Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALROKAG D.O.O.
Sedež ali naslov: Dole 15
Poštna številka: 5280
Kraj: Idrija
Matična številka: 2225310000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca polovnih partnerjev (naročnikov, dobaviteljev...)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja (ustna in pisna).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podale naročilo za storitev ali produkt in dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje poslovne dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1.Za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, številka TRR. 5.2.Za pravne osebe: ime firme, sedež firme, matična številka, davčna številka, zavezanec za DDV, telefonska številka – mobilni, stacionarni, številka TRR in ime banke, ime in priimek kontaktne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika družbe, lokacija dobave, pri vseh naročnikih pa tehnične skice naročnikov varovane tudi kot poslovna tajnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.04.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v poslovni dokumentaciji, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je dokumentacija v obdelavi, se hrani v poslovnih prostorih družbe, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam je vstop v te prostore omogočen zgolj po predhodnem naročilu in le v prisotnosti pooblaščenega delavca. Kasneje se dokumentacija hrani v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca zaposlenih delavcev in dijakov ter študentov na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci, bivši delavci ter dijaki in študentje iz naslova dela po študentskih napotnicah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izva
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur.l.RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, je ali ni rezident RS, izobrazba, poklic, status invalida, kategorija invalidnosti, delna upokojitev, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, delovno dovoljenje, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, naslov pristojnega davčnega urada, številka TRR, telefonske številke, e-mail naslov, podatki po obrazcu študentske napotnice, delovne izkušnje, delovni interesi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 01.04.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v personalnem spisu in drugi poslovni dokumentaciji, ki se nanaša na zaposlene, dijake in študente na delu. Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni. Nepooblaščenim dostop do teh podatkov ni omogočen, razen dostopa do lastnih osebnih podatkov. Kasneje se podatki hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega, pristojnega za vodenje te zbirke podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam