Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AHAC TRGOVINSKO PODJETJE D.O.O.
Sedež ali naslov: STOPČE 31
Poštna številka: 3231
Kraj: GROBELNO
Matična številka: 5473080000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ZPIZ, Zakon o zdravstvenem varstvu, Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo dela za delodajalca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), številka transakcijskega računa, podatki o plačah in nadomestilih plač, podatki o drugih stroških dela, EMŠO družinskih članov zaposlenega Dodatni podatki: - podatki za študente/dijake: naziv študentskega servisa, letnik šolanja, naziv izobraževalne ustanove, status študenta/dijaka do, vpisan številka študenta/dijaka, številka osebnega dokumenta študenta/dijaka, naslov stalnega prebivališča študenta/dijaka, telefonska številka študenta/dijaka
 • Uporabniki zbirke: upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod RS za zdravstveno zavarovanje, Davčna uprava RS, Inšpektorat RS za delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, AJPES in drugi), zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. in Zavarovalnica Maribor d.d. ter pogodbeni obdelovalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 01/01/2007, ki ga je sprejel direktor podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov o naročnikih in dobaviteljih – fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izpolnjevanje obrazcev po posameznih potrebah kupcev, za statistične obdelave, obveščanje kupcev, pošiljanje ponudb in reklamnega materiala
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oziroma ime in priimek, naslov, naslov začasnega ali stalnega prebivališča, številka transakcijskega računa (dobavitelji), ID za DDV ali davčna številka, matična številka, telefonska številka, številka osebnega računa, znesek opravljenega prometa, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: pogodbeni obdelovalec in drugi uporabniki, in sicer na podlagi izrecne zahteve in ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 01/01/2007, ki ga je sprejel direktor podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov o uporabnikih storitev/strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izpolnjevanje obrazcev po posameznih potrebah kupcev, za statistične obdelave, obveščanje stranke, pošiljanje reklamnega materiala
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oziroma ime in priimek, naslov, naslov začasnega ali stalnega prebivališča, telefonska številka, številka osebnega računa, znesek opravljenega prometa, elektronski naslov. V primeru oblikovanja Pogodbe o sodelovanju s kupci: ime in priimek poroka ter plačnika, naslov, transakcijski račun, EMŠO, davčno številko ter telefonsko številko
 • Uporabniki zbirke: uporabniki, in sicer na podlagi izrecne zahteve in ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju ter pogodbenemu obdelovalcu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 01/01/2007, ki ga je sprejel direktor podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca sodelujočih v nagradnih igrah podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke, ki se udeležijo nagradne igre
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvedba posamezne nagradne igre, promocija in obveščanje stranke/sodelujočih
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oziroma ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: uporabniki, in sicer na podlagi izrecne zahteve in ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 01/01/2007, ki ga je sprejel direktor podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam