Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vodnikov trg 5
Naziv ali firma: PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5226589000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, disciplinske kršitve.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Parkirišča d. o. o. - ZZZS - ZPIZ drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacije vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in na računalniku, personalne mape so zaklenjene v kovinskih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci poslovno pravnega področja in obračuna OD. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost družbe (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije in drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme podjetja: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; plače na podlagi delovne uspešnosti.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v Parkirišča Javno podjetje d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacije vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in na računalniku, personalne mape so zaklenjene v kovinskih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci poslovno pravnega področja in obračuna OD. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zavarovancih in uživalcih pravic iz zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika na katerega se nanašajo. Pravna podlaga: 4. člen Zakona o evidencah na področju dela ( Ur. list SFRJ št. 17/90).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatke o zavarovancu - nosilcu pravic: ime in priimek, matična številka, spol, dan, mesec in leto rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga za zavarovanje, sektor, podatki o podjetju oziroma delodajalcu; podatki o organizaciji oziroma deledajalcu: ime in naslov, registrsko številko, dejavnost; podatki o zavarovanih družinskih članih: ime in priimek, spol, dan, mesec in leto rojstva, poklic, sorodstvo; podatki o uveljavljanju pravic: število dni nezmožnosti za delo oziroma zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije pristojne za zdravstveno zavarovanje, izplačani znesek nadomestila za nezmožnost za delo oziroma zadržanost od dela, število dni zdravljenja v stacionarni zdravstveni organizaciji.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Parkirišča d. o. o. - ZZZS - ZPIZ drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacije vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in na računalniku, personalne mape so zaklenjene v kovinskih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci poslovno pravnega področja in obračuna OD. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Parkirišča Javnem podjetju d.o.o., Ljubljana, Vodnikov trg 5.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in uveljavljanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba; podatki o poškodvanem delavcu: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškdoba, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba (datum, dan, doba dneva), kje se je zgodila nesreča, število poškodovanih oseb, koliko oseb je izgubilo življenje, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nečreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih zaščitnih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Parkirišča d. o. o. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacije vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in na računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci poslovno pravnega področja. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev parkirnih in sejemskih površin, lastniki vozil odpeljani s s Uporabniki storitev parkirnih in sejemskih površin, lastniki vozil odpeljani s specialnim vozilom pajkom in vozil priklenjenih s specialnimi napravami (lisicami)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obračun opravljenih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime oziroma uporabnika, davčna številka (samo pravne osebe), rojstni podatki (samo fizične osebe), stalno ali začasno bivališče uporabnikov in klientov, število identifikacijskega dokumetna in rpometnega dovoljena (samo fizične osebe).
 • Uporabniki zbirke: - Davčna uprava RS pooblaščeni delavci Parkirišča d. o. o. - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani s tehničnim varovanjem. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan. Postopke in ukrepe varovanja podrobneje določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam