Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): GABIJELA MITROVIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
Sedež ali naslov: KALE 15A
Poštna številka: 3311
Kraj: ŠEMPETER V S.D.
Matična številka: 5293974000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur/teden), zavarovalna doba, vrsta delovnega razmerja, invalidnost in kategorija ter ostali podatki izhajajoči iz statusa invalida, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum pričetka dela, datum prenehanja, razlog prenehanja delovnega razmerja, šifra dejavnosti delodajalca
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P. -uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ZDR, ZPIZ, Zakonom o matični evidenci -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni, ognjevarni omari v prostorih družbe -kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku -postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne, 01.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENCE O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci RAČUNOVODSI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, za potrebe ZPIZ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilo plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasen nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, - ure na delo, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: - izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - plače iz dobička, - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestilo neto plače v breme drugih, - neto plače iz dobička, - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: - število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, - število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, - odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P. - porabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranjeno v fasciklu v zaklenjeni omari v prostorih družbe - kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniški mreži - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne, 01.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 3. KATALOG EVIDENCE O PREVENTIVNEM ZDRAVNIŠKEM PREGLEDU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) št. zdravniškega spričevala, (ki jo navede zdravnik) b) osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, c) podatki o zdravstvenem stanju: - izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM, - izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM z omejitvami, - začasno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM, - trajno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno DM, - predlagano drugo delo; d) datum opravljanja zdravniškega pregleda, e) datum izdaje zdravniškega spričevala, f) naziv pooblaščenega izvajalca in njegove odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P. - uporabniki v skladu z ZVZD - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranjeno v posebnem redniku (fasciklu) v prostorih družbe - kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniški mreži - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne, 01.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 4. KATALOG EVIDENCE O PRISOTNOSTI DELAVCA NA DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ima in priimek, delovni čas (tedenski), - podatki o prihodu in odhodu iz dela, - podatki o delovnem času: a) število ur (polni oz. krajši delovni čas), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ura čakanja na delo, na stranke, c) skupaj neopravljene ure, d) skupaj neopravljene ure z nadomestilo plače v breme družbe: ure LD, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme ZZZS: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in SDČ staršev otrokov, g) neopravljene ure brez nadomestila plače, h) nadure
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P. - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranjeno v omarah v fasciklih zaklenjeno v prostorih družbe, - kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški mreži - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne, 01.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. 5. KATALOG EVIDENCE O USPOSABLJANJU IN IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz izobraževanja in za potrebe ISO standarda
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) vrsta in naziv izobraževanja oz. usposabljanja b) osebni podatki delavca napotenega na izobraževanje: ime in priimek, delovno mesto, c) pridobljeno potrdilo oz. certifikat, če ima izobraževanje za posledico potrdilo oz. certifikat o pridobljenem znanju, d) datum in kraj izvedbe izobraževanja, e) trajanje izobraževanja oz. usposabljanja, f) naziv institucije, ki je izvajala izobraževanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P. - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranjeno v omarah v fasciklih zaklenjeno v prostorih družbe, - kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški mreži - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne, 01.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 6. KATALOG EVIDENCE O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu ter PV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zaporedna številka izdanega potrdila o preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, - osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, - naziv družbe, kje je zaposlen delavec, - datum opravljanja preizkusa znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter PV, - veljavnost potrdila, - naziv pooblaščenega izvajalca in njegove odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P. - uporabniki v skladu z ZVZD in Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih iz PV - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranjene v zaklenjeni omari v prostorih družbe RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITOVIĆ S.P. - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne, 01.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 7. KATALOG EVIDENCE O USPOSABLJANJU IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, šifra dejavnosti delodajalca; - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravlja ob nezgodi, b) koliko ur je delal tistega dne do poškodbe, c) ali je bil poškodovan na delovnem mestu in med delovnim časom, d) poškodovani del telesa, e) ali je bila poškodba smrtna, f) uporaba osebnih varovalnih ukrepov: ali je bila odrejena uporaba varnostnih naprav, osebna varovalna oprema, ali so bili izvedeni splošni in osebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu; - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela oz. nazaj, na službenem potovanju, itd., b) koliko oseb je poškodovano, c) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, d) zunanji znak poškodbe, e) materialni povzročitelj poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P. - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06) - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranjeno v fasciklu v zaklenjeni omari družbe, - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne, 01.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. KATALOG EVIDENCE O VZDRŽEVANEM DRUŽINSKEM ČLANU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - vzdrževani člani zaposlenih delavcev družbe RAČUNOVODSKI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač in letnega dopusta
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - delavec in vzdrževani družinski člani: ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država prebivališča, - opredelitev statusa vzdrževanega družinskega člana in iz njega izhajajoči zahtevani podatki po 109. členu ZDOH (zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih sredstev za preživljanje, otrok do 18. leta starosti; otrok do 26. leta starosti; če neprekinjeno ali s prekinitvijo do 1 leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali opravljanja dejavnosti; za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ne glede na starost; otrok starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben; če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši ali posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe CRI Celje d.o.o. in Zaposlitvenega centra CRI - uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in Zakona o dohodnini - uporabniki v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranjeno v mapi v zaklenjeni omari družbe - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne, 1.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. KATALOG EVIDENCE POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - katalog poslovnih partnerjev, fizične osebe, ki za upravljalca opravljajo dela na podlagi pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz poslovnega razmerja za potrebe organizacije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, davčna številka, kraj, občina stalno bivališče - datum pričetka in datum prenehanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe RAČUNOVODSLI SERVIS GABRIJELA MITROVIĆ S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam