Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALPE-PANON d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 151
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5775256000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izrabi delavnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih in ostala delovnopravna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in osebe, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, izvajanje pogodb o zaposlitvi in pogodb za opravljanje dela, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se začnejo voditi z dnem, ko delavec sklene pogodbo, prenehajo pa se voditi z dnem, ko preneha pogodba o zaposlitvi. Po prenehanju pogodbe se podatki hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Vsi osebni podatki o delavcu in delovnemu razmerju kot v Evidenci o zaposlenih delavcih; 2. evidenca o obračunu ur po Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim in krajšim delovnim časom, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestila; 3. dopust: število dni dopusta, število izkoriščenih dni, število dni dopusta iz preteklega leta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca (vodja HR in pravnega oddelka ter vodje restavracij) upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, FURS, Inšpektorat za delo, CSD in drugi.), pogodbeni obdelovalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in udeleževanju tečajev (VPD, TDŽ, PP, Evakuacija, Notranji nadzor)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in študentje ter druge osebe, ki na katerikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Zakona o delovnih razmerjih iz naslova preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter za izdelavo statističnih analiz in vodenja frekvence nezgod.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, prebivališče; 2. podatki o predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledih: delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum predvidenega naslednjega pregleda, podatek, ali je delavec sposoben za delovno mesto, dodatni podatki iz zdravniškega spričevala; 3. rezultati opravljenih tečajev: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, vrsta tečaja, ali je delavec opravil tečaj, datum usposabljanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa; ter 4. evidenca dostopa do papirne dokumentacije: ime in priimek, datum, razlog za dostop do podatkov, podpis.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca (vodja HR in pravnega oddelka ter vodje restavracij), pogodbeni obdelovalci ter upravni organi oziroma druge organizacije, ki so pooblaščene za uporabo osebnih podatkov na podlagi zakona.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (ZEPDSV,Ul. RS, št.40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. osebni podatki kot v Evidenci o zaposlenih delavcih 2. datum priznanja pravice 3. datum začetka uveljavljanja pravice 4. vrsta pravice 5. datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci McDonald`s-a kot v Evidenci o zaposlenih delavcih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu družbe; kodiran pristop v bazo podatkov v računalnikih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca nagrad in nagrajencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci v nagradnih igrah podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti nagrajencev s področja davčne zakonodaje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek nagrajenca in staršev (v primeru mladoletnega nagrajenca), naslov prebivališča, telefonska številka, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, datum veljavnosti in kraj izdaje osebnega dokumenta, narodnost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci McDonald`s Slovenija d.o.o. (Direktor marketinga, Asistent v marketingu, Finančni kontrolor)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu družbe; kodiran pristop v bazo podatkov v računalnikih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca otrok za namen rojstnodnevnih zabav

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika oziroma staršev, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci slavljenci, ki v restavracijah praznujejo rojstni dan in njihovi starši.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporaba podatkov za potrebe spremljanja prometa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se vodi en mesec po zabavi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek otroka, ki praznuje ter ime in priimek staršev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca (vodja restavracije).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence ter za varovanje fizičnih prostorov v katerih se shranjujejo evidence se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca posredovanja osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in študentje ter druge osebe, ki na katerikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje zunanje sledljivosti posredovanja osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena , zaradi katerega so se izbirali ali nadalje obdelovali in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrsta osebnega podatka, ki se posreduje, komu se osebni podatek posreduje, namen posredovanja, datum in čas, ime in priimek ter podpis osebe, ki je osebnih podatek posredovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca (vodja HR in pravnega oddelka ter delavec v tajništvu).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o začasnih in občasnih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, osebna privolitev posameznika oziroma druga primerna zakonodaja ter ostala ustrezna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Začasni in občasni sodelavci, študentje in dijaki, ki pri upravljavcu osebnih podatkov opravljajo delo na podlagi pogodbenega razmerja ali napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih razmerji, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se prenehajo voditi z dnem, ko pogodbeni sodelavec preneha z delom v družbi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, invalidnost, podatki morebitnega drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen in telefonska številka ter podatki iz napotnice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca (vodja HR in pravnega oddelka ter vodje restavracij), upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, FURS, Inšpektorat za delo, CSD, in drugi.), pogodbeni obdelovalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop do elektronke evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opremo, s pomočjo katere se vodijo evidence ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in študentje ter druge osebe, ki na katerikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi preprečevanja nezgod in poškodb pri delu in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona , ki ureja arhivsko gradivo in arhive opredeljene kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, prebivališče; 2. prijava nezgode-poškodbe pri delu na obrazcu ER-8: datum in ura prijave, naslov prijavitelja, ime in priimek, poklic in naslov poškodovanca, datum in ura, ko se je zgodila poškodba, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je poškodbo prijavila, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti z zvezi s poškodbo pri delu; ter 3. evidenca dostopa do papirne dokumentacije: ime in priimek, datum, razlog za dostop do podatkov, podpis.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca (vodja HR in pravnega oddelka), pogodbeni obdelovalci ter upravni organi oziroma druge organizacije, ki so pooblaščene za uporabo osebnih podatkov na podlagi zakona.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to poooblaščeni delavci. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca vstopov in izstopov iz poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostje in zaposleni ter drugi sodelavci, ki vstopajo v video nadzorovano območje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja nadzora neupravičenega vstopa in izstopa nepooblaščenih oseb iz vseh poslovnih enot ter zlasti zaradi varnosti ljudi (zaposlenih in gostov), varovanja premoženja ter varovanja zaupnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. video evidenca vstopa/izstopa: datum in čas vstopa in izstopa iz poslovnih prostorov, video posnetek posameznika, 2. evidenca vstopa/izstopa s kodo: ime in priimek, datum in čas.
 • Uporabniki zbirke: Direktor in vodja HR in pravnega oddelka, pogodbeni obdelovalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka videoposnetkov se hrani na posebnih strežnikih, ki so nameščeni v poslovnih prostorih na sedežu družbe in v posameznih restavracijah. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Strežniška omara oziroma soba, v kateri so nameščeni posamezni kosi strojne opreme, je dodatno zaklenjena. Dostop do strojne opreme imajo le pooblaščene osebe in varnostna služba. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostje v restavracijah ter zaposleni in drugi sodelavci v podjetju, ki vstopajo v video nadzorovano območje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi (zaposlenih in gostov), zaradi varovanja premoženja (blagajn in restavracij) ter zaradi preprečevanja kaznivih dejanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek gibanja fizične osebe v restavracijah, datum in čas opravljenega posneta.
 • Uporabniki zbirke: Direktor in vodja HR in pravnega oddelka, pogodbeni obdelovalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka videoposnetkov se hrani na posebnih strežnikih, ki so nameščeni v posameznih restavracijah. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Strežniška omara oziroma soba, v kateri so nameščeni posamezni kosi strojne opreme, je dodatno zaklenjena. Dostop do strojne opreme imajo le pooblaščene osebe in varnostna služba. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca poslane in prejete pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in druge osebe, ki opravljajo delo, v podjetju, ter osebe, ki pošiljajo pošto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi opravljanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. evidenca vhodne pošte: ime in priimek naslovnika, naziv pošiljatelja, vrsta zadeve, datum; 2. evidenca odhodne pošte: podatki o naslovniku, podatki o pošiljatelju, vrsta zadeve, datum.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščen delavec v tajništvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca sodelujočih v nagradni igri "Sladoledni test"

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči posamezniki v nagradni igri "Sladoledni test".
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvedba nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; - obveščanje nagrajencev v skladu s temi pogoji; - objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji; - podelitev nagrad, - za trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, email naslov, domači naslov,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v marketing oddelku upravljalca ALPE-PANON in pooblaščeni delavci marketinške agencije Futura d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodi evidenca smejo uporabljati samo za to pooblaščene osebe v podjetju. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo posameznikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca uporabnikov mobilne aplikacije McDonald's Slovenija

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki mobilne aplikacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: identifikacija uporabnikov ob registraciji v aplikacijo in identifikacija uporabnikov ob vsaki prijavi in uporabi aplikacije, za namen morebitne organizacije nagradne igre in objave nagrajenca na spletnih straneh, za neposredno, segmentirano in ciljno oglaševanje ter za obdelavo preteklega nakupnega vedenja, neposredno obveščanje o ugodnostih, spremembah in novostih v ponudbi, posredovanje oglasnih sporočil o aktivnostih in nagradnih igrah organizatorja, za posredovanje oglasnega in drugega promocijskega gradiva, revij in vabil na dogodke, elektronskega anketiranja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, e-mail naslov, geslo;
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo lahko uporabljajo le za to pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Master kosilo

 • Pravna podlaga (neobvezno): pravila sprejeta v podjetju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS, starejši od 18 let in so popolnoma poslovno sposobni. Velja starost sodelujočega na dan 14.9.2017
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvedba nagradne igre "Master kosilo"/trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): strinjanje s pravili
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, leto rojstva, elektronski naslov, domači naslov in tel. št.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabniku.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca dejanskih lastnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZPPDFT-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dejanski lastniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja ZPPDFT-1.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po ZPPDFT-1.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o dejanskem lastniku: ime in priimek, datum rojstva, prebivališče, davčna št., lastništvo in delež lastništva.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca (vodja HR in pravnega oddelka), upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop do elektronske evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, ter za varovanje fizičnih prostorov, v katerih se shranjujejo evidence, se uporabljajo zlasti določbe Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam