Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SADJARSTVO MIROSAN D.D.
Sedež ali naslov: KASAZE 95
Poštna številka: 3301
Kraj: PETROVČE
Matična številka: 5150914000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Sadjarstva Mirosan d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) PODATKI O DELAVCU: ime in priimek, datum rojstva, kraj in občina rojstva, enotna matična št.občana, davčna št., kraj in občina stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, šolska izobrazba, ime dokončane šole, strokovna izobrazba, poklic, št. delavske knjižice, zakonski stan, podatki o otrocih, datum rojstva otrok, vzdrževani družinski člani, davčne št. vzdrževanih družinskih članov,telefonski št.. b) PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: delovno mesto, opis del, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, zavarovalna doba, skupna delovna doba od vstopa v delovno razmerje, datum sklenitve delovnega razmerja v podjetju, podatki o dodatnem pokojninskem zdravstvenem zavarovanju, o koriščenju dopustov, prisotnosti na delu, odsotnosti z dela, kolektivnem zavarovanju. c) PODATKI O PRENEHANJU DELOVNEGA RAZMERJA: datum prenehanja delovnega razmerja, datum vračila delavske knjižice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d., Sodišča, Center za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Davčni urad, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Skupna pokojninska družba d.d., Zavarovalnica Triglav d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni omari pisarne za obračun plač, blagajne. Na računalniku je dostop možen samo z uporabniškim imenom in geslom. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA - PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Sadjarstva Mirosan d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) PODATKI O DELAVCU: ime in priimek, enotna matična št. občana., datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, davčna št., državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, št. transakcijskega računa (TRR), ime banke, pri kateri je odprt TRR. b) PODATKI O PLAČI IN NADOMESTILU PLAČE: plača za tekoči mesec izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, neto plača, neto nadomestilo plače, neto izplačilo na TRR. c) DRUGI STROŠKI DELA: povračila stroškov v vezi z delom, dohodnina, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,odtegljaji (bančni krediti, prisilne izterjave,…), znesek plačane premije v breme delodajalca za dodatno pokojninsko zavarovanje. d) PODATKI O ZAKONSKO DELOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV: prispevki v breme zavarovanca, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d., Sodišča, Center za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Davčni urad, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Banke, Skupna pokojninska družba d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju, v zaklenjeni omari pisarne za obračun plač, blagajne. Na računalniku je dostop možen samo z uporabniškim imenom in geslom. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Sadjarstva Mirosan d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca, ki izhaja iz delovnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, podatki o številu ur, skupno št. opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega, presežek ali manjkajoči del ur, neopravljene ure, za katere se prejme nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejme nadomestilo plače v breme drugih organizacij , z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejme nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d., Center za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju, v zaklenjeni omari pisarne za obračun plač, blagajne. Na računalniku je dostop možen samo z uporabniškim imenom in geslom. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so utrpeli poškodbe pri delu ali na poti na oz. z dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje poškodb pri delu in izdelavo odškodninskih zahtevkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, poklic, delovno mesto, datum poškodbe, vrsta poškodbe, izbrani zdravnik, št. dni izostanka zaradi poškodbe, vzrok nastanka poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju, v zaklenjeni omari pisarne za obračun plač, blagajne. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Sadjarstva Mirosan d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri in izvajanje pravic in obveznosti delodajalca, ki izhajajo iz delovnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, stopnja izobrazbe, delovno mesto, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, datum in kraj opravljenega zdravniškega pregleda in predviden naslednji pregled, status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari komercialnega referenta. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O USPOSABLJANJU IZ VARSTVA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Sadjarstva Mirosan d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri in izvajanje pravic in obveznosti delodajalca, ki izhajajo iz delovnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov, stopnja izobrazbe, delovno mesto, roki opravljanja usposabljanja, program usposabljanja .
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d,, Inšpektorat RS za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari komercialnega referenta. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA DELA PO PODJEMNI POGODBI - SEZONSKI DELAVCI IN TUJCI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sezonski delavci in tujci Sadjarstva Mirosan d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) PODATKI O DELAVCU: ime in priimek, enotna matična št. občana, davčna št., kraj in občina stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo; št. transakcijskega računa (TRR). b) PODATKI O SKLENJENI PODJEMNI POGODBI: vrsta dela, datum sklenitve pogodbe, trajanje pogodbe. c) PODATKI O DELOVNEM DOVOLJENU (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, datum prijave in odjave tujca, podatki o osnovnem zdravstvenem zavarovanju tujca d) PODATKI O PLAČI: št.opravljenih ur, bruto plača, neto plača, neto izplačilo na TRR, dohodnina.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d., Zavod za zaposlovanje, Davčni urad, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari pisarne za obračun plač, blagajne. Na računalniku je dostop možen samo z uporabniškim imenom in geslom. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA DELNIČARJEV - DELNIŠKA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe Sadjarstvo Mirosan d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled lastniške strukture in izplačilo dividend.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, enotna matična št. občana, davčna št., davčni urad,; št. transakcijskega računa, ime banke, število delnic, delež delnic, oznaka delnic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d., KDD, Davčni urad, Borzno posredniška hiša.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari komercialnega referenta. Na računalniku je dostop možen samo z uporabniškim imenom in geslom. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA NAJEMNIN ZA ZEMLJO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemodajalci zemlje Sadjarstvu Mirosan d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje medsebojnih razmerij .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, davčna št., št. transakcijskega računa (TRR), telefonska št., bruto najemnina, neto najemnina, dohodnina.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d., Davčni urad, Banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari pisarne za obračun plač, blagajne. Na računalniku je dostop možen samo z uporabniškim imenom in geslom. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDANCA POSLOVNIH PARTNERJEV - DOBAVITELJEV IN KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji in kupci Sadjarstva Mirosan d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje medsebojnih razmerij .
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, davčna št. v primeru davčne zavezanosti, št. transakcijskega računa pri dobaviteljih, telefonska št..
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Sadjarstva Mirosan d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari računovodstva. Na računalniku je dostop možen samo z uporabniškim imenom in geslom. Poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam