Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PIŠEK-VITLI KRPAN proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev, d.o.o.
Sedež ali naslov: JAZBINA 9A
Poštna številka: 3240
Kraj: ŠMARJE PRI JELŠAH
Matična številka: 3313522000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas), • tujci, ki opravljajo dejavnost pri upravljavcu z ustreznim dovoljenjem, • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev – tujcev, • obdelava za zagotavljanje mesečnih statistik, • obdelava za potrebe inšpekcijskega nadzora, • evidentiranje sprememb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o delavcu: osebno ime in priimek, datum rojstva (če oseba nima EMŠO), kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca; številka transakcijskega računa delavca, številka mobilnega telefona oz. stacionarnega telefona, • podatki o delovnem dovoljenju delavca(tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje in izteka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, • podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic,ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo,ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, • podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • podatki z obrazcev M-1 in M-2: vrsta prijave: zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi spremembe RŠZ oz. delovnega časa, ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), šifra dejavnosti, registrska številka prijave potrebe po delavcu, EMŠO, državljanstvo-slovensko (tujci se morajo za prijavo osebno zglasiti na ZZZS), priimek, ime, (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, številka delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne /strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve prijave, vložnik ter datum prejema obrazca in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki z obrazca M-3: ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, šifra dejavnosti, registrska številka prijave potrebe po delavcu, vzrok spremembe, datum spremembe (dan, mesec, leto), EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni/zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, številka delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne /strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve spremembe, vložnik, datum prejema in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, TUJCI: • delovno dovoljenje, fotokopija potnega lista, odločba o bivalnem dovoljenju, podatki o družinskih članih, • splošni podatki: ime in priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, poklic in strokovna izobrazba, delovno mesto, lokacija dela, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kraj izdaje potnega lista, davčna številka, naslov bivališča v Republiki Sloveniji (ulica, kraj, pošta), naslov bivališča v tujini (ulica, kraj, država), vrsta dovoljenja za bivanje v Republiki Sloveniji, trajanje dovoljenja za bivanje v Republiki Sloveniji, posebna znanja in delovne izkušnje, začetek dela, prenehanje dela, • obrazec tuj-2/1: • firma in sedež prosilca, območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, • podatki o prosilcu (1. vlagatelj – firma, sedež, matična številka, šifra dejavnosti, upravna enota sedeža, šifra upravne enote; 2. delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje (registrska številka PD obrazca); 3. kraj opravljanja dela - na sedežu delodajalca, na terenu (lokacija); 4. prošnja za dovoljenje za zaposlitev - nova zaposlitev, podaljšanje; 5. doba, za katero se prosi za dovoljenje za zaposlitev od-do), • podatki o tujcu: priimek (priimek ob rojstvu), ime, spol, dan, mesec in leto rojstva, enotna matična številka tujca, davčna številka tujca, kraj in država rojstva, državljanstvo, naslov prebivališča v Republiki Sloveniji, naslov prebivališča v tujini, vrsta in številka potne listine (kraj in datum izdaje ter datum veljavnosti), vrsta dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji (datum izdaje dovoljenja za prebivanje in datum veljavnosti dovoljenja; tujec bo pridobil prvo dovoljenje za prebivanje), stopnja strokovne izobrazbe, poklic, posebna znanja, delovne izkušnje, • izjava tujca o dovoljenju uporabe podatkov za vodenje postopka, • obrazec tuj/4/3: • območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave, • podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec ): firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime odgovorne osebe, EMŠO odgovorne osebe, prebivališče odgovorne osebe (ulica, kraj in poštna številka), • številka pogodbe o zaposlitvi, • podatki o tujcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka v Republiki Sloveniji, če jo ima, prebivališče v Republiki Sloveniji (ulica, kraj in poštna številka), vrsta in številka potne listine (kraj in datum izdaje ter datum veljavnosti potne listine), delovno mesto, številka dovoljenja za zaposlitev, datum pričetka zavarovanja pri zavezancu za prijavo, začetek dela, prenehanje dela, • obrazec tuj/EU – zap: • območna služba, delovodna številka, datum prijave, datum odjave, • podatki o zavezancu za prijavo (delodajalec iz Republike Slovenije): firma, sedež, matična številka, davčna številka, priimek in ime kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe, • podatki o delavcu - državljanu EU: priimek in ime, datum rojstva, spol: m/ž, EMŠO / slovensko, če jo že ima, državljanstvo, številka potnega lista, strokovna izobrazba (naziv), opis del in nalog, prebivališče v Republiki Sloveniji (ulica, kraj in poštna številka), prebivališče v tujini (ulica, kraj in poštna številka, država), začetek zaposlitve, prenehanje zaposlitve. • Podatki iz odločb o izvršbi: ime, priimek zaposlenega, naslov, rojstni datum, davčna številka, ime, priimek upnika, naslov, davčna številka, znesek dolgovanega, rok plačila, EMŠO, matična številka upnika, Podatki o pooblaščencu upnika: datum pooblastila, številka generalnega pooblastila, naslov, pošta, država, račun za nakazilo izterjanega zneska: številka računa, imetnik računa, Datum zahtevka, datum zapadlosti, , stroški upnika. • Podatki iz delovne knjižice: podatek o izobrazbi ali pa kopija spričevala oz. diploma, delovna doba, predhodne zaposlitve. • Podatki iz kopije poročnega lista: ime, priimek, zaposlenega, EMŠO, naslov zaposlenega, ime, priimek, EMŠO zakonca, datum sklenitve poroke, kraj sklenitve poroke, ime in priimek matičarja, podpis matičarja.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, • Statistični urad RS, • administrator programske opreme, • vzdrževalec strežnika, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map se nahaja v fasciklu v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja in prokurist. • Pisna zbirka delovnih knjižic se nahaja v sefu. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih delavcih se nahaja na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imata računovodja in knjigovodja. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun stroškov izobraževanj, • hramba knjigovodskih listin za namene izvedbe plačil izobraževanj, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju, • planiranje stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz certifikata o preizkusu usposobljenosti varilca: ime, priimek, izpraševalec, številka dokumenta, identifikacija, način identifikacije, datum in kraj rojstva, delodajalec, standard, podatek o poznavanju stroke, podrobnosti o preizkusu, območje verjetnosti: varilni postopek, pločevina ali cev, vrsta spoja, skupina materialov, vrsta dodajanja materiala, zaščitni plini, pomožni materiali (zašč. korena), debelina vzorca (mm), zunanji premer cevi (mm), lega varjenja, podložka/ št. varkov, dodatne informacije, vrsta preizkusa: vizualna, radiografska, prelomni preizkus, upogibni preizkus, natezni preizkus z zarezo, makro obrus, dodatne preiskave, preizkus ponovno opravljen s strani preizkuševalca (datum, podpis, položaj/naziv), evidenca delodajalca o neprekinjenem varjenju varilca-6 mesecev (datum, podpis, položaj/naziv), kraj, datum, datum veljavnosti certifikata, podpis, • potrdilo o uspešno opravljenem programu in zaključnem izpitu: številka potrdila, izdajatelj potrdila, vrsta programa, kraj izvajanja programa, datum izvajanja programa,.priimek in ime kandidata, datum rojstva kandidata, ocena praktičnega dela, ocena teorije, kraj izdaje potrdila, datum izdaje potrdila, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • Tržni Inšpektorat, • DURS, • administrator programske opreme, • vzdrževalec strežnika, • izvajalci izobraževanj, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o izobraževanjih (potrdila o izobraževanjih) se nahaja v fasciklu v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, direktor in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov o plačilu računov o izobraževanjih se nahaja v računovodskem programu na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja in prokurist. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • uveljavljanje olajšave za dohodnino zaposlenih zaradi vzdrževanih družinskih članov, • odmera letnega dopusta zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime, -družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), -kraj in datum prijave ter vložnik, • podatki z obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: - davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje, • Podatki iz rojstnega lista: ime, priimek, naslov, EMŠO, podatki o očetu, podatki o materi (ime, priimek, naslov, EMŠO), kraj rojstva, datum rojstva, ura rojstva, ime in priimek izdajatelja rojstnega lista, podpis, • Izjava za izvenzakonske partnerje: ime, priimek, datum rojstva, naslov, delovno razmerje v republiki Sloveniji (da/ne), zaposlitev pri tujem delodajalcu (da/ne), samostojno opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti kot edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji (da/ne), družbenik zasebne družbe ali zavoda v republiki Sloveniji (da/ne), kmet, član kmečkega gospodarstva oziroma opravljanje kmetijske dejavnosti kot edini ali glavni poklic (da/ne), vrhunski športnik ali vrhunski šahist (da/ne), prejemanje denarnega nadomestila ali denarne pomoči pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (da/ne), prejemnik pokojnine po predpisih Republike Slovenije oz. preživnine po predpisih o preživninskem varstvu kmetov (da/ne), prejemnik pokojnine od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja (da/ne), zavarovanje pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (da/ne), družinski član osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja in ni zavarovan kot družinski član pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (da/ne), tujec, ki se izobražuje in izpopolnjuje v Republiki Sloveniji (da/ne), uživalec invalidnine po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne oziroma pravic po predpisih o varstvu vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in udeležencev drugih vojn oziroma uživalec republiških priznavalnin in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (da/ne), prejemnik nadomestila po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb (da/ne), prejemnik trajne denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih o socialnem varstvu (da/ne), v Republiki Sloveniji priznan status begunca ali subsidiarno zaščito (da/ne), uživalec priznavalnine po predpisu o varstvu udeležencev vojn in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče (da/ne), vojak nabornik na prostovoljnem služenju vojaškega roka (da/ne), stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (da/ne), državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in sam oziroma skupaj z družinskim članom s katerim živi v skupnem gospodinjstvu ne presega predpisanega cenzusa za zavarovanje kot občana (da/ne), v priporu oz. na prestajanju kazni zapora, mladoletniškega zapora, vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom ali varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja (da/ne), upravičenec pravic po zakonu, ki ureja starševsko varstvo (da/ne), oseba mlajša od dopolnjenih 18 let starosti, ki se šola in ni zavarovan kot družinski član po starših, ker starši ne skrbijo zanj oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje (da/ne), družinski pomočnik po zakonu, ki ureja socialno varstvo (da/ne), podpis, kraj, datum, • Podatki iz prijave o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov /starejši obrazec M-DČ): zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, registrska številka zavezanca, datum pričetka zavarovanja, podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime, družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava/odjava/sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, sorodstvo, podatki o stalnem prebivališču: ulica s hišno številko, številka in kdaj pošte, šifra in naziv občine, država, podatki o začasnem prebivališču: ulica s hišno številko, številka in kdaj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto), kraj, datum, datum prejema na ZZZS, prejemnik na ZZZS, podpis vložnika, • Podatki iz aplikacije: Osnovno II. Vzdrževani DČ: zaporedna številka, ime, priimek, davčna številka, vzdrževan, vzdrževan od, vzdrževan do, oznaka, EMŠO, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • ZPIZ, • Centri za socialno delo, • Davčna uprava RS, • administrator programske opreme, • vzdrževalec strežnika, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz kopij prijav družinskega člana se nahaja v personalnih mapah v fasciklu v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer.Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, direktor in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov o plačilu računov o vzdrževanih družinskih članih se nahaja v računovodskem programu na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja in prokurist. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici, • statistična analiza v zvezi z nezgodami, vodenje frekvence nezgod, teže nezgod.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Izjava poškodovanca o nezgodi pri delu: priimek in ime, EMŠO, prebivališče (naslov, pošta, občina), šolska izobrazba, zakonski stan, poklic, ki ga delavec opravlja v delovnem času, koliko časa že opravlja delo, čas kolikor je posameznik delal tisti dan, ko se je poškodoval, kraj nezgode, datum nezgode, čas nezgode, čas nudenja prve pomoči, datum in čas obiska pri zdravniku, opis delovne nezgode, zaščitna sredstva, ki so bila uporabljena ob času nezgode, priimek in ime očividca, datum prijave, podpis poškodovanca, slike, • Prijava nezgode-poškodbe pri delu (obrazec ER 8): Podatki o delodajalcu: naziv, naslov (ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število zaposlenih,. Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol(moški/ženski/ni podatka), državljanstvo(neznano/slovensko/neslovensko iz EU/ neslovensko izven EU), enotna matična številka občana, datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, Podatki o nezgodi: datum prijave (dan, mesec, leto), datum nezgode(dan, mesec, leto), ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila (ni podatka/na običajnem delovnem mestu/začasno delovno mesto v isti enoti/ službena pot ali delovno mesto v drugi enoti/ pot na delo/ pot z dela/ drugo), vrsta poškodbe (lažja/hujša/ kolektivna /smrtna), kraj nezgode(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč (da/ne/ni podatka), pričakovani bolniški stalež (do vključno 3 dni/ 4 dni ali več), kdo je opravil oziroma bo opravil interno raziskavo, Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe delodajalca, žig, evidenčna številka pri delodajalcu, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, datum poškodbe (dan, mesec, leto), naslov bivališča (kraj, občina, ulica), poročilo osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo (da/ne/neznano), ali ima poškodovanec psihične ali fizične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe (da/ne/neznano), opis dogodka po izpovedi poškodovanca, datum, žig, podpis zdravnika, •Podatki o prijavi nezgode iz obrazca za kolektivno nezgodno zavarovanje: območna enota, poslovna enota, številka police, številka škodnega spisa, podatki o zavarovalcu: ime in priimek, datum rojstva, točen naslov, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, podatki o zavarovancu: ime in priimek, datum rojstva, točen naslov, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, poklic zavarovanca ob nezgodi, organizacija pri kateri je zavarovanec zaposlen oziroma je njen član, kakšno delo opravlja (opis delovnih nalog), podatki o nezgodi: datum in ura nastanka nezgode, točen opis nezgodnega dogodka, predvsem kraj nastanka nezgode, opravilo ob katerem je nastala nezgoda, vzrok nastanka nezgode, uvedba preiskave zaradi nezgode (če da, ustanova, ki vodi preiskavo), imena in naslovi oseb, ki so bili priče nezgode, podatki o drugih voznikih, ki so bili udeleženi v prometni nesreči (če gre za prometno nesrečo), opis poškodb zaradi nezgode, pitje alkoholnih pijač pred nezgodo (če da, kdaj, kje, kakšne pijače in koliko), datum in ime zdravnika ali naziv zdravstvene ustanove, ki je nudila prvo pomoč, kraj zdravljenja nezgode (naziv ambulante-zdravstvenega doma, naziv bolnišnice-poliklinike), predvidevanje zdravnika, da bo imel zavarovanec trajne posledice, višina in teža zavarovanca, podatek o telesni okvari, pomanjkljivosti ali invalidnosti na vidu, sluhu, rokah in/ali nogah, živcih in/ali drugih organih, datum okvare in oblika okvare, podatek o predhodni poškodbi istega organa kot ob nezgodi (kdaj, vrsta poškodbe, posledice, ki so ostale), podatek ali ima poškodovanec krčne žile, sladkorno bolezen, revmatična obolenja, epilepsijo, obolenje dihalnih organov, srca, in ožilja, operativno nepopravljivo kilo (kdaj in v kakšni obliki), podatek o morebitnem drugem nezgodnem zavarovanju (kolektivno v službi, gasilsko, zavarovanje športnikov, življenjsko zavarovanje z dodatnim nezgodnim zavarovanjem ipd. (če da-številka polic in zavarovalnice, kjer je zavarovanje sklenjeno), ime in priimek lastnika računa na katerega se naj izvede izplačilo zavarovalnine, banka in številka računa, davčna številka, številka osebnega dokumenta, kraj, datum, podpis zavarovalca, podpis zavarovanca, šifra in podpis predstavnika zavarovalnice, potrdilo podjetja oziroma druge organizacije-društva v primeru, da je organizacija zavarovalec: ime in priimek, zavarovalca, naziv organizacije, datum pričetka dela v podjetju, naziv delovnega mesta v podjetju, dela, ki ga je opravljal zavarovalec, številka zavarovalne police, mesec nakazila zadnje premije, znesek nakazila v EUR, kraj, datum, žig in podpis, potrdilo o odsotnosti od dela zaradi nezgode: številka police, evidenčna številka, ime in priimek, datum rojstva, poklic ob nezgodi, datum nezgode, zdravnik, pri katerem je poiskal prvo pomoč, datum obiska zdravnika, kraj obiska zdravnika, odsotnost od dela od-do, skrajšan delovni čas je imel od-do, kraj, datum, podpis odgovornega delavca, podpis delodajalca, Izjava zastopnika zavarovalnice: datum prejema prijave, sum, da kateri od odgovorov zavarovanca ni resničen (če da- razlog za sum), kraj, datum, podpis posredovalca.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Inšpektorat za delo RS, • lečeči zdravnik, • zunanji izvajalec za varnost in zdravje pri delu, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz poškodb pri delu se nahaja v fasciklu v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, direktor in prokurist. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, delovno mesto zaposlenega, datum opravljene izjave o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, ki so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, kraj, datum, žig in podpis delodajalca, • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, poštna številka, izobrazba, poklic, datum zaposlitve delavca, delovno mesto zaposlenega, datum prihoda na določeno delovno mesto, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, datum opravljene izjave o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, ki so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, kraj, datum, žig in podpis delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati ker: (ni izjave o varnosti z oceno tveganja-zdravstvene ogroženosti delovnega mesta/ ni opravil vseh pregledov in preiskav/ ni končano zdravljenje/ni končana rehabilitacije), predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, kraj, datum, žig in podpis pooblaščenega zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni zdravnik medicine dela in športa, • Inšpektorat za delo, • vzdrževalec strežnika, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz zdravstvenih pregledov se nahaja v fasciklu v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, direktor in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov o zdravstvenih pregledih se nahaja na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja in prokurist. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • izobraževanje in seznanjanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Zapisnik o opravljenem usposabljanju za varno delo: naziv delodajalca, številka usposabljanja, datum usposabljanja, številka programa usposabljanja, zaporedna številka, priimek in ime, datum rojstva, delovno mesto zaposlenega, datum preizkusa, uspešno opravil (da/ne), ime in priimek izvajalcev usposabljanja, podpis, • Potrdilo o opravljenem usposabljanju za varno delo: ime in priimek, datum rojstva, občina, delovno mesto, datum usposabljanja, naziv programa usposabljanja, teme praktičnega dela, teme teoretičnega dela, zaporedna številka, podpis odgovorne osebe, • Zapisnik o izvedbi praktičnega preizkusa usposobljenosti za varno delo: ime in priimek delavca, datum rojstva, delovno mesto delavca, vprašanja, ki so bila postavljena delavcu, uspešno opravil (da/ne), ime in priimek izvajalca praktičnega usposabljanja, funkcija izvajalca, podpis, datum praktičnega usposabljanja, podpis delavca.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec varstva pri delu, • administrator programske opreme, • vzdrževalec strežnika, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz usposabljanj za varnost in zdravje pri delu se nahaja v fasciklu v zaklenjeni omari v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, direktor in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov o usposabljanju za varno delo se nahaja na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do strežniške sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja in prokurist. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki pošljejo ponudbo za delo samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, datum rojstva, izobrazba, delovna doba, delovne izkušnje in ostali podatki iz življenjepisa.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve se nahaja v fasciklu v zaklenjeni omari v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imata direktor in prokurist. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, • obračun plač, • nadzor nad bolniškim staležem, • nadzor nad porabljenim dopustom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum (znotraj se napiše vrsta odsotnosti izraba letnega dopusta/ izredni dopust, bolniška ali kaka druga vrsta odsotnosti).
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje, • Center za socialno delo, • ZPIZ, • DURS, • administrator programske opreme, • vzdrževalec strežnika, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imata računovodja, knjigovodja in vodje oddelkov za svojega zaposlenega. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač in nagrad za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • obračun potnih nalogov, • poročanje ZPIZ, • poročanje DURS za dohodnino, • poročanje ZZZS v zvezi z refundacijami boleznin, • poročanje sodiščem za v zvezi z uveljavljanjem nastalih stroškov zaradi sodelovanja na sodišču, • poročanje Centrom za socialno delo, • plačilo in knjiženje stroškov, • statistična poročanja, mesečna poročanja o plačah, • spremljanje stroškov upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki iz potnega naloga: številka potnega naloga, delovno mesto, naslov bivališča, kraj odhoda, vrsta prevoza, namen potovanja, čas odhoda od-do, znesek predujma, kraj, datum, • Podatki iz obračuna potnih stroškov: čas odhoda (dan in mesec), odhod ob, prihod ob, znesek cele dnevnice, znesek polovične dnevnice, prevoz od, prevoz do, obisk pri, ostali stroški, kraj, datum, predlagatelj računa, datum prejema predplačila, kdaj prejema predplačila, podpis likvidatorja, podpis računovodje, podpis direktorja, • Podatki iz aplikacije: Osnovno: ime in priimek delavca, EMŠO, rojstni datum, starost, spol, ulica bivališča, kraj/naselje, pošta, država, domicil. občina, občina podjetja, organizacijska enota, izplačilno mesto, kategorija dela, davčni urad, davčna številka, zaposlen od, delo v drugi državi, predčasna upokojitev (da/ne), invalidnost (da/ne), starševstvo (da/ne), porodniška (da/ne), status delavca, rezident, delodajalec, identifikacijska številka, osnovno II-delovna doba, dopust: dopust: odločba o dopustu, dopust iz prejšnjega leta, letošnji dopust, celotni dopust, izkoriščen dopust, trenutni dopust, datum izračuna, Delovna doba: predhodne zaposlitve, dejanska delovna doba v tej firmi, dejanska delovna doba, kupljena delovna doba, delovna doba na dan izračuna, dejanska delovna doba trenutna zaposlitev, dejanska delovna doba v tej firmi, dejanska delovna doba-skupaj, ima bonifikacijo (da/ne), delovna doba na 31.12, dejanska delovna doba, osnovno II.klasifikacija,drugo: območna enota, tip delovnega razmerja, datum začetka delovnega razmerja za določen čas, datum prekinitve delovnega razmerja, številka zdravstvene kartice, številka prenosnega telefona, naslov elektronske pošte, prevoz, cena, Način nakazila: naziv banke, številka računa, delež, TIPI POSTAVK: redno delo, letni dopust, državni praznik, izredni dopust, dodatek na popoldansko delo, dodatno delo na praznik, nedelja, nadurno delo, stimulacija, vnos ur-zap/sp-4l, boleznine-80%, boleznine 90%, boleznine 100%, nega, spremstvo, boleznine nad 30 dni, poškodbe pri delu nad 30 dni, poškodba izven dela nad 30 dni, krvodajalstvo, porodniška, boleznine nad 30 dni-2008, poškodba izven dela nad 30 dni, minulo delo, izredni neplačan dopust, neopravljene ure, koriščen dopust (jan/jun), očetovski neplačan dopust, osnova za obračun prispevkov, stimulacija za prisotnost na delu, regres, regres do uredbe (%), regres nad uredbo (%), razlika do minimalne, božičnica, akontacija dohodnine, bonitete, bruto od, pogodbe o delu-neto, najemnine, avtorski honorar, avtorski honorar-neto, TIPI DODATKOV/ODTEGLJAJEV: prehrana, prevoz na delo, solidarnostna pomoč, odtegljaj po sklepu, jubilejna nagrada, odpravnina iz poslovnega razloga.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Davčna uprava RS, • Centri za socialno delo, • administrator programske opreme, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o plačah (plačilne liste vseh zaposlenih, podatki za odmero dohodnine, M4 obrazci) se nahaja v sefu.v poslovnem prostoru. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer.Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, prokurist in direktor. • Priročni pisni arhiv plačilnih list za tekoče leto in potnih nalogov se nahajajo v fasciklu v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imata direktor in prokurist. • Pisna zbirka potnih nalogov se nahaja v poslovnem prostoru. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer.Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, prokurist in direktor. • Elektronska zbirka podatkov o plačah in potnih nalogih se nahaja na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do strežniške sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, prokurist in direktor. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o sebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom in dijakom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje podatkov za plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • vodenje podatkov za plačilo študentske• podatki iz obračunskega lista: naziv in sedež naročnika, številka stalne napotnice, priimek in ime člana, merska enota (kom/ure), cena na enoto (kom/ure) v EUR, neto znesek ali pavšal EUR, termin dela od-do, stroškovno mesto, datum, podpis in žig naročnika.ga dela, • izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnic.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Študentski servisi, • Davčna uprava RS, • Inšpektorat za delo, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o študentih se nahaja v fasciklu v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, direktor in prokurist. • Pisna zbirka podatkov o študentih se nahaja v poslovnem prostoru. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo raćunovodja, knjigovodja, prokurist in direktor. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih (ki so fizične osebe), kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in potencialnih poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poslovni partnerji, ki so fizične osebe, • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja pogodb, • zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • poslovni partnerji, ki so fizične osebe: ime, priimek, naslov, telefon, elektronski naslov, • kontaktne osebe pri pogodbenih partnerjih: ime, priimek, telefon, elektronski naslov, podjetje, funkcija. • potencialni poslovni partnerji: ime, priimek, funkcija, podjetje, telefon, elektronski naslov. • Podatki iz aplikacije: Osnovni podatki: naziv, vrsta (kupec, dobavitelj, pravna oseba, s.p., potnik, špediter, banka, fizična oseba, odvetnik, ni plačnik), naslov, pošta, kraj, država, območje, jezik, valuta, potnik, zavezanec, davčna številka, številka transakcijskega računa, identifikacijska številka, omrežna skupina, telefon, faks, telefaks, naslov elektronske pošte, spl. str., številka mobilnega telefona Kontaktne osebe: številka partnerja, ime, zaporedna številka, ime in priimek, področje, intetni telefon, telefon, Komerciala: številka partnerja, ime, pogodba, datum sklenjene pogodbe, prioriteta, panoga, rok-plačila kupec, rok plačila dobavitelj, rabat (v%), prioriteta, panoga, tip tečajne liste, odprema, poizvedba, plačnik, rok dobave, vrsta prometa, zbirnik, dostava (transport), tip cene, špediter, kontrola ob prevzemu, način fakturiranja, šoferji, ND-izjave, vrsta posla, NK-izjave, pariteta cene, PD-izjava, geo. lokacija, konsignacijsko skladišče, konsignacija, številka TRR, matična številka: številka partnerja, ime, številka transakcijskega računa, naslov, banka, swift, matična številka, EMŠO, zavezanec, davek, sektor, identifikacijska številka.
 • Uporabniki zbirke: • administrator programske opreme, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o poslovnih oartnerjih se nahaja na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do strežniške sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, prokurist in direktor. • Priročna zbirka podatkov o poslovnih partnerjih se nahaja v obliki elektronske pošte na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do strežniške sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov ima vsak zaposleni za svoj naslov elektronske pošte. • Priročni arhiv vizitk o poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih se nahaja pri posameznih skrbnikih vizitk v poslovnem prostoru. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo skrbniki vizitk. • Pisna zbirka pogodb na katerih se nahajajo podatki o poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih se nahaja pri skrbniku posamezne pogodbe. Dostop do podatkov imajo skrbnik posamezne pogodbe, prokurist in direktor. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o uporabi mobilnega telefona, avtomobila oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence danih sredstev v uporabo zaradi terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo, • vodenje evidence in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • seznam podatkov o uporabi mobilnih telefonov: ime, priimek tip mobilnega telefona, številka mobilnega telefona, datum posredovanja mobilnega telefona, • seznam podatkov o uporabi zaščitnih sredstev ime in priimek zaposlenega, konfekcijska številka obleke, število jopičev, število hlač, številka čevljev, tip čevljev (za varilce/navadni čevlji), • Pisni seznam uporabnikov čevljev: ime, priimek, prevzel/ni prevzel čevljev.
 • Uporabniki zbirke: • lastnik obleke, ki izvaja tudi čiščenje oblek, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o sredstvih danih v uporabo (podatki iz seznama o uporabnikih oblek in seznam o uporabnikih čevljev) se nahaja v fasciklu v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist in vodje oddelkov za svojega zaposlenega. • Pisna zbirka podatkov (starejši podatki iz seznama o uporabnikih oblek in seznam o uporabnikih čevljev) o sredstvih danih v uporabo se nahaja v poslovnem prostoru. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, prokurist, direktor in vodje oddelkov za svojega zaposlenega. • Pisna zbirka podatkov o uporabnikih mobilnih telefonov se nahaja v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo asistent direktorja, direktor in prokurist. • Elektronska zbirka podatkov o sredstvih danih v uporabo (starejši podatki iz seznama o uporabnikih oblek in seznam uporabnikov čevljev v obliki Excelovih tabel) se nahaja na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do strežniške sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, prokurist, direktor in vodje oddelkov za svojega zaposlenega. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o strankah in naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki pri upravljavcu naročijo posamezen produkt.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvedba naročila kupca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov, • Podatki iz programa: Račun: ime in priimek kupca, davčna številka, tekoča številka, identifikacijska številka, tip računa, številka računa, datum knjiženja, datum za DDV, vezana zaporedna številka, datum izdaje računa, številka MRU, datum dur, datum VSL, številka CRM, vrednost računa z DDV, brez pravice do odbitka davka, znesek%, oproščen promet: (izvoz blaga, drug promet, blago po 75. a. členu, storitve po 75. a. členu), Evropska skupnost: (oproščena dobava blaga, tristranske dobave, prodaja blaga na daljavo, montiranje in inštaliranje blaga v drugi državi članici, znesek po CP, stopnja oproščenosti davka, davčnim zavezancem: (osnova, znesek DDV), končnim potrošnikom(osnova, znesek DDV), • Podatki iz aplikacije: Osnovni podatki: naziv, vrsta (kupec, dobavitelj, pravna oseba, s.p., potnik, špediter, banka, fizična oseba, odvetnik, ni plačnik), naslov, pošta, kraj, država, območje, jezik, valuta, potnik, zavezanec, davčna številka, številka transakcijskega računa, identifikacijska številka, omrežna skupina, telefon, faks, telefaks, naslov elektronske pošte, spl. str., številka mobilnega telefona Kontaktne osebe: številka partnerja, ime, zaporedna številka, ime in priimek, področje, interni telefon, telefon, Komerciala: številka partnerja, ime, pogodba, datum sklenjene pogodbe, prioriteta, panoga, rok-plačila kupec, rok plačila dobavitelj, rabat (v%), prioriteta, panoga, tip tečajne liste, odprema, poizvedba, plačnik, rok dobave, vrsta prometa, zbirnik, dostava (transport), tip cene, špediter, kontrola ob prevzemu, način fakturiranja, šoferji, ND-izjave, vrsta posla, NK-izjave, pariteta cene, PD-izjava, geo. lokacija, konsignacijsko skladišče, konsignacija, številka TRR, matična številka: številka partnerja, ime, številka transakcijskega računa, naslov, banka, swift, matična številka, EMŠO, zavezanec, davek, sektor, identifikacijska številka.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o strankah se nahaja na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do strežniške sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, prokurist, direktor in komercialist. • Priročna pisna zbirka podatkov o strankah se nahaja v poslovnih prostorih. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje in dijaki, ki pri upravljavcu opravljajo obvezno delovno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje praktičnega pouka študentov in dijakom ter izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljavcem, izobraževalno institucijo in študentom in dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, fakulteta, naslov fakultete, naziv študijskega programa, številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe datum prenehanja pogodbe, številka študentskega semestra, število tednov praktičnega usposabljanja, število mesecev praktičnega usposabljanja, podpis študenta, kraj sklenitve pogodbe, datum sklenitve pogodbe, ime in priimek mentorja, opis dolžnosti gospodarske družbe, opis dolžnosti študenta, opis dolžnosti visokošolskega zavoda, • Poročilo o praktičnem izobraževanju v podjetju: ime in priimek, letnik, studijsko leto, program, ime in naslov podjetja, priimek in ime mentorja, naziv mentorja telefon mentorja, časovni termin izvajanja prakse (začetek izvajanja, konec izvajanja), izdelan načrt del in nalog (da/ne), opomba, datum obiska, področje dela študenta ob obisku, predlogi in pripombe mentorja, predlogi in pripombe študenta, predlogi in pripombe organizacije, pri kateri študent dela, Pridobljene kompetence in ocena: delovna področja, pridobljene kompetence (da, delno, ne), realizirano število ur, ocena mentorja, zagovor poročila o delu, seminarska/projektna naloga, skupna ocena, utemeljitev ocene, datum, žig podjetja, podpis mentorja v podjetju, podpis organizatorja praktičnega izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • izobraževalna ustanova, • administrator programske opreme, • vzdrževalec strežnika, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o praksi študentov in dijakov se nahaja v fasciklu v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, direktor in prokurist in mentor študenta. • Elektronska zbirka podatkov o študentih in dijakih, ki pri upravljavcu izvajajo strokovno prakso se nahaja na strežniku v prostorih upravljavca. Dostop do strežniške sobe ima zunanji vzdrževalec strežnika. Dostop do podatkov imajo računovodja, knjigovodja, prokurist in direktor. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki dostopajo do prostorov, nad katerimi se izvaja videonadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje premoženja v primeru izrednih dogodkov (kraja, nesreče, strojelom, optimiziranje transportnih poti).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • slika, ura, datum posnetka.
 • Uporabniki zbirke: • policija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Posnetki iz videonadzora se nahajajo na kriptirani zaščitenih enotah na treh različnih lokacijah. Dostop do podatkov je možen preko osebnega računalnika, ki se nahaja v pisarni. Dostop do poslovnih prostorov imajo računovodja, knjigovodja, direktor, prokurist, komercialist, asistent direktorja in konstruktor programer. Dostop do podatkov ima direktor. Računalnik je varovan z geslom na nivoju operacijskega sistema in na nivoju aplikacije. Do posnetkov iz videonadzora se lahko dostopa tudi preko osebnih računalnikov pooblaščenih oseb, ki lahko vpogledujejo v videoposnetke le vsak za svoje področje. Dostop do podatkov imajo konstruktor programer, vodja obdelave kovin in vodja ključavničar • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku in Operacijskem predpisu o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o zagotavljanju sledljivosti obdelav osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni in druge fizične osebe, ki vpogledujejo v osebne podatke.upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje sledljivosti obdelav osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum vpogleda, vrsta obdelave, naziv dokumenta, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • Informacijski pooblaščenec, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Priročna zbirka podatkov o sledljivosti obdelav osebnih podatkov se nahaja pri zaposlenih pri katerih se nahajajo zbirke podatkov. Dostop do podatkov imajo skrbniki posameznih pisnih zbirk podatkov, direktor in prokurist. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Operacijskem predpisu in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam