadzora ter se praviloma ne hranijo, lahko pa se v določenih primerih hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom in odvetniku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja družbe FISA nepremičnine d.o.o. o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi FISA nepremičnine d.o.o. ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Objekt TC LEDAVA, Kolodvorska ulica 2D, 9220 Lendava je varovan s proti vlomnim in proti požarnim alarmnim sistemom ter se opravlja obhodno fizično varovanje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VIDEONADZOR zajema sledeča območja in prostore: • ZUNANJE KAMERE (9 kamer): Parkirišče spredaj in zadaj, vhod za stranke spredaj, vhod zadaj, terasa, prostori za dostavo

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorja družbe FISA nepremičnine d.o.o., o uvedbi video nadzora v centru MAXIMUS, Lackova ulica 22, 9250 Gornja Radgona. • Pravilnik o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi FISA nepremičnine d.o.o., ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci v družbi in centru Maximus Gornja Radgona • obiskovalci in poslovni partnerji • drugi obiskovalci varovanih prostorov družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom direktorja družbe o uvedbi video nadzora in pravilnika o uvedbi video nadzora ter se praviloma ne hranijo, lahko pa se v določenih primerih hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom in odvetniku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja družbe FISA nepremičnine d.o.o. o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v družbi FISA nepremičnine d.o.o. ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) Objekt center MAXIMUS, Lackova ulica 22, 9250 Gornja Radgona je varovan s proti vlomnim in proti požarnim alarmnim sistemom ter se opravlja obhodno fizično varovanje..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam