Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NOVA KUVERTA PREDELAVA PAPIRJA, D.O.O.
Sedež ali naslov: SLOVENČEVA ULICA 017
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5824397000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za ugotavljanje izpolnjevanja kadrovskih pogojev, izvajanje pogodbe o zaposlitvi in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka in izpostava, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče ter drugi kraji, iz katerega delavec prihaja na delo, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu in podatki o delodajalcu, podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci), datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec posreduje podatke iz evidence ZZZS v osmih dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.ZPIZ-u in na podlagi izrecne zahteve tudi drugim uporabnikim, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. Dostop do podatkov ima direktor, ostali po njegovem pooblastilu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z delodajalcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka in izpostava, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče ter drugi kraji, iz katerega delavec prihaja na delo, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu in podatki o delodajalcu, podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci), datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, izplačana plača, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, podatki o letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnost zaradi izobraževanja, začasne nezmožnosti za delo, začasne zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, podatki o delovni in zavarovalni dobi, podatki o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, jubilejna nagrada, odpravnina, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, povračila stroškov v zvezi z delom.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izvenn delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu, ki so se poškodovali na delu, na poti na delo/z dela oziroma na službeni poti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statističnega raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS , št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, spol, stalno prebivališče, datum rojstva, poklic, izobrazba, podatki o poškodbi, podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Pristojne državne institucije (Inšpektorat RS za delo), pooblaščenec za varstvo pri delu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izvenn delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam