Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RECAL D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica dr. Franca Kovačiča 22
Poštna številka: 9240
Kraj: Ljutomer
Matična številka: 5935610000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR V POSLOVNIH PROSTORIH DRUŽBE, ki zajema:

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · zaposleni delavci in drugi sodelavci v družbi · stranke – naročniki uslug družbe · poslovni partnerji · drugi obiskovalci upravnih in studijskih prostorov družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · zagotavljanje potrebne stopnje varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · video zapis ( slika ) · datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z videonadzorom
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo videonadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: *Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili »Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi RECAL d.o.o., Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil »Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1)«, Uradni list R Slovenije št.: 86/2004 · v PE RADIO MAXI, Prešernova ulica 3. 9240 Ljutomer so nameščene proti vlomne in proti požarne alarmne naprave
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA STRANK IN NAROČNIKOV STORITEV TER NASTOPAJOČIH V RADIJSKEM PROGRAMU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · civilne osebe kot naročniki storitev na področju oglaševanja in informiranja · civilne osebe, ki po svoji volji sodelujejo v programskih, komercialnih in drugih dejavnostih družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · za posredovanje informativnih in ekonomsko komercialnih sporočil javnosti · priprava in oddajanje informativnih, razvedrilnih in drugih vsebin radijskega programa · sodelovanje civilnih oseb v programskih in drugih aktivnostih družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek, naslov prebivališča, številka stacionarnega telefona, številka GSM telefona, številka FAX povezave, številka osebnega računa, davčna številka, enotna matična številka občana ( EMŠO ), elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: · Davčni urad R Slovenije · LOVREC BIRO, d.o.o., Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer – finančno računovodske storitve · Drugi uporabniki, ki imajo za zbiranje podatkov zakonsko, pogodbeno ali drugo pravno podlago
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: *Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili »Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi RECAL d.o.o., Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil »Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1)«, Uradni list R Slovenije št.: 86/2004 · poslovni prostorih PE RADIO MAXI, Prešernova ulica 3, 9240 Ljutomer so varovani z video nadzornim sistemom · in nameščene so alarmne protipožarne in proti vlomne naprave
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA SODELAVCEV PO PODJEMNI POGODBI IN ŠTUDENTOV Z NAPOTNICO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: · Sodelavci, ki v družbi opravljajo občasna dela na osnovi sklenjenih podjemnih pogodb · Študenti, ki opravljajo občasna dela na osnovi napotnic študentskih servisov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: · Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega in zavarovalnega razmerja · pri izdelavi statističnih poročil se osebni podatki obdelujejo tako, da identiteta posameznika ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki, izplačila in nadomestila , davčna številka, številka osebnega računa, kraj, občina in država rojstva, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, trajanje in način delovnega časa ( ur dnevno, tedensko mesečno, deljen delovni čas, izmensko delo) stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana ( EMŠO ), datum pričetka in prenehanja opravljanja dela po podjemni pogodbi ali napotnici, telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: · Državne in druge institucije ( Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zdravstveni zavod, Statistični urad, Zavod za zaposlovanje, Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna d.d. in Slovenica-Adriatic d.d., Triglav d.d., Davčni urad R Slovenije) · ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev osebe ali pogodbeno razmerje · LOVREC BIRO, d.o.o., Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer – finančno računovodske storitve · Študentski servis, ki napoti študenta na delo v družbo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: *Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili »Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi RECAL d.o.o., Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil »Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1)«, Uradni list R Slovenije št.: 86/2004 · poslovni prostorih PE RADIO MAXI, Prešernova ulica 3, 9240 Ljutomer so varovani z video nadzornim sistemom · in nameščene alarmne protipožarne in proti vlomne naprave
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam