Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MATEJ MARC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: M&R MARC TRANSPORT, MATEJ MARC S.P.
Sedež ali naslov: ULICA IVANA KOSOVELA 029
Poštna številka: 5270
Kraj: AJDOVŠČINA
Matična številka: 3059634000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna privolitev posameznika ter pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri M&R Marc transport, Matej Marc s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so namenjeni za izpolnitev pogodbe o delu in posledično za obračun plač ter regresa za letni dopust, za prijavo na zdravniške preglede, prijavo na Zavod za pokojninsko in invalidsko varstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna skupina, kraj rojstva, telefonska številka, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, zdravstveno stanje, letni dopust, številka TRR, znesek bruto in neto plače, delovna doba, višina regresa za letni dopust
 • Uporabniki zbirke: Za posredovanje nekatreih vrst osebnih podatkov (ime, priimek) je krog posameznikov neomejen, uporabniki vseh vrst osebnih podatkov v zbirki pa so namenjeni za posredovanje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko varstvo, računovodkinji za obračun plač, poslovodji za organiziranje urnika, obračun ur za plače. Z uporabo vseh vrst osebnih podatkov razpolaga samostojni podjetnik Matej Marc, prokurist Rajko Marc ter računovodkinja Iris Krivec s.p. S podatki razpolagajo za namen obdelovanja za obračune plač, analiziranja poslovanja, izpolnjevanja evidenc določenih po zakonih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katreih se nahaja zbirka osebnih podatkov, so v času ko ni prisotne pooblaščene osebe, nedosegljivi nepooblaščenim. Postopki in ukrepi so za zavarovanje osebnih podatkov natančneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 12.3.2007 izdal Matej Marc s.p., popravek oziroma revizija starega pravilnika je bila narejena dne 1.8.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI LETNEGA DOPUSTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri M&R Marc transport, Matej Marc s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so namenjeni za vzpostavljanje evidence o izrabi letnega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, rojstni datum, število pripadajočega dopusta, število dni izrabljenega dopusta
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov so Matej Marc - samostojni podjetnik, računovodkinja Iris Krivec, prokurist Rajko Marc. Podatke se potrebuje za vodenje evidence o pripadajočem in izrabljenem dopustu za posameznega zaposlenega.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v pisarni, ki je v času odsotnosti pooblaščenih oseb zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA STROŠKOV DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Matej Marc s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so namenjeni za obračun plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, davčna številka, naslov, datum vstopa v delovno razmerje, bruto plača, neto plača, višina prispevkov iz plač za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zaposlovanje ter starševsko varstvo, višina stimulacije, višina regresa za letni dopust, osebne olajšave, posebne oljašave, dodatki za prehrano, prispevki za SPIZ, prispevki za zdravstveno varstvo, znesek prispevkov na izplačane plače.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki kategorije osebni podatkov so samostojni podjetnik Matej Marc, prokurist Rajko Marc ter računovodkinja Iris Krivec s.p..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence zahtevane po zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti, se hranijo na USB ključu, ter na računonalniku v pisarni, kamor nima nihče od nepooblaščenih dostopa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREVOZIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga je pisna privolitev posameznika ter evidence ki so določene po zakonu (izpolnjevanje potnega naloga, evidence o delavnem času za mobilno dejavnost, porabi goriva...)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so namenjeni za analiziranje opravljenih prevozov, kontrolo porabe goriva, prevoženih kilometrov ter posledično za obračun dnevnic za obračun plače.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki vrste osebnih podatkov kot so ime in priimek, je neomejen krog uporabnikov. UPORABNIK SAMOSTOJNI PODJETNIK MATEJ MARC - uporabnik podatkov z namenom kontrole pisanja evidenc, analiziranja poteka dela, obračuna dnevnic, priprave za plače UPORABNIK PROKURIST RAJKO MARC - uporabnik podatkov z namenom kontrole izpolnjevanja delavnih nalog, pisanja evidenc, analiziranja samega poslovanja podjetja. UPORABNIK RAČUNOVODKINJA IRIS KRIVEC S.P. - uporabnik podatkov z namenom obračuna plač
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so varovani v pisarni, ki je zakljenjena v času odsotnosti nepooblaščenih oseb.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam