Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Škofjeloška cesta 6
Naziv ali firma: GEA SOL INTERNATIONAL, Energetsko svetovanje in trženje, d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 1893718
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v GEA SOL d.o.o... in zunanji sodelavci, podatki se vodijo v sistemu »OPLA«(zunanji izvajalec SRC.SI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, za DURS, za ZZZS, za ZPIZ, za sodišče, z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu in zunanjih sodelavcih: - Ime in priimek, - identifikacijska številka delavca, - spol, - enotna matična številka občana, zavarovalna doba, - dejavnost organizacije (šifra), - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna izobrazba, - strokovna usposobljenost, - delovno mesto, - delovni čas (ur tedensko), - število ur delovne obveznosti, - kategorija dela, - tarifni razred, - porodniška, kraj, - občina, stalno ali začasno prebivališče, - član sindikata (občutljiv osebni podatek) - prihod, - delovna doba, - letnice otrok, - invalidnost (občutljiv osebni podatek) - datum prenehanja delovnega razmerja, - krajevna skupnost, - številka osebnega računa, - olajšave za vzdrževane družinske člane, - davčna številka, podatki o delovnem času in njegovi izrabi: - možno število delovnih ur / mesečni fond ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas) od tega: dejansko opravljene ure; ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu; ure ustavitve dela zaradi stavke - skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije oz. delodajalca, od tega : ure letnega dopusta; ure počitka ob državnih praznikih; ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka; ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti z dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije ali delodajalca; drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače iz sredstev zdravstvenega zavarovanja od tega: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela; ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa podatki o plačah in ostalih izplačilih: - izplačane plače: za delo s polnim in s krajšim delovnim časom in za nadurno delo - neto plače: za delo s polnim in s krajšim delovnim časom in za nadurno delo - nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela; druga nadomestila - nadomestila neto plače v breme drugih - prejemki delavca: za solidarnostno pomoč; odpravnino; jubilejne nagrade; regres za letni dopust; drugo - prejemki zunanjih sodelavcev - plače iz dobička
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS - Center za socialno delo - ZPIZ - DURS - banke, posojilnice - pristojna sodišča; državna tožilstva, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oz. udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca o plači zaposlenega delavca, ki se nahaja na računalniškem sistemu za obračun plač v službi, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov in posebnim varovanjem podatkovnih nosilcev in kopij podatkov. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu za obračun plač je varovana s sistemom gesel za in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se zaklepajo v omaro. Trajni dokumenti se hranijo v arhivu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam